Sau danh từ là từ loại gì

     

Từ các loại Tiếng Anh bao gồm 5 loại bao gồm là: Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, từ hạn định.Bạn đã xem: Sau danh từ bỏ là từ một số loại gì trong giờ đồng hồ anh

Tiếng Anh cũng tương tự các lắp thêm tiếng khác, nó có nhiều từ ngữ khác nhau. Cho nên người ta cần bỏ mọi từ này vào trong số loại từ không giống nhau.

Bạn đang xem: Sau danh từ là từ loại gì

Mỗi từ một số loại Tiếng Anh này đóng góp một vai trò cùng chức năng riêng biệt trong câu. Nếu muốn sử dụng tiếng Anh giỏi hơn, bọn họ cần biết những từ ngữ thuộc các từ một số loại nào với có tính năng gì.

Việc xác minh từ nhiều loại Tiếng Anh thường tạo “bối rối” cho không ít bạn. Do vậy lúc này tinhdaudua.com.vn English Center sẽ giúp đỡ các bạn “Thông” não kỹ năng và kiến thức về từ loại Tiếng Anh qua bài tổng thích hợp sau đây.

Let’s check it out!!!


*

Từ các loại trong tiếng Anh – tinhdaudua.com.vn English Center

1. Danh từ giờ Anh

Định nghĩa

Danh tự trong giờ đồng hồ Anh là Noun, viết tắt là chữ N. Danh trường đoản cú là loại từ mà chỉ ra mẫu “danh”. Danh là “tên”, y hệt như “biệt danh” xuất xắc “chức danh”.

Danh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tại tượng,..

Vị trí của danh từ vào câu

Danh từ làm chủ ngữ trong câu

Thường đứng sống đầu câu với sau trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ: Yesterday Hue went trang chủ at 9.pm. (Hôm qua Huệ về nhà lúc 9h tối)

Hue là danh từ thương hiệu riêng, tiên phong câu với sau danh từ chỉ thời hạn là Yesterday, đóng vai trò cai quản ngữ.

Danh từ lép vế tính từ

Danh trường đoản cú đi sau các tính từ cài đặt như: my, your, our, their, his, her, its. Hoặc các tính từ khác như good, beautiful….

Ví dụ: Hoa is a my student. (Hoa là học viên của tôi)

Trong câu trên, ta thấy sau tính từ tải my (của tôi) là danh từ bỏ student (học sinh).

Danh từ làm tân ngữ, che khuất động từ

Ví dụ: We love English. (chúng tôi yêu giờ đồng hồ Anh)

Sau rượu cồn từ Love là danh trường đoản cú English

Danh từ thua cuộc “enough”

Ex: Hoan didn’t have enough money to lớn buy that computer. (Hoàn đã không có đủ tiền để sở hữ chiếc máy tính xách tay kia)

Danh tự đứng au các mạo từ

Các mạo trường đoản cú như: a, an, the

Hoặc các từ như this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…

Ví dụ: This book is an interesting book.

Danh từ lép vế giới từ

Các giới trường đoản cú như: in, on, of, with, under, about, at …

Ví dụ: Phuong Nguyen is good at dancing. (Phượng Nguyễn rất tốt về dancing nhót)

Dấu hiệu dìm biết 

Danh từ tiếng Anh thông thường sẽ có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction……….sion: question, television ,impression,passion……..ment: pavement, movement, environmemt….ce: differrence, independence,peace………..ness: kindness, friendliness……

2. Tính tự trong giờ đồng hồ Anh

Tính từ trong tiếng Anh là Adjective, viết tắt là Adj. Tính từ bỏ là từ nhưng mà nêu ra tính chất của sự vật, sự việc, hiên tượng.

Vị trí của tính từ trong câu

Tính từ hay đứng ở các vị trí sau

Tính từ bỏ đứng trước danh từ

 Adj + N

Ví dụ: My Tam is a famous singer.

Tính từ che khuất động từ liên kết
:

tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj

Ví dụ: She is beautiful

Tom seems tired now.

Chú ý: kết cấu keep/make + O + adj

Ví dụ: He makes me happy

Tínd từ đứng sau “ too”

S + tobe/seem/look….+ too +adj…

Ví dụ: He is too short lớn play basketball.

Tính từ đứng trước “enough”

S + tobe + adj + enough…

Ví dụ: She is tall enough to play volleyball.

Trong cấu trúc so…that
:

tobe/seem/look/feel…..+ so + adj + that

Ví dụ: The weather was so bad that we decided lớn stay at home

Tính tự còn được sử dụng dưới các dạng so sánh
 (lưu ý tính từ lâu năm hay đứng sau more, the most, less, as….as)

Huyen is the most intelligent student in my class

Tính từ trong câu cảm thán

How +adj + S + V

What + (a/an) + adj + N

Dấu hiệu nhận thấy tính từ

al: national, cutural…ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive ,impressive……..

Xem thêm: Cách Tạo Oxy Cho Cá Không Cần Máy, Kĩ Thuật Tạo Oxy Cho Cá Không Cần Máy Nên Biết

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, homorous,continuous,famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính từ bỏ : daily, monthly, friendly, healthy…

3. Động trường đoản cú trong giờ Anh

Động từ giờ đồng hồ Anh là Verb, được viết tắt là chữ V. Động từ bỏ chỉ hành động (drive, run, play, …) hoặc chỉ tâm lý của công ty ngữ (seem, feel,…).

Trọng một rất có thể không gồm chủ ngữ, tân ngữ dẫu vậy nhất thiết phải gồm động từ

Vị trí của đụng từ

Động từ thường đứng sau Chủ ngữ: Lam Anh plays volleyball everyday.Động từ che khuất trạng từ bỏ chỉ tần suất: I usually get up late.

Một số trạng từ chỉ gia tốc thường gặp:

Always: luôn luônUsually: thường thườngOften : thườngSometimes: Đôi khiSeldom: thi thoảng khiNever: không bao giờ

Cách phân biệt động từ

Động từ thường chấm dứt bởi những đuôi sau: -ate, -ain -flect, -flict -spect, -scribe, -ceive, -fy, -ise/-ize, -ude, -ide, -ade, -tend, v.v…Ví dụ: Compensate, Attain, Reflect, Inflict, Respect, Describe, Deceive, Modify, Industrialise/ize, Illude, Divide, Evade, Extend, v.v…

Một số quy tắc thay đổi từ loại

Động từ bỏ đuôi –ate danh từ hay là –ation: Compensate -> CompensationĐộng từ đuôi –ceive danh từ bỏ là –ception: Deceive -> DeceptionĐộng tự đuôi –scribe danh từ bỏ là –scription: Inscribe -> InscriptionĐộng trường đoản cú đuôi –ade/-ude/-ide danh từ thường xuyên là –asion/-usion/-ision: Illude -> Illusion, Protrude -> Protrusion, Divide -> DivisionĐộng tự đuôi –ise/-ize danh trường đoản cú là –isation/-ization: Modernise/ize -> Modernisation/zationTính từ đuôi –ant/-ent danh từ là –ance/-ence: Important -> Importance, Evanescent -> EvanescenceTính từ bỏ đuôi –able/-ible danh trường đoản cú là –bility: Responsible -> Responsibility.

4. Trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ giờ Anh là Adverb, được viết tắt là Adv. Trạng tự là trường đoản cú nêu ra trạng thái hay tình trạng.

Vị trí của trạng từ

Trạng từ bỏ đứng trước động từ thường

(nhất là các trạng tự chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom….)

Ví dụ: We often get up at 6 a.m.

Trạng từ đứng thân trợ hễ từ và hễ từ thường

Ví dụ: I have recently finished my homework.

Trạng từ che khuất động từ bỏ tobe/seem/look… với trước tính từ

tobe/feel/look… + adv + adj

Ví dụ: Hoai Phuong is very nice.

Trạng từ thua cuộc “too”

V(thường) + too + adv

Ví dụ: Quynh Trang speaks too quickly.

Trạng tự đứng trước “enough”

V(thường) + adv + enough

Ví dụ: My teacher speaks slowly enough for me lớn understand.

Trạng tự trong cấu trúc so….that

V(thường) + so + adv + that

Ví dụ: nam drove so fast that he caused an accident.

Trạng từ hay đứng cuối câu

Ví dụ: The doctor told me to eat slowly.

Trạng từ bỏ cũng thường xuyên đứng 1 mình ở đầu câu, hoặc thân câu và cách những thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)

Ví dụ: Yesterday, I buy a new T-Shirt

Cách nhận biết trạng từ

Trạng từ thường xuyên được thành lập bằng phương pháp thêm đuôi “ly” vào tính từ

Ví dụ: beautifully, usefully, carefully, bly, badly

Lưu ý có một vài trạng từ đặc biệt không tuân theo luật lệ trên, phải ghi nhớ

good welllate late/latelyill illfast fast

5. Giới từ trong giờ ANh

Giới tự trong giờ đồng hồ Anh là preposition, viết tắt là chữ Pre. Các giới từ rất gần gũi như là: inonatwithfor… Giới từ chỉ sự liên quan giữa những từ các loại trong nhiều từ, trong câu. Rất nhiều từ hay đi sau giới tự là tân ngữ (Object), Verb + ing, cụm danh từ ..

Ví dụ: I went into my room. 

Hue was sitting in the room at that time.

Vị trí của giới tự trong tiếng anh

Tính từ che khuất TO BE, trước danh từ

Ví dụ: My máy tính is on the table. 

Giới từ đứng sau động từ: hoàn toàn có thể liền sau rượu cồn từ, hoàn toàn có thể bị 1 từ không giống chen giữa hễ từ và giới từ.

Ví dụ: I live in Hanoi

Take out your pen

Giới từ lép vế tính từ

Ví dụ: She is angry with her boyfriend

Các một số loại giới từ bỏ thường gặp mặt trong giờ đồng hồ Anh

1) Giời từ bỏ chỉ thời gian:-At : vào thời gian ( thường xuyên đi với giờ )-On : vào ( thường xuyên đi với ngày )-In : vào ( hay đi cùng với tháng, năm, mùa, vậy kỷ )-Before: trước -After : sau -During : ( trong khoảng) ( đi với danh từ bỏ chỉ thời gian )
2) Giời từ bỏ chỉ nơi chốn:-At : trên ( sử dụng cho vị trí chốn nhỏ dại như trường học, sân bay…)

-In : vào (chỉ ở phía bên trong ) , sống (nơi chốn to thành phố, tỉnh giấc ,quốc gia, châu lục…)

-On,above,over : trên

_On : sinh hoạt trên nhưng chỉ xúc tiếp bề mặt.

3) Giời từ chỉ sự chuyển dịch:-To, into, onto : dến+to: chỉ hướng tiếp cận cho tới người,vật,địa điểm.+into: tiếp cận với vào bên phía trong vật,địa điểm đó+onto: tiếp cận và tiếp xúc bề mặt,ở phía kế bên cùng của vật,địa điểm-From: chỉ nguồn gốc xuất xứ Ex: i come from vietnamese-Across : ngang qua Ex: He swims across the river. ( anh ta bơi lội ngang qua sông)-Along : dọc theo-Round,around,about: quanh
4) Giới tự chỉ thể cách:-With : với -Without : không, không có-According to: theo-In spite of : khoác dù-Instead of : cố gắng vì
5) Giới từ chỉ mục đích:-To : để-In order lớn : để-For : dùm, dùm cho-Ex: Let me vị it for you : nhằm tôi làm cho nó dùm mang lại bạn. -So as to: để
5) Giới trường đoản cú chỉ nguyên do:-Thanks to lớn : nhờ ở-Ex: Thanks khổng lồ your help, I passed the exam ( nhờ việc giúp đở của bạn mà tôi thi đậu).-Through : do, vì-Ex: Don’t die through ignorance ( đừng chết vì thiếu đọc biết).-Because of : vị vì -Owing to lớn : nhờ vào ở, bởi ở-Ex: Owing lớn the drought,crops are short ( bởi vì hạn hán phải mùa màng thất bát)-By means of : nhờ, bằng phương tiện

6. Tự hạn định trong tiếng Anh

Từ hạn định tiếng Anh là Determiner, viết tắt là chữ Det. Hạn định tự là từ cần sử dụng để giới hạn hay xác định.

Xem thêm: Tập 5 Giọng Hát Việt Nhí Vòng Giấu Mặt, Giọng Hát Việt Nhí (Mùa 8)

Các trường đoản cú hạn định rất rất gần gũi là a/an và the.

Khóa Ngữ pháp giờ Anh MIỄN PHÍ đang mong chờ những bạn làm việc viên cuối cùng. Cấp tốc tay đăng kí để trở thành 1 thành viên của lớp nào!