SIN3X + COS3X - SINX + COSX = CĂN 2COS2X

  -  

A.

Bạn đang xem: Sin3x + cos3x - sinx + cosx = căn 2cos2x

Nghiệm của phương trình đã cho là x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

B. Nghiệm của phương trình đã cho rằng x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x =
*
+ k2π (k ∈ Z).

C. Nghiệm của phương trình đã cho rằng x = 

*
+
*
, x = -
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

D.

Xem thêm: Ch3-Ch=Ch-Ch3 Có Tên Gọi Thay Thế Là, Tên Theo Danh Pháp Thay Thế Của Chất: Ch3

Nghiệm của phương trình đã chỉ ra rằng x = -

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).


Giải chi tiết:

Phương trình sẽ cho tương tự với : (2sinx + 2cosx - √2)cos2x = 0.

+ cos2x = 0 ⇔ x = 

*
+
*
(k ∈ Z).

+ 2sinx + 2cosx - √2 = 0 ⇔ cos(x -

*
) = 
*
⇔ x = 
*
+ k2π hoặc x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

Xem thêm: Tranh Phong Cảnh Cổ Trang Trung Quốc Buồn Đẹp, 510 Phong Cảnh Cổ Trang Ý Tưởng Trong 2022

Vậy nghiệm của phương trình đã cho rằng x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát