Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 7

     

Bài tập giá trị của một biểu thức đại số có lời giải

Với bộ bài xích tập cực hiếm của một biểu thức đại số Toán lớp 7 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án sẽ giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học với ôn luyện để đạt kết quả cao trong những bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 7

*

Bài 1: giá trị của biểu thức x3 + 2x2 - 3 trên x = 2 là

A. 13B. 10C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 2: cho biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Quý giá của A tại x = -2 là:

A. 13B. 18C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 3: cho biểu thức đại số B = x3 + 6x - 35. Quý giá của B tại x = 3, y = -4 là:

A. 16B. 86C. -32D. -28

Hiển thị lời giải

Thay x = 3, y = -4 vào biểu thức B để tìm giá trị của biểu thức B ta có:

33 + 6.(-4) - 35 = 27 - 24 - 35 = 3 - 35 = -32

Vậy B = -32 tại x = 3, y = -4

Chọn đáp án C


Bài 4: đến A = 4x2y - 5 và B = 3x2y + 6 x2y2 + 3xy2. So sánh A với B lúc x = -1, y = 3

A. A > BB. A = BC. A Hiển thị lời giải

+ nắm x = -1, y = 3 vào biểu thức A ta được

A = 4.(-1)2.3 - 5 = 4. 1. 3 - 5 = 12 – 5 = 7

+ thế x = -1, y = 3 vào biểu thức B ta được

B = 3.(-1)22.3 + 6.(-1)2.32 + 3.(-1).32 = 3.1.3 + 6.1.9 – 3. 9 = 9 + 54 – 27 = 36

Suy ra A

Bài 5: Tính quý hiếm biểu thức B = 5x2 -2x - 18 tại |x| = 4

A. B = 54

B. B = 70

C. B = 54 hoặc B = 70

D. B = 45 hoặc B = 70

Hiển thị lời giải

Ta có

*

+ Trường phù hợp 1: x = 4 : cố gắng x = 4 vào biểu thức ta có:

5.42 - 2.4 - 18 = 5.16 - 8 - 18 = 80 - 8 - 18 = 54

Vậy B = 54 trên x = 4

+ Trường hòa hợp 2: x = -4 : cố gắng x = -4 vào biểu thức ta có:

5.(-4)2 -2.(-4) - 18 = 5.16 + 8 - 18 = 80 + 8 - 18 = 70

Vậy B = 70 tại x = -4

Với |x| = 4 thì B = 54 hoặc B = 70

Chọn câu trả lời C


Bài 6: so sánh giá trị của biểu thức M = trên x = 1 với y = - 2 cùng với 1.

A.M = 1

B. M > 1

C. M Hiển thị lời giải

Thay x = 1 với y = -2 vào biểu thức M ta được

*

Vậy trên x = 1 cùng y = - 2 thì M

Bài 7: giá trị của biểu thức

*
trên x = 10 với y = 1 là

A.A = 8068

B. A = 72

C.

Xem thêm: Liệu Có Bao Giờ Anh Nghĩ Về Em Về Những Đắng Cay Em Phải Gánh Chịu

43

D. 73

Hiển thị lời giải

Thay x =10 với y = 1 vào biểu thức A ta được

*

Vậy A = 72 trên x = 10 cùng y = 1.

Chọn đáp án B


Bài 8: cực hiếm của biểu thức N = 5x2 + 10x - 20 tại |x – 1| = 1

A.N = trăng tròn

B. N = -20

C. N = 60

D.

Xem thêm: Văn 9 Chị Em Thúy Kiều Của Nguyễn Du, Soạn Bài Chị Em Thúy Kiều (Trang 81)

N = 20 hoặc N = - 20

Hiển thị lời giải

*

Chọn lời giải D


Bài 9: Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài là x và mặc tích là 84 cm2 . Tính chiều rộng lớn của mảnh vườn theo x và tại x = 12 cm.

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn giải đáp A


Bài 10: quý hiếm của biểu thức B = 2020x2000y2020 - 2021x2020y2021 trên x = 1 với y = -1 là