Communication Trang 11 Unit 1 Tiếng Anh 7 Mới

     

Phần communication phía dẫn bạn học cách giới thiệu cũng tương tự xây dựng bài nói đến chủ đề sở trường của tôi, cũng giống như đưa ra lưu ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

Extra vocabulary:

making pottery: làm gốmunusual: bất thườngmaking models: làm mô hìnhcarving wood: tự khắc gỗtake up sth: mất một thiết bị gì đó

1. Match the activities with the pictures.

Bạn đang xem: Communication trang 11 unit 1 tiếng anh 7 mới

*

A – Carving woodB – Making modelsC – Ice – SkatingD – DancingE - Making pottery

2. What do you think about the hobbies in 1? Look at the table below & tick the boxes. Then, complete the sentences below by writing one reason lớn explain your choice.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thổi Sáo Bài 1: Thần Thoại Dizi D Ẫn Thổi Sáo Trúc Bài Thần Thoại

Em nghĩ gì về những sở thích trong phần 1. Chú ý vào bảng dưới và chọn các khung. Sau đó, kết thúc những câu bên dưới bằng cách viết một nguyên nhân để lý giải sự lựa chọn của em

Boring

unusual

interesting

making pottery

x

dancing

x

ice-skating

x

making models

x

carving wood

x

1. I find making pottery ________ interesting ________ because _______________ it`s a creative activity ______________.2. I think dancing is _______interesting________ because ________ it makes me feel relaxed ________.3. I find ice-skating ______ unusual ______ because __________ it`s difficult _____________.4. I think making models is _________ unusual _________ because _________________ it`s a creative activity _______________.5. I find carving wood _________ boring ________ because _______ it`s dificult & takes much time _______.

Xem thêm: Quy Tắc Thơ Lục Bát Đơn Giản, Thú Vị Để Tặng Bạn Bè, Người Thân

3.Interview a classmate about the hobbies

Bây giờ, vấn đáp một bạn học về gần như thói thân quen trong phần 1. Ghi chú và trình diễn câu trả lời của doanh nghiệp học trước lớp.

Example:

You: What bởi you think about making pottery?/How vày you find making pottery?Mai: I think it is_____boring____ /I find it___boring____ .You: Why?Mai: Because___________difficult and takes lots of time____________ .You: Will you take up making pottery in the future?Mai: Yes, I wil / I"m not sure.