Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 4

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ


Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 4

tự vựng Unit 4 giờ đồng hồ anh lớp 10 Kết nối trí thức
Xem thêm: Có Phải Anh Đang Trêu Em Đúng Không Remix Tiktok Mp3, Lời Bài Hát

1.574


Xem thêm: Cách Vẽ Tóc Anime Nữ Ngắn, Dài, Xoăn, 【Vẽ Anime 】Hướng Dẫn Vẽ Các Kiểu Tóc Anime Nữ #2

Với tổng thích hợp từ vựng giờ Anh lớp 10 Unit 4 đầy đủ, cụ thể nhất sách liên kết tri thức để giúp học sinh học tập từ mới môn tiếng Anh 10 dễ ợt hơn.

Từ vựng Unit 4 giờ đồng hồ Anh lớp 10

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa


Access

n

/ˈækses/

Tiếp cận với

Announcement

n

/əˈnaʊnsmənt/

Thông báo

Boost

v

/buːst/

Thúc đẩy, có tác dụng thăng thêm

Cheerful

adj

/ˈtʃɪəfl/

Vui vẻ

Community

n

/kəˈmjuːnəti/

Cộng đồng

Community service

n

/kəˌmjuːnəti ˈsɜːvɪs/

Phục vụ cùng đồng

Confidence

n

/ˈkɒnfɪdəns/

Sự tự tin

Confused

n

/kənˈfjuːzd/

Bối rối

Deliver

adj

/dɪˈlɪvə(r)/

Phân phát, giao (hàng)

Donate

v

/dəʊˈneɪt/

Cho, hiến tặng

Donation

n

/dəʊˈneɪʃn/

Đồ mang cho, đồ dùng hiến tặng

Generous

adj

/ˈdʒenərəs/

Hào phóng

Involved

adj

/ɪnˈvɒlvd/

Tham gia

Life-saving

adj

/ˈlaɪf seɪvɪŋ/

Cứu nạn, cứu vãn sống

Non-governmental

adj

/ˌnɒn ˌɡʌvnˈmentl/

Phi thiết yếu phủ

Orphanage

n

/ˈɔːfənɪdʒ/

Trại con trẻ mồ côi

Participate

v

/pɑːˈtɪsɪpeɪt/

Tham gia

Practical

adj

/ˈpræktɪkl/

Thực tế, thiết thực

Raise

v

/reɪz/

Quyên góp

Remote

adj

/rɪˈməʊt/

Hẻo lánh, xa xôi

Various

adj

/ˈveəriəs/

Khác nhau, nhiều dạng

Volunteer

n, v

/ˌvɒlənˈtɪə(r)/

Tình nguyện viên, tín đồ đi làm công việc thiện nguyện, tình nguyện; làm việc thiện nguyện