SALT AND PEPPER LÀ GÌ

     
Dưới đây là những mẫu mã câu tất cả chứa tự "salt và pepper", trong cỗ từ điển tự điển tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo các mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với trường đoản cú salt and pepper, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ salt & pepper trong bộ từ điển trường đoản cú điển giờ đồng hồ Anh

1. Season with salt and pepper.

Bạn đang xem: Salt and pepper là gì

2. - Your salt và pepper shakers

3. Season lightly with salt & pepper.

4. địa chỉ Worcestershire sauce, salt & pepper.

5. địa chỉ cửa hàng salt và pepper lớn taste.

6. Season quail lightly with salt and pepper.

7. Season with salt & pepper to lớn taste.

8. Its excrement looks like "salt & pepper".

9. This might need some salt & pepper.

10. địa chỉ arugula; season with salt and pepper.

11. Season the meat with salt & pepper.

12. Showroom corn, onion, green pepper, salt and pepper.

13. Lightly season pheasant pieces with salt and pepper.

14. Season the steaks generously with salt và pepper.

15. Season the meat well with salt & pepper.

16. Add tomato paste, salt & pepper to taste.

17. Also, got these great salt và pepper shakers...

18. địa chỉ baking powder, parsley, onions, salt & pepper.

19. Showroom tomato paste(Sentencedict.com), salt & pepper khổng lồ taste.

20. 3 địa chỉ cửa hàng baking powder, parsley, onions, salt and pepper.

21. 16 showroom tomato paste, salt và pepper lớn taste.

22. 1) showroom tomato paste, salt and pepper khổng lồ taste.

23. Stir in zucchini, garbanzo beans, olives, salt and pepper.

24. Season with salt & pepper và serve with croutons.

25. Remove chicken from marinade; season with salt và pepper.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Buổi Chiều Đứng Ở Phủ Thiên Trường Trông Ra

26. 1 Stir in zucchini, garbanzo beans, olives, salt & pepper.

27. địa chỉ the tomatoes, red pepper, jalapeno pepper, salt và pepper.

28. Taste the soup and địa chỉ cửa hàng salt và pepper if necessary .

29. Add sour cream and remaining butter, soy sauce, salt và pepper.

30. 4 địa chỉ cửa hàng the tomatoes, red pepper, jalapeno pepper, salt & pepper.

31. He is tall, a marathoner, with salt-and-pepper short hair.

32. In a plastic or paper bag, combine flour, salt and pepper.

33. Season with salt and pepper và serve garnished with the parsley.

34. địa chỉ cửa hàng the nuts, tomatoes, breadcrumbs, salt and pepper, mixed herbs và chilli.

35. 12 In large bowl, combine flour, sugar, baking powder, salt & pepper.

36. 13 địa chỉ cửa hàng sour cream và remaining butter, soy sauce, salt and pepper.

37. From fawn to lớn black, passing through salt and pepper, gray & brindle .

38. When "s the last time you cleaned your salt và pepper shakers ?

39. Lucy, you must remember lớn have the salt & pepper shakers wiped.

40. In a small bowl, combine the mayonnaise, celery seed, salt và pepper.

41. 3 Pour over the artichoke hearts và season lightly with salt & pepper.

42. Cut the fish fillet in chunks, marinate it with some salt và pepper.

43. 16 set ricotta cheese with parsley, salt & pepper in a small bowl.

44. 4 địa chỉ the mustard seeds, herbs and salt & pepper; mix well.

45. Sautee spinach , pine nut and raisin with a dash of salt và pepper.

46. 17 add baking powder, parsley, onions, salt và pepper. Pour over crab mixture.

47. Season with salt và pepper. Serve steaks topped with sauteed mushrooms và Parsnip Fries.

48. Whisk together olive oil, raspberry tinhdaudua.com.vnnegar, honey, salt & pepper, and pour over salad.

49. Now beat the egg yolks with a fork, seasoning well with salt & pepper.

Xem thêm: Xem Phim Cá Mập Lên Bờ Thuyết Minh, Phim Cá Mập Lên Bờ Thuyết Minh

50. Stir in reserved ground cumin and coriander, reserved orange zest, và salt and pepper.