So sánh hơn của far

     

- đối chiếu hơn trong giờ đồng hồ Anh là gì cùng được vận dụng thế nào trong giờ Anh?

- và cần chú ý điều gì khí sử dung dạng so sánh hơn!

Tất cả phần đa thắc nàyAnh ngữ Ms Hoasẽ giúp chúng ta giải đáp thôngqua bài viết dưới đây nhé!

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được hiểu là kết cấu so sánh thân 2 hay các vật/người cùng nhau về 1 hay như là 1 vài tiêu chí, trong số có 1 vật đạt được tiêu chí được gửi ra cao nhất so với những vật còn lại.

Bạn đang xem: So sánh hơn của far

So sánh hơn thường được áp dụng cho việc đối chiếu 2 hay nhiều vật/người cùng nhau (với gần như trường hợp so sánh 1 vật dụng với toàn diện và tổng thể ta dùng đối chiếu nhất).

2. Kết cấu so sánh hơn

So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ có thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng từ nhận thêm đuôi “er”S1: chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: công ty ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm so sánh với đối tượng 1)Axiliary V: trợ cồn từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I do. = They work harder than me.


*

So sánh hơn với tính tự dài cùng trạng tự dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính tự dàiL-adv: trạng trường đoản cú dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the test more carefully than I did = My friend did the demo more carefully than me.

Lưu ý:

So sánh rộng được dấn mạnh bằng phương pháp thêmmuchhoặcfartrước bề ngoài so sánh

Ví dụ: My house isfarmore expensivethanhers.

3. Chú ý khi đối chiếu hơn

Short adj (Tính tự ngắn)

– với tính từ có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> nếu như từ đó hoàn thành bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp đôi phụ âm

Ví dụ: Big=> bigger; hot=> hotter

– với tính từ bao gồm 2 âm tiết chấm dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager sử dụng với most vày là tính trường đoản cú dài).=> trường hợp từ đó dứt bằng phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.

Ví dụ: Happy=> happier; dry=> drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ chúng ta hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy “happy” là 1 trong tính từ tất cả 2 âm tiết tuy vậy khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng cấu tạo so sánh hơn của tính từ bỏ ngắn.

+ một số trong những tính từ với trạng từ đổi khác đặc biệt lúc sử dụngso sánh hơn và đối chiếu hơn nhất

Long adj (Tính trường đoản cú dài)

Là tính từ có tương đối nhiều hơn một âm máu (trừ trường phù hợp 2 âm ngày tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…


*

(Mới + HOT)-Inbox nhận tài liệu chinh phục 800 TOEIC

Các trường thích hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng cách)Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler


Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào vị trí trống dạng đúng của so sánh hơn.

1. Cats are………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is……………(old) than John.

3. Trung quốc is far …………(large) than the UK.

4. My garden is a lot ……………….(colourful) than this park.

5. Helen is ……………(quiet) than her sister.

6. My Geography class is …………….(boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1-more intelligent

2-older

3-larger

4-more colourful

5-quieter

6-more boring

7-bigger

8-worse

9-more beautiful

10-better

Excercise 2: Chọn lời giải đúng

1. I think thành phố new york is moreexpensive/expensiverthan Pari.

2. Is the North Seamore big/biggerthan the Mediterranean Sea?

3. Are you abetter/goodjob than your sister?

4. My mom’sfunny/funnierthan your mom!

5. Crocodiles are more dangerousthan/asfish.

6. Math isbadder/worsethan chemistry.

7. Cars aremuch more safer/much saferthan motorbikes.

8. Nước australia isfar/furtherhotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke ismoreexpensive/ expensiverthan a beer.

10. Non-smokers usually livemore long/longerthan smokers.

Đáp án

1-expensive

2-bigger

3-better

4-funnier

5-than

6-worse

7-much safer

8-far

9-expensive

10-longer.

Xem thêm: Các Thể Thơ Hiện Đại - Thế Nào Là Thơ Hiện Đại

Excercise 3: Viết dạng đối chiếu hơn của các tính từ với trạng từ bỏ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

2. Hot

3. Crazy


4. Slowly

5. Few

6. Little

7. Bad

8. Good

9. Attractive

10. Big

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn câu trả lời đúng để điền vào nơi trống trong những câu sau.

1. He is ....... Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ....... Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ....... In the thành phố than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ....... Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English kiểm tra was ....... Than I thought it would be.


A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought to lớn be ....... Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. Dòng xe yamaha jupiter is ....... Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ....... Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ....... Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ....... Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the thử nghiệm ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ....... Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ....... Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ....... Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ....... Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ....... Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group.2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the white one.6. I’ll try khổng lồ finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. To lớn the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers.17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered to lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.

19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Đáp án

1. The cleverest2. Longer3. The best4. Cleaner5. More expensive6. More quickly7. More dangerous8. More sweetly9. The most exciting10. The fastest11. The most popular12. The closest13. Beautifully – most beautifully14. Hotter15. Worse16. Better17. Big - bigger18. More difficult - the most difficult

19. Largest

Cấu trúc so sánh hơn cũng được sử dụng nhiều trong các bài thi tiếng anh. Và nếu khách hàng không nắm vững cách dùng đối chiếu hơn trong tiếng anh thì rất hoàn toàn có thể sẽ có những nhầm lẫn xứng đáng tiếc tác động đến kết quả làm bài của bạn. Vậy cho nên hãy ôn luyện kĩ càng, và để lại đầy đủ comment, câu hỏi mà các bạn đang chạm chán phải nhé.


*

*

*

Nếu bạn đã từng đến đó Cơ sở Khánh Hội, chắc chắn bạn đã chạm chán “cặp bài trùng” Ms Thanh Trúc và Ms Yến Nhi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau truyện trò để đọc sâu hơn về nhị cô nhé!

CÀNG CHƠI THÂN CÀNG GIỐNG NHAU
MS THANH TRÚC VS MS YẾN NHI

Với cô, tình thân của cô giành cho ngôn ngữ này ngày một lớn dần là nhờ vào các em, cô thực sự mong muốn sự nhiệt độ huyết trong những bài giảng của từng sứ đưa của Ms Hoa đã thổi lửa vào tâm hồn các em, khiến cho các em 1 phần nào đó giảm bớt được nỗi lo lắng khi đi học tiếng Anh.

Xem thêm: +329 Bài Thơ Lục Bát Về Quê Hương ❤️️ Lưu Giữ Những Ký Ức Miền Quê

Ms.Tạ Hòa
Smiling Messenger

Hơn ai hết cô phát âm sự khó khăn vất vả của một người mới bắt đầu tiếp cận một ngữ điệu mới. Nhưng những em ạ, đề thi TOEIC không có gì quá tiến công đố, chỉ nên do chúng ta chưa có chiến lược làm bài cân xứng thôi. Cô tin rằng, với tởm nghiệm đào tạo nhiều năm cũng tương tự lửa nhiệt huyết của cô cũng tương tự đội ngũ sứ mang tại Anh ngữ Ms Hoa, những em sẽ dần có được định hướng cũng như phương pháp tốt nhất để có thể chinh phục TOEIC.