Soạn Anh 8 Unit 6

     

Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn hay cổ tích mà các bạn biết. Chấm dứt bảng bên dưới.

Bạn đang xem: Soạn anh 8 unit 6


Task 1. Listen and read

(Nghe và đọc.)

A suggestion for Nick’s project

Duong: I phoned you around 9 p.m. Last night, but no reply.

Nick: Oh, I was doing some mạng internet research on Vietnamese legends for my project.

Duong: Have you found one you like yet?

Nick: Not really. Can you suggest anything?

Duong: We have lots of legends, folk tales, và fables. A popular one is the legend of Lac Long Quan & Au Co.

Nick: Oh yeah? What"s it about?

Duong: Well, it"s about the origins of the Vietnamese people.

Nick: Who are the main characters?

Duong: Lac Long quan - the rồng king of the ocean, Au teo - a fairy, và their sons.

Nick: & what"s the story?

Duong: Let me see... Lac Long quan lại married Au Co. She gave birth lớn a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.

Nick: One hundred baby boys? That"s a lot.

Duong: and some years later, Lac Long quan liêu missed the sea so he took fifty of their sons to the sea, và Au teo took the others khổng lồ the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.

Nick: What an interesting legend it is! I think I"ve found the subject of my project!

*

a. Read the conversation again và choose the correct answers.

(Đọc bài xích đàm thoại đợt tiếp nhữa và chọn câu trả lời đúng.)

1. What was Duong doing at 9p.m. Last night?

A. He was coming to Nick"s house.

C. He was talking lớn Nick.

B. He was phoning Nick.

2. What was Nick doing at 9p.m. Last night?

A. He was watching a TV show.

B. He was talking about his project.

C. He was searching for information on the Web.

3. What legend did Duong recommend to lớn Nick?

A. A legend about how Viet nam began.

B. A legend about Vietnamese people being original.

C. A legend that isn"t well-known.

4. Who was Lac Long Quan?

A. A fairy.

C. The rồng king of the ocean.

B. Au Co"s father.

5. Where did Au co take half of the sons?

A. To the mountains.

C. Lớn Lac Long Quan"s land.

B. Khổng lồ the sea.

Xem thêm: Sao Nhí Gia Đình Phép Thuật Sau 12 Năm: Từ Giã Showbiz, Trở Thành Bác Sĩ Tuyến Đầu Chống Dịch

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Dương: Mình vẫn gọi cho mình lúc 9h tối qua, nhưng bạn không trả lời.

Nick: Ồ, mình thời gian đó sẽ tìm trên internet về những truyền thuyết cho dự án công trình của mình.

Dương: Bạn đã tìm kiếm được cái mình thích chưa?

Nick: Thật ra chưa. Bạn có lưu ý gì không?

Dương: Chúng mình có rất nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một cái nổi tiếng là thần thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Nick: Ồ tuyệt bắt buộc không? Nó nói về gì?

Dương: À, nó nói về xuất phát của người việt Nam.

Nick: Ai là nhân thiết bị chính?

Dương: Lạc Long Quân - long vương vãi của biển lớn cả, Âu Cơ - một bạn nữ tiên và đàn ông của họ.

Nick: Và câu chuyện là gì?

Dương: Để bản thân xem... Lạc Long Quân kết thân với Âu Cơ. Cô ấy có mặt một bọc trứng cùng với 100 quả trứng mà nở ra 100 bạn con trai.

Nick: Một 100 người con trai à? nhiều thế.

Dương: Và vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển phải dắt 50 bạn con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 người con khác lên núi. Những người con đó là tiên tổ của người việt Nam.

Nick: Thật là 1 trong những truyền thuyết hay! mình nghĩ bản thân đã kiếm được chủ đề cho dự án của mình!

Lời giải đưa ra tiết:

1. B

(Dương làm những gì lúc 9 giờ tối qua? => B. Cậu ấy đang gọi cho Nick.)

2. C

(Nick làm cái gi vào 9h tối qua? => C. Cậu ấy đang tìm tin tức trên web.)

3. B 

(Dương đề xuất Nick thần thoại nào? => B. Một truyền thuyết về xuất phát người Việt Nam.)

4. C

(Ai là Lạc Long Quân? => C. Vua dragon của hải dương cả.)

5. A

(Âu Cơ dẫn một nửa nam nhi đi đâu? => A. Lên núi)


Bài 1b

b. Match the words lớn their meanings.

(Nối từ bỏ với nghĩa.)

1. Title

2. Genre

3. Main characters

4. Plot

a. The people the story is about

b. The nội dung of the story

c. The name of the story

d. The type of story it is

Lời giải đưa ra tiết:

1 - c: title - the name of the story (tên của câu truyện)

2 - d: genre - the type of the story it is (thể một số loại truyện)

3 - a: main characters - the people the story is about (người nhưng mà câu truyện nói về)

4 - b: plot - the nội dung of the story (nội dung câu truyện)


Bài 1c

c. Find the information in the conversation khổng lồ complete the table.

(Tìm thông tin trong bài đàm thoại để chấm dứt bảng.)

Title

Lac Long Quan and Au Co

Genre

 

Main characters

 

Plot

 

- Lac Long quan liêu married Au Co.

-

-

-

Lời giải đưa ra tiết:

Title (Tiêu đề )

Lac Long Quan & Au co (Lạc Long Quân với Ấu Cơ)

Genre (Thể loại)

Legend (Truyền thuyết)

Main characters 

(Nhân trang bị chính)

Lac Long Quan, Au Co and their sons

(Lạc Long Quân Âu Cơ và nhỏ của họ)

Plot 

(Cốt truyện)

- Lac Long quan liêu married Au Co 

(Lạc Long Quân kết bạn với Âu Cơ)

- Au co gave birth khổng lồ one hundred baby boys 

(Âu Cơ xuất hiện 100 người con trai)

- Lac Long quan lại missed the sea 

(Lạc Long Quân nhớ biển)

- Lac Long quan liêu took 50 their son lớn the sea 

(Lạc Long Quân sở hữu 50 nhỏ xuống biển)

- Au teo took the others khổng lồ the mountains. 

(Âu Cơ có 50 nhỏ lên núi)


Bài 1d

d. What does this sentences from the conversation express?

(Câu này trong bài xích đàm thoại biểu lộ điểu gì?)

Nick: What an interesting legend it is!

(Thật là 1 trong truyền thuyết thú vị!)

Do you know what kind of sentence it is?

(Bạn bao gồm biết các loại câu đó không?)

Lời giải bỏ ra tiết:

Nick: What an interesting legend it is!

(Nick: Thật là một trong những truyền thuyết thú vị!)

→ This sentence shows Nick’s feeling about the legend; he finds it interesting.

(Câu này thể hiện xúc cảm của Nick về truyền thuyết; chúng ta ấy thấy nó thú vị)

→ It is an exclamatory sentence.

(Đó là câu cảm thán.)


Task 2. Match the words with their definitions. Then listen, kiểm tra and repeat.

(Nối đa số từ với nghĩa của họ. Kế tiếp nghe, kiểm tra và lặp lại.)

A. Legend

1. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters

B. Folk tale

2. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children

C. Fable

3. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on lớn people in a spoken form

D. Fairy tale

4. An ancient story about brave people or magical events that are probably not true

Phương pháp giải:

Audio script:

1. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on khổng lồ people in a spoken khung - folk tale

(Một mẩu truyện truyền thống, rất cổ điển từ một nơi ví dụ mà ban đầu được truyền lại mang lại mọi fan dưới vẻ ngoài nói - mẩu truyện dân gian)

2. An ancient story about brave people magical events that are probably not true - legend

(Một câu chuyện cổ xưa về phần đông sự kiện ma thuật gan góc có lẽ không nên - huyền thoại)

3. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children - fairy tale

(Một mẩu chuyện tưởng tượng thường tương quan đến ma thuật hoặc chị em tiên, thường xuyên là cho trẻ nhỏ - câu chuyện cổ tích)

4. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters - fable

(Truyện ngắn truyền thống, tưởng tượng dạy một bài học đạo đức; thường sử dụng các nhân vật động vật - truyện ngụ ngôn)

Lời giải chi tiết:

1 - C

(một phương pháp truyền thống, mẩu truyện ngắn mang tính tưởng tượng nhưng dạy một bài học kinh nghiệm đạo đức; điển hình sứ dụng đông đảo nhân vật động vật hoang dã — truyện ngụ ngôn)

2 - D

(một câu chuyện tưởng tượng tương quan đến phù thủy hoặc thần tiên, thường xuyên là cho trẻ nhỏ - truyện cổ tích)

3 - B

(một câu chuyện truyền thống lâu đời rất cũ xưa mà lúc đầu được truyền cho không ít người dân ở vẻ ngoài nói — truyện dân gian)

4 - A

(một câu chuyện cổ về những người dũng cảm, số đông sự việc phép màu mà rất có thể không bao gồm thật - truyện truyền thuyết)


Task 3. GAME: GUESS THE STORY

(Trò chơi: Đoán câu chuyện)

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below.

(Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn giỏi cổ tích mà bạn biết. Xong bảng bên dưới.)

Title

 

Genre

 

Main characters

 

Plot

 

Lời giải đưa ra tiết:

Title (Tựa đề)

Who is faster? (Ai cấp tốc hơn?)

Genre (Thể loại)

Fable (Truyện ngụ ngôn)

Main characters

(Nhân vât chính)

a hare and a tortoise 

(thỏ cùng rùa)

Plot 

(Cốt truyện)

- The hare boated he run faster than the tortoise.

(Thỏ khoác loác chạy cấp tốc hơn rùa.)

- The tortoise challenged him to lớn a race.

(Rùa thách thỏ chạy đua.)

- The Hare soon left the tortoise behind and took a nap. 

(Thỏ hối hả bỏ xa rùa và nằm ngủ.)

- When he woke up, he found (out) that the tortoise arrived before him. 

(Khi thỏ thức giấc dậy nó thấy rùa đang đi đến đích trước nó.)


Bài 3b

b. Work in pairs. Interview each other & try lớn guess the title of the story.

(Làm theo cặp. Vấn đáp nhau và cố gắng đoán tựa câu truyện.)

Lời giải bỏ ra tiết:

A: What kind of story is it?

(Nó là các loại truyện gì?)

B: It"s a fairy tale.

(Nó là truyện cổ tích.)

A: Who are the main characters?

(Ai là nhân thứ chính?)

B: Cinderella, her stepsisters, her stepmother, & a prince.

Xem thêm: Lời Bài Hát Anh Thanh Niên Năm Nay, Lời Bài Hát Anh Thanh Niên

(Cinderella, chị kế của cô ấy,mẹ kế cùng một hoàng tử.)

A: What"s it about?

(Nó nói về gì?)

B: It"s about Cinderella, a kind và beautiful girl who finally gets married lớn a prince.

(Nó nói đến Cinderella, một cô bé tốt bụng với xinh đẹp mà ở đầu cuối kết hôn với cùng một hoàng tử.)