Trắc Nghiệm Tin Học 11 Chương 1 Có Đáp Án

     

Chào chúng ta học sinh với quý thầy cô, lúc này tinhdaudua.com.vnVN nhờ cất hộ tới bạn đọc tài liệu "Một số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 (có đáp án)". Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn học tập và giảng dạy.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 1 có đáp án

 

Một số thắc mắc trắc nghiệm TIN HỌC 11 

Chương IV : KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

 

1. Tuyên bố nào dưới đây về kiểu dáng mảng là cân xứng ?

A. Là một tập hợp các số nguyên;

B. Độ dài về tối đa của mảng là 255;

C. Là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu; (*)

D. Mảng cần thiết chứa kí tự;

2. Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để khai báo số thành phần của mảng vào PASCAL, bạn lập trình cần

A. Khai báo một hằng số là số thành phần của mảng;

B. Khai báo chỉ số bắt đầu và chấm dứt của mảng; (*)

C. Khai báo chỉ số chấm dứt của mảng;

D. Không đề nghị khai báo gì, hệ thống sẽ tự xác định;

3. Tuyên bố nào tiếp sau đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất ?

A. Dùng để truy cập đến một trong những phần tử bất cứ trong mảng; (*)

B. Dùng để quản lí size của mảng;

C. Dùng trong tầm lặp cùng với mảng;

D. Dùng trong tầm lặp cùng với mảng nhằm quản lí size của mảng;

4. Phát biểu nào tiếp sau đây về mảng là không chính xác ?

A. Chỉ số của mảng không nhất thiết bước đầu từ 1;

B. Hoàn toàn có thể xây dựng mảng các chiều;

C. Xâu kí từ cũng hoàn toàn có thể xem như là một trong những loại mảng;

D. Độ dài về tối đa của mảng là 255; (*)

5. Cố gắng nào là khai báo biến đổi mảng loại gián tiếp ?

A. Khai báo mảng của các phiên bản ghi;

B. Khai báo mảng xâu kí tự;

C. Khai báo mảng nhì chiều;

D. Khai báo trải qua kiểu mảng đang có; (*)


Một số thắc mắc trắc nghiệm TIN HỌC 11Chương 4 Trang _ PAGE 2

Chương IV : KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

Phát biểu nào tiếp sau đây về kiểu dáng mảng là cân xứng ?

Là một tập hợp những số nguyên;

Độ dài tối đa của mảng là 255;

Là một dãy hữu hạn các bộ phận cùng kiểu; (*)

Mảng chẳng thể chứa kí tự;

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để khai báo số bộ phận của mảng vào PASCAL, fan lập trình nên

khai báo một hằng số là số bộ phận của mảng;

khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng; (*)

khai báo chỉ số chấm dứt của mảng;

không bắt buộc khai báo gì, hệ thống sẽ từ xác định;

Phát biểu nào sau đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất ?

Dùng để truy cập đến một trong những phần tử bất kể trong mảng; (*)

Dùng nhằm quản lí form size của mảng;

Dùng trong tầm lặp cùng với mảng;

Dùng trong khoảng lặp với mảng để quản lí form size của mảng;

Phát biểu nào dưới đây về mảng là không chính xác ?

Chỉ số của mảng không tuyệt nhất thiết bắt đầu từ 1;

Có thể kiến thiết mảng những chiều;

Xâu kí tự cũng hoàn toàn có thể xem như là một loại mảng;

Độ dài tối đa của mảng là 255; (*)

Thế như thế nào là khai báo biến hóa mảng con gián tiếp ?

Khai báo mảng của các bản ghi;

Khai báo mảng xâu kí tự;

Khai báo mảng nhì chiều;

Khai báo thông qua kiểu mảng đang có; (*)

Mảng table sau đây chứa bao nhiêu phần tử ?

CONST

COLUMNS = 3;

ROWS = 4;

table : ARRAY < 0..COLUMNS + 1, 0..ROWS > of INTEGER;

12

16

20

25 (*)

Phương án như thế nào dưới đó là khai báo mảng vừa lòng lệ ?

mang : ARRAY<0..10> OF INTEGER; (*)

mang : ARRAY<0..10> : INTEGER;

mang : INTEGER OF ARRAY<0..10>;

mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;

Cho khai báo sau :

a : array<0..16> of integer ;

Câu lệnh nào sau đây sẽ in ra toàn bộ các thành phần của mảng trên ?

for k := 1 to 16 vì chưng write(a);

for k := 16 downto 0 vày write(a); (*)

for k:= 0 khổng lồ 15 vị write(a);

for k := 16 down to lớn 0 write(a);

Cho khai báo mảng với đoạn chương trình như sau :

Var a : array<0..50> of real ;

k := 0 ;

for i := 1 to 50 do

if a > a then k := i ;

Đoạn lịch trình trên thực hiện quá trình gì tiếp sau đây ?

Tìm phần tử nhỏ nhất vào mảng;

Tìm bộ phận lớn tuyệt nhất trong mảng;

Tìm chỉ số của thành phần lớn duy nhất trong mảng; (*)

Tìm chỉ số của phần tử nhỏ dại nhất trong mảng;

Cho khai báo mảng như sau :

Var m : array<0..10> of integer ;

Phương án nào dưới đây chỉ phần tử thứ 10 của mảng ?

a<10>;

a(10);

a<9>; (*)

a(9);

Khai báo mảng hai phía nào sau đấy là sai ?

var m : array<1..10> of array<0..9> of integer;

var m : array<1..20,1..40> of real;

var m : array<1..9;1..9> of integer; (*)

var m : array<0..10,0..10> of char;

Hãy chọn giải pháp ghép đúng nhất. Mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các thành phần thuận tiện cho

chèn thêm phần tử;

truy cập đến bộ phận bất kì; (*)

xóa 1 phần tử

chèn thêm phần tử và xóa phần tử;

Hãy chọn phương pháp ghép đúng. Độ dài buổi tối đa của xâu kí tự trong PASCAL là

256;

255; (*)

65535;

Tùy ý;

Hãy chọn giải pháp ghép đúng. Mang đến xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Hiệu quả của hàm Length(S) là

12;

13 (*)

14

15

Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Hiệu quả của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là

5;

6;

7; (*)

8;

Cho khai báo sau :

Var hoten : String;

Phát biểu như thế nào dưới đấy là đúng ?

Câu lệnh sai vì thiếu độ dài buổi tối đa của xâu;

Xâu có độ dài lớn số 1 là 0;

Xâu bao gồm độ dài lớn nhất là 255; (*)

Cần yêu cầu khai báo form size của xâu sau đó;

Hãy chọn cách thực hiện ghép đúng nhất. Thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) thực hiện

chèn xâu S1 vào S2 bước đầu từ vị trí vt ;(*)

chèn xâu S2 vào S1 bắt đầu từ vị trí vt ;

nối xâu S2 vào S1;

sao chép vào thời gian cuối S1 một phần của S2 từ địa điểm vt ;

Đoạn chương trình sau in ra tác dụng nào ?

Program Welcome ;

Var a : string<10>;

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

6;

7; (*)

10;

Chương trình bao gồm lỗi;

Cho str là một trong xâu kí tự, đoạn lịch trình sau thực hiện công việc gì ?

for i := length(str) downto 1 vì

write(str) ;

In xâu ra màn hình;

In từng kí từ bỏ xâu ra màn hình;

In từng kí trường đoản cú ra màn hình hiển thị theo máy tự ngược, trừ kí từ bỏ đầu tiên;

In từng kí từ ra màn hình hiển thị theo trang bị tự ngược; (*)

Cho str là một trong xâu kí tự, đoạn công tác sau thực hiện công việc gì

for i := 1 to length(str) – 1 vì

str := str ;

Dịch chuyển những kí trường đoản cú của xâu sau đây 1 vị trí;

Dịch chuyển những kí tự của sâu lên trước một vị trí;

Khởi sinh sản lại các kí từ của xâu bằng kí từ bỏ đầu tiên; (*)

Khởi tạo lại phần lớn kí từ bỏ của xâu bởi kí từ cuối cùng;

Phát biểu nào dưới đây về công dụng của kiểu phiên bản ghi là phù hợp nhất ?

Để thể hiện đối tượng chứa đựng nhiều loại thông tin khác nhau; (*)

Để biểu hiện nhiều dữ liệu;

Để tế bào tả dữ liệu gồm cả số với xâu kí tự;

Để chế tạo mảng những chiều;

Phát biểu nào tiếp sau đây về phiên bản ghi là không tương xứng ?

Bản ghi là dữ liệu có cấu trúc;

Bản ghi thường có tương đối nhiều trường dữ liệu;

Trường dữ liệu của bản ghi hoàn toàn có thể là một kiểu bản ghi khác;

Bản ghi thường xuyên được dùng làm thay cầm mảng; (*)

Cho bản ghi sinh_vien gồm những trường ho_ten, ngay_sinh . Biểu thức nào truy vấn đến trường ho_ten của phiên bản ghi này ?

ho_ten;

sinh_vien->ho_ten;

sinh_vien.(ho_ten,ngay_sinh);

sinh_vien.ho_ten; (*)

Hãy chọn giải pháp ghép đúng nhất. Kiểu tài liệu có cấu tạo

là hình dáng dữ liệu chuẩn do mỗi ngôn ngữ lập trình đến sẵn, người lập trình chỉ cần khai báo nhờ những tên chuẩn;

là kiểu tài liệu do người lập trình xây đắp từ đều kiểu dữ liệu đã có; (*)

trong mỗi ngữ điệu lập trình những có phương pháp xây dựng giống như nhau;

trong ngôn ngữ lập trình bậc cao chỉ cần kiểu mảng, phiên bản ghi cùng xâu;

Phát biểu làm sao sau đó là sai ?

Một ngữ điệu lập trình luôn luôn cung cấp cách thức để xây dựng những kiểu dữ liệu có cấu trúc từ kiểu dữ liệu chuẩn;

Khi tạo ra kiểu dữ liệu có cấu trúc, fan lập trình phải xác định tên kiểu, cấu trúc, khuôn dạng của kiểu dữ liệu cần thành lập từ những thành phần, mỗi thành phần tất cả kiểu dữ liệu chuẩn hoặc kiểu tài liệu đã được xác minh trước đó;

Mỗi quý hiếm thuộc kiểu tài liệu có cấu trúcthường gồm nhiều thành phần chế tạo ra nên. Có thể truy cập và cách xử lý từng cực hiếm thành phần như vậy. Quý giá của kiểu dáng dữ liệu chuẩn chỉnh chỉ gồm bao gồm một thành phần độc nhất vô nhị .

Để xây dừng kiểu tài liệu có cấu trúc, tín đồ lập trình không cần phải biết các kiểu dữ liệu chuẩn; (*)

Phát biểu nào sau đấy là đúng ?

Để thiết kế kiểu tài liệu có cấu trúc, bạn lập trình không nên biết các kiểu dữ liệu chuẩn;

Để tiện lợi cho những người lập trình, không có quy tắc cho những người lập trình thành lập kiểu dữ liệu có cấu trúc;

Cách thức kiến tạo mỗi kiểu dữ liệu có cấu trúc trong mỗi ngữ điệu lập trình đông đảo giống nhau;

Mỗi quý giá thuộc kiểu tài liệu có cấu trúcthường bao gồm nhiều thành phần tạo ra nên. Có thể truy cập và giải pháp xử lý từng quý hiếm thành phần như vậy. Quý giá của mẫu mã dữ liệu chuẩn chỉ gồm bao gồm một thành phần duy nhất . (*)

Phát biểu như thế nào sau đó là đúng ?

Mảng một chiều là một trong dãy hữu hạn các số nguyên.

Mảng một chiều là 1 trong dãy hữu hạn các thành phần cùng kiểu dáng dữ liệu. (*)

Có thể dùng bất cứ một hình trạng dữ liệu chuẩn chỉnh nào để tiến công chỉ số đến các thành phần của mảng một chiều.

Khi xây dựng kiểu mảng một chiều, bạn lập trình không buộc phải khai báo kiểu dữ liệu của phần tử của mảng.

Phát biểu nào sau đó là sai ?

Mỗi phần tử của mảng một chiều hầu hết được tấn công chỉ số, được hướng đẫn nhờ chỉ số khớp ứng của nó.

Với khai báo phát hành kiểu mảng một chiều, không thể biết được mảng chứa tối đa bao nhiêu phần tử. (*)

Trong khai báo xây dựng kiểu mảng một chiều, có thể biết được bí quyết đánh chỉ số đến các thành phần của mảng.

Chỉ số được tấn công tuần tự, liên tiếp cho các phần tử kề nhau của mảng một chiều, từ phần tử đầu tiên mang đến đến thành phần cuối.

Phát biểu như thế nào dưới đây là đúng ?

Hai chỉ số vào khai báo xây đắp kiểu mảng nhì chiều yêu cầu thuộc nhì kiểu tài liệu khác nhau.

Kiểu bộ phận của mảng hai chiều chỉ có thể là số nguyên.

Phần tử của mảng nhị chiềucũng được tham chiếu dựa vào một chỉ số.

Xem thêm: Lời Bài Hát Giải Phóng Điện Biên, Chiến Thắng Điện Biên

Mảng hai phía là kiểu dữ liệu có cấu tạo do bạn lập trình xây dựng, nó như một bảng các thành phần cùng kiểu. (*)

Phát biểu nào dưới đấy là sai ?

Mảng hai phía là kiểu dữ liệu có kết cấu do fan lập trình xây dựng, nó như 1 bảng các phần tử cùng kiểu.

Mỗi sản phẩm của mảng hai chiều có cấu trúc như mảng một chiều gồm cùng kích thước. Ví như coi mỗi hàng của mảng hai phía là một trong những phần tử thì có thể nói rằng mảng hai phía là mảng một chiều mà mỗi bộ phận lại là một trong mảng một chiều.

Bất cứ kiểu tài liệu nào rất có thể làm chỉ số cho mảng một chiều thì cũng hoàn toàn có thể lấy làm cho chỉ số đến mảng hai chiều.

Hai chỉ số vào khai báo phát hành kiểu mảng hai chiều bắt buộc thuộc nhì kiểu dữ liệu khác nhau. (*)

Phát biểu như thế nào dưới đấy là sai ?

Xâu là 1 trong dãy các kí tự vào bảng mã ASCII. Hình trạng xâu là 1 trong kiểu dữ liệu có cấu trúc.

Có thể xem từng xâu có cấu trúc giống như một mảng một chiều mà lại mỗi phần tử của mảng là một trong kí tự trong bảng mã ASCII, được đánh chỉ số từ bỏ 1.

Số lượng kí tự vào một xâu chính là độ dài của xâu.

Các phép toán làm việc với xâu giống như như các phép toán làm việc với mảng. (*)

Biểu thức quan hệ giới tính nào dưới đây cho cực hiếm TRUE ?

“MOOR” , =, .

Trên các biến bạn dạng ghi, ta có thể sử dụng những phép toán số học +, – , *, /.

Phát biểu như thế nào dưới đấy là sai ?

Có thể đối chiếu các bản ghi bất kể với nhau bằng các quan hệ , =, . (*)

Kiểu bản ghi là 1 kiểu dữ liệu có cấu trúc.

Với A, B là nhị biến bạn dạng ghi thì ta chỉ hoàn toàn có thể dùng lệnh gán A := B vào trường phù hợp A cùng B là cùng kiểu.

Kiểu bản ghi cho họ một phương thức xây dựng các kiểu dữ liệu mới một giải pháp linh hoạt và phong phú. Kiểu phiên bản ghi thường được dùng làm mô tả các đối tượng người sử dụng trong các bài toán cai quản lí.

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về khía cạnh cú pháp câu lệnh như thế nào sau đó là đúng ?

Type 1chieu=array<1..100> of char;

Type mang=array<1-100> of char;

Type mang1c=array(1..100) of char;

Type mang1c=array<1..100> of char;(*)

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh làm sao sau đó là đúng ?

Type 2chieu=array<1..100,1..100> of char;

Type mang=array<1-100,1-100> of char;

Type mang2c=array<1..100,1..100> of char;(*)

Type mang2c=array<1..100><1..100> of char;

Hãy chọn phương án phải chăng nhất. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal

Các thành phần của mảng một chiều được sắp đến thứ từ theo chỉ số;(*)

Các bộ phận của mảng một chiều được sắp đến thứ trường đoản cú theo giá trị giảm dần;

Các thành phần của mảng một chiều được sắp thứ tự theo quý giá tăng dần;

Các thành phần của mảng một chiều không chuẩn bị thứ từ .

Xem thêm: Tôm Hùm Có Mấy Chân Trắng, Tôm Sú, Tôm Hùm, Tôm Hùm Có Mấy Chân

Trong ngôn từ lập trình Pascal, cùng với khai báo mảng A:array<1..100,1..100> of integer; thì vấn đề truy xuất cho các phần tử như sau:

A,

A

A

A(*)

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, cùng với khai báo mảng A:array<1..100> of array<1..100> of integer; thì bài toán truy xuất mang lại các thành phần như sau:

A,

A(*)

A

A

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, trong quá trình nhập dữ liệu của mảng một chiều A, để các bộ phận hiển thị như trong cửa sổ chương trình ta viết lệnh như sau:

Write(‘ A< ’ , i , ‘ >= ’);readln(A);(*)

Write(‘ A< i >= ’);readln(A);

Write(‘ A< ’ i ‘ >= ’);readln(A);

Write(“ A< ” , i ,“ >= ”);readln(A);

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, trong quy trình nhập tài liệu của mảng hai chiều A, nhằm các phần tử hiển thị như trong hành lang cửa số chương trình ta viết lệnh như sau:

Write(‘ A< ’ , i , j , ‘ >= ’);readln(A);

Write(‘ A< ’, i , ‘ , ’, j , ‘ >= ’);readln(A);(*)

Write(‘ A< ’ i, j ‘ >= ’);readln(A);

Write(“ A< ” , i, j ,“ >= ”);readln(A);

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, trong quá trình xuất tài liệu của mảng hai phía A m . N , nhằm các phần tử hiển thị đúng như mô hình của mảng hai phía ta viết lệnh như sau :

For i := 1 lớn m do

For j := 1 to lớn n do

Write( A : 5 );

For i := 1 to m do

Begin

For j := 1 to lớn n do

Write( A : 5 );

End;

For i := 1 to lớn m do

Begin

For j := 1 khổng lồ n do

Writeln;

End;

For i := 1 lớn m do

Begin

For j := 1 to lớn n do

Write( A : 5 );

Writeln;

End;(*)

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, nhằm đổi cực hiếm hai phần tử mảng một chiều A tại hai vị trí i cùng j , ta viết mã lệnh như sau :

A := Tag;

A := A;

A := Tag;

Tag := A;

A := A;

A := Tag;(*)

Tag := A;

A := A;

A := Tag;

Tag := A;

A := A;

Tag := A;

Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn công tác sau thực hiện việc nào trong những việc sau (A là mảng số bao gồm N phần tử) ?

S := 0 ;

For i := 1 to N doS := S + A ;

Tính tổng các thành phần của mảng A;(*)

In ra màn hình mảng A;

Đếm số thành phần của mảng A;

Không triển khai việc nào trong 3 câu hỏi trên.

Trong ngôn từ lập trình Pascal, cùng với khai báo như sau :

Type sở hữu = ARRAY<1..100> of integer ;

Var a, b : sở hữu ;

c : array<1..100> of integer ;

Câu lệnh như thế nào dưới đó là hợp lệ ?

a := b ;(*)

b := c ;

c := b ;

a := c ;

Trong ngôn từ lập trình Pascal, xâu kí từ bỏ là ?

Mảng các ký tự;

Dãy những kí tự vào bảng mã ASCII;(*)

Tập hợp các chữ loại trong bảng vần âm tiếng Anh;

Tập hợp các chữ mẫu và những chữ số trong bảng chữ cái tiếng Anh;

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, giải pháp khai báo xâu kí tự nào sau đây là đúng ?

S := file of string ;

S : file of char ;

S : string;(*)

Cả 3 câu phần nhiều đúng ;

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, xâu kí tự gồm tối nhiều ?

8 kí tự;

256 kí tự;

16 kí tự;

255 kí tự;(*)

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu kí tự không tồn tại kí từ bỏ nào điện thoại tư vấn là ?

Xâu không;

Xâu rỗng;(*)

Xâu trắng;

Không đề nghị là xâu kí tự;

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, phần tử đầu tiên của xâu ký kết tự sở hữu chỉ số là ?

0

Do fan lập trình khai báo

1(*)

Không tất cả chỉ số

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, khai báo nào trong những khai báo sau là sai lúc khai báo xâu kí từ ?

S : string;

X1 : string<100>;

S : string<256>;(*)

X1 : string<1>;

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, giấy tờ thủ tục Delete(c, a, b) thực hiện quá trình gì trong việc sau?

Xóa trong xâu kí tự c a kí tự bắt đầu từ địa điểm b;(*)

Xóa vào xâu a b kí từ từ vị trí c;

Xóa vào xâu c b kí tự bước đầu từ vị trí a;

Xóa vào xâu b c kí tự bước đầu từ vị trí a;

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, hàm Length(S) cho hiệu quả gì ?

Độ dài xâu S khi khai báo;

Số ký tự hiện có của xâu S không tính các dấu cách;

Số cam kết tự của xâu không tính dấu phương pháp cuối cùng

Số ký kết tự hiện gồm của xâu S. (*)

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi chương trình thực hiện xong đoạn lịch trình sau, quý giá của trở thành S là ?

S := ‘Ha Noi cài thu’;

Delete(S,7,8);

Insert(‘Mua thu’, S, 1);

Ha Noi download thu;

Mua thu Ha Noi thiết lập thu;

Mua thu Ha Noi;(*)

Ha Noi;

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn lịch trình sau thực hiện việc gì?

If (ch >= ‘A’) and (ch 0 then dem := + 1 ;

Đếm số lượng ký tự khác dấu biện pháp của xâu S

Đếm con số ký trường đoản cú là chữ cái in hoa của xâu S

Đếm số lượng ký trường đoản cú là chữ cái thường trong xâu S

Đếm số lượng chữ chiếc thường khác nhau có vào xâu S(*)

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn lịch trình sau thực hiện các bước gì ?

X := length(S) ;

For i := X downto 1 do

If S = ‘ ’ then Delete(S, i, 1) ; ‘ ’ là một trong những dấu giải pháp

Xóa vết cách thứ nhất trong xâu cam kết tự S

Xóa dấu bí quyết thừa vào xâu ký tự S

Xóa dấu cách tại vị trí sau cuối của xâu S

Xóa phần đa dấu phương pháp của xâu S(*)

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, đoạn lịch trình sau thực hiện công việc gì ?

S1 := ‘anh’ ;

S2 := ‘em’ ;

i := pos(S2, S) ;

While i 0 do

Begin

Delete(S, i, 2) ;

Insert(S1, S, i) ;

i := pos(S2, S) ;

End ;

Thay cục bộ cụm trường đoản cú ‘anh’ vào xâu S bằng cụm trường đoản cú ‘em’ ;

Thay toàn bộ cụm trường đoản cú ‘em’ trong xâu S bởi cụm từ bỏ ‘anh’ ;(*)

Thay các từ ‘em’ đầu tiên trong xâu S bằng cụm tự ‘anh’ ;

Thay cụm từ ‘anh’ đầu tiên trong xâu S bởi cụm tự ‘em’ ;

Trong ngôn từ lập trình Pascal, sau thời điểm thực hiện xong xuôi đoạn chương trình sau, biến hóa Found có giá trị là gì ? (S là biến chuyển xâu ký kết tự)

Found := 0 ;

x := length(S) ;

For i := 1 to lớn x Div 2 do

If S S then Found := 1 ;

Found bởi 0 trường hợp S là xâu đối xứng;(*)

Found bởi 0 nếu S là xâu không đối xứng;

Found bằng 1 giả dụ S là xâu đối xứng;

Found không tồn tại giá trị gì;

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, để xóa đi ký tự trước tiên của xâu ký tự S ta viết :

Delete(S, 1, 1);(*)

Delete(S, i, 1); i là biến có mức giá trị ngẫu nhiên

Delete(S, length(S), 1);

Delete(S, 1, i); i là biến có giá trị bất kỳ

Trong ngôn từ lập trình Pascal, nhằm tìm địa điểm xuất hiện đầu tiên của xâu ‘hoa’ vào xâu S ta rất có thể viết bằng cách nào trong số cách sau ?

S1 := ‘hoa’ ;i := pos(S1, ‘hoa’) ;

i := pos(‘hoa’, S) ;(*)

i := pos(S, ’hoa’) ;

i := pos(‘hoa’, ‘hoa’) ;

Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn lịch trình thực hiện công việc nào vào các các bước sau :

i := pos(‘ ’, S); ‘ ’ là 2 dấu phương pháp

while i 0 do

Begin

Delete(S, i, 1) ;

i := pos(‘ ’, S) ;

End;

Xóa 2 dấu phương pháp liền nhau thứ nhất trong xâu;

Xóa đi 1 trong 2 vết cách thứ nhất trong xâu;

Xóa những dấu biện pháp trong xâu S nhằm S không còn 2 dấu giải pháp liền nhau;(*)

Xóa các dấu biện pháp liền nhau sau cùng trong xâu;

Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn lịch trình sau làm công việc gì :

i := pos(‘ ’, X) ;

while i 0 vì chưng

Begin

Delete(X, i, 1) ;

i := pos(‘ ’, X) ;

End;

Xóa tất cả các dấu giải pháp trong xâu X ;(*)

Xóa tất cả các dấu biện pháp phía phía bên trái trong xâu X ;

Xóa tất cả các dấu phương pháp phía bên buộc phải trong xâu X ;

Xóa tất cả các dấu phương pháp ở nhì đầu của xâu X ;

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi thực hiện đoạn lịch trình sau, trở nên X có mức giá trị là gì?

S := ‘Hoang Anh Tuan’ ;

X := ‘ ’ ;

i := length(S) ;

while S ‘ ’ do

Begin

X := X + S ;

i := i + 1 ;

End ;

Xâu rỗng

‘Hoang’

‘Anh’

‘Tuan’(*)

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, nhằm in một xâu kí trường đoản cú ra màn hình hiển thị theo máy tự ngược lại của những ký tự trong xâu (vd : abcd thi in ra là dcba), đoạn chương nào sau đây thực hiện câu hỏi gì ?