QUÁ KHỨ CỦA TỪ SWIM

  -  

Cách phân chia động tự swim rất dễ, bạn phải nhớ 3 dạng nghỉ ngơi bảng đầu tiên để hoàn toàn có thể chia đụng từ kia ở ngẫu nhiên thời nào.Giờ chúng ta xem biện pháp chia cụ thể của hễ từ swim nghỉ ngơi bảng vật dụng 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SWIM

Nguyên thể Động danh từ Phân tự II
to swim swimming swum
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện trên đơn swim swim swims swim swim swim
Hiện trên tiếp diễn am swimming are swimming is swimming are swimming are swimming are swimming
Quá khứ đơn swam swam swam swam swam swam
Quá khứ tiếp diễn was swimming were swimming was swimming were swimming were swimming were swimming
Hiện tại trả thành have swum have swum has swum have swum have swum have swum
Hiện tại chấm dứt tiếp diễn have been swimming have been swimming has been swimming have been swimming have been swimming have been swimming
Quá khứ hoàn thành had swum had swum had swum had swum had swum had swum
QK chấm dứt Tiếp diễn had been swimming had been swimming had been swimming had been swimming had been swimming had been swimming
Tương Lai will swim will swim will swim will swim will swim will swim
TL Tiếp Diễn will be swimming will be swimming will be swimming will be swimming will be swimming will be swimming
Tương Lai hoàn thành will have swum will have swum will have swum will have swum will have swum will have swum
TL HT Tiếp Diễn will have been swimming will have been swimming will have been swimming will have been swimming will have been swimming will have been swimming
Điều Kiện biện pháp Hiện Tại would swim would swim would swim would swim would swim would swim
Conditional Perfect would have swum would have swum would have swum would have swum would have swum would have swum
Conditional Present Progressive would be swimming would be swimming would be swimming would be swimming would be swimming would be swimming
Conditional Perfect Progressive would have been swimming would have been swimming would have been swimming would have been swimming would have been swimming would have been swimming
Present Subjunctive swim swim swim swim swim swim
Past Subjunctive swam swam swam swam swam swam
Past Perfect Subjunctive had swum had swum had swum had swum had swum had swum
Imperative swim Let′s swim swim


Leave a Reply

Your thư điện tử address will not be published. Required fields are marked *