PERSUADE VERB

     
*Bạn đang xem: Persuade verb

★☆tinhdaudua.com.vn★☆tinhdaudua.com.vnsite học Tiếng Anh trực tuyến đường trên điện thoại di động!< lưu trang > Tổng lượt xem:80179

CÁC CẤU TRÚC TRẮC NGHIỆM DẠNG ĐỘNG TỪ Ving/ khổng lồ VHOẶC GIỚI TỪ HOẶC ĐỂ TƯỜNG THUẬT CÂU GIÁN TIẾP* để ý : sau những giới từ rượu cồn từ thường nhằm Ving trừ giới trường đoản cú “to”1. Dạng 1: S + (V) + to + V + hoặc S + (V) + sb + to lớn + V+ O- to afford to lớn V + O ……………….. Nỗ lực làm gì- khổng lồ agree V + O …………………… đồng ý làm gì- khổng lồ agree with so …………………... Chấp nhận với ai- to lớn appear to V + O ………………... Nhường nhịn như- to ask khổng lồ V + O ……………………. Yêu cầu làm gì- to ask sb to lớn V st …………………… yêu mong ai có tác dụng gì- to decide lớn V + O ……………….. đưa ra quyết định làm gì- to lớn expect khổng lồ V + O ………………… hi vọng- lớn learn to lớn V + O ………………….. Học- to manage to lớn V + O ……………….. Luân phiên xở- khổng lồ offer lớn V + O ………………….. đề nghị làm cái gi cho ai- khổng lồ plan khổng lồ V + O …………………... để kế hoạch- to lớn promise khổng lồ V + O ………………. Hứa- lớn encourge to lớn V + O ……………… khuyến khích- to lớn refuse lớn V + O ………………….. Từ chối- lớn threaten lớn V + O ………………… đe dọa- lớn doubt whether S + (V) + O………. Nghi vấn về vật gì đó- khổng lồ want lớn V + O …………………… ước ao làm gì- lớn want sb to lớn V st …………………… muốn ai có tác dụng gì- khổng lồ intend khổng lồ V + O …………………… có ý định- lớn advise sb to V + O ………………….. Khuyên răn ai làm gì- khổng lồ allow sb khổng lồ V + O …………………… chất nhận được ai có tác dụng gì- khổng lồ beg sb to V + O ……………………… mong xin ai- to forbid lớn V + O ………………………. Cấm làm cho gì- to invite khổng lồ V + O ………………………. Mời- to invite sb lớn V + O …………………… mời ai làm gì- lớn persuade sb lớn V + O ………………… thuyết phục ai có tác dụng gì- to remind sb to lớn V + O …………………... đề cập ai có tác dụng gì- to teach sb to V + O …………………….. Dạy- lớn tell sb to lớn V + O ………………………. Bảo- lớn urge sb khổng lồ V + O ……………………… ăn năn thúc- lớn have sb V + O ………………………... Nhờ- to make sb V + O ……………………….. Bắt ép- S + would like to V + O ………………… thích- S + used khổng lồ V + O …………………….. Vẫn từng làm cái gi (nay không làm cho nữa)- khổng lồ + encourage sb lớn V st ………………. Khích lệ ai làm cho gì- khổng lồ remind sb of about st/so ……………... Gợi nhớ về điều gì- I + (take) + sb + (time) + to V st2. Dạng 2: S + (V) + Ving + O- khổng lồ admit V¬ing O …………………………… đồng ý đã làm gì- to lớn avoid V¬ing O …………………………… tránh- to delay V¬ing O …………………………… trì hoãn- lớn deny V¬ing O ……………………………. Lấp nhận- to lớn enjoy V¬ing O …………………………… thích- khổng lồ finish V¬ing O …………………………… hoàn thành- khổng lồ keep V¬ing O …………………………….. Tiếp tục, duy trì- to lớn mind V¬ing O …………………………….. Bận tâm- lớn suggest V¬ing O ………………………….. Gợi ý- to lượt thích V¬ing O ……………………………… thích- to lớn hate V¬ing O ……………………………... Ghét- to love V¬ing O ……………………………... Thích- S + can’t bear V¬ing O ……………………… tất yêu chịu được- S + can’t stand V¬ing O ……………………... Tất yêu chịu được- S + can’t help V¬ing O ……………………… quan trọng tránh được- khổng lồ look forward khổng lồ V¬ing O ………………….. Trông mong- khổng lồ accuse sb of V¬ing O ……………………… kết tội ai- lớn insist sb on V¬ing O ……………………….. Nề hà nỉ ai có tác dụng gì- to remind sb of V¬ing O ……………………… gợi nhớ- to lớn be afraid of V¬ing O ……………………….. Sợ- lớn be amazed at V¬ing O ……………………… ngạc nhiên- lớn be angry about/at V¬ing O …………………. Giận/ bực mình- to lớn be good/bad at V¬ing O …………………….. Giỏi/ kém- to be bored with V¬ing O ……………………… bi lụy chán- khổng lồ be dependent on st/ V¬ing O ………………… phụ thuộc- to be different from ………………………….. Khác biệt- khổng lồ be excited about …………………………… háo hức- khổng lồ think of st/Ving st …………………………... Ghi nhớ về vật gì đó- to thank khổng lồ st/so/Ving st ……………………….. Phụ thuộc cái gì, vào ai gì đó- to lớn thank sb for Ving st ……………………….... Cảm ơn ai vị đã làm cho gì- to lớn apologize (to so) for Ving st ………………… xin lỗi ai vì cái gì đó- to comfess khổng lồ Ving¬ st ………………………… thú nhận- lớn congratulate sb on Ving st …………………. Chúc mừng ai bởi điều gì đó- lớn be friendly with …………………………… thân thiết với- khổng lồ be familiar with …………………………… quen thuộc với- to be popular with …………………………… phổ biến/ưa chuộng- lớn be based on ……………………………….. Dựa trên- lớn be capable of ……………………………… tất cả khả năng- lớn be doubtful about …………………………. Nghi ngờ- to take part in = join = paticipate ……………. Tham gia- khổng lồ join st ……………………………………… tham gia mẫu gì- to lớn join in Ving st ……………………………….

Xem thêm: Câu Hỏi Tơ Visco Không Thuộc Loại, Tơ Visco Không Thuộc Loại


Xem thêm: Lập Dàn Ý Tả Cây Phượng Lớp 4 (4 Mẫu), Lập Dàn Ý Tả Cây Phượng Trên Sân Trường Em


Tham gia có tác dụng gì- to be famous for ……………………………… danh tiếng vì- lớn be fed up with ……………………………... Chán- to lớn be fond of Ving O …………………………… thích- khổng lồ be grateful to sb for Ving st …………………. Biết ơn ai bởi đã làm cho gì- khổng lồ be interested in ……………………………... Thích, quan tâm- lớn be keen on ………………………………….. đam mê- to be nervous of ……………………………….. Lo lắng- khổng lồ be responsible for …………………………… bao gồm trách nhiệm- to lớn be satisfied with ……………………………….. Hài lòng- lớn be successful in ……………………………... Thành công- to lớn be worried about ……………………………. Lo lắng- to be surprised at ………………………………. Ngạc nhiên- to be tired of …………………………………… căng thẳng mệt mỏi vì- to lớn be used khổng lồ Ving O ……………………………. Vẫn quen làm gì- lớn warn sb about st/Ving¬ st …………………… chú ý ai việc gì hoặc làm cho gìof- to lớn warn sb against Ving st …………………….. Chú ý ai không được gia công gì- lớn thank sb for Ving st ………………………… cảm ơn ai vì chưng đã làm gì- to lớn dream of st/so/Ving st ………………. Niềm mơ ước về vấn đề gì, về ai,về làm cho gìabout- lớn preventto stop sb/st from Ving st ………….…… bức tường ngăn ai/cái gì làm gìto protect- lớn be thankful/grateful khổng lồ sb for Ving st ……….. Hàm ân ai vị đã làm cho gì- to lớn look for ward to lớn Ving st …………………….. Trông muốn ai làm cho gì- to think about st/Ving st ……………………….. Suy xét về đồ vật gi đó- to insist on Ving st …………………………….. Khăng khăng làm gì- lớn give sb st …………………………………… đưa mang lại ai mẫu gì- to give st to sb ………………………………… đưa cái gì cho ai- khổng lồ buy sb st ……………………………………. Cài cho ai cái gì- to lớn buy st for sb ………………………………… mua đồ vật gi cho ai- khổng lồ bring sb st …………………………………… mang mang đến ai mẫu gì- khổng lồ bring st lớn sb ………………………………… mang đồ vật gi cho ai- force to vị st …………………………………… yêu thương cầu, bắt chước- mean to vị st …………………………………… định làm gì- clemand to vì chưng st ………………………………... Yêu thương cầu- want to vì chưng st ……………………………………. Mong làm gì- agree to vì st …………………………………… đồng ý làm gì- expect to bởi vì st ………………………………….. Hy vọng đợi- offer to vị st ……………………………………. đề nghị- hope to vị st ……………………………………. Hi vọng- mention doing st ………………………………... đề cập- count on doing st ……………………………….. Phụ thuộc- have to vị ……………………………………… phải làm- khổng lồ prevent sb/st from …………………………… ngăn cản ai/cái gì làm gì- to apply for …………………………………….. Nộp đơn- to lớn look for ……………………………………… tra cứu kiếmUnit 4- Gerund & To-infinitiveUnit10 - level 250-500 vẫn đề cập một số điểm sáng đặc trưng và cách thực hiện Gerund và Infinitive trong một số trong những trường hợp cầm thể. Hôm nay tôi tiếp tục share một số điểm đặc biệt khác, giúp các bạn có dòng nhìn tổng thể và toàn diện hơn về nhà điểm quan trọng này. Hồ hết điểm quan trọng này có công dụng xuất hiện tối đa trong đề thi TOEIC.1. Gần như động từ theo sau là to-inf hoặc -ing có nghĩa vắt đổi1. Forget + khổng lồ inf (=forget to bởi vì st)I’m sorry, I forgot khổng lồ lock the carForget + -ing khung (=forget a past event)We’ll never forget visiting Paris2. Remember + to lớn inf (=remember to vì st)Remember lớn read the instructionsRemember +-ing form (=recall a pass event)I don’t remember meeting Al before3. Mean + to lớn inf (=intend to)He mean to move the NewcastleMean +-ing khung (=involve)Working harder means getting more money4. Go on + to-inf (=finish doing sth & start doing sth else) After finishing her BA, she went on to get a master’s degree.Go on + -ing khung (=continue)She went on watching TV5. Regret + to-inf (=be sorry to)I regret to lớn tell you that you have failed.Regret + -ing form (=have second thoughts about sth already done)I regret telling lies.6. Would prefer + to-inf (specific preference)I’d prefer khổng lồ have an early night tonightPrefer + -ing form (in general)I prefer reading a book khổng lồ watching TVPrefer + to-inf + (rather) than + inf without toI prefer khổng lồ read a book (rather) than watch TV. 7. Try + to-inf (=do one’s best; attempt)She tried hard to lớn cope with her new job.Try + -ing size (=do sth as an experiment)Try adding some more sauce to your pasta.8. Want + to-inf (=wish)I want to find a better job.Want + -ing form (=sth needs khổng lồ be done)Your dress wants cleaning9. Stop + to-inf (=pause temporarily)He stopped khổng lồ buy some milk on his way home.Stop + -ing size (=finish, cease)Stop talking khổng lồ each other, please!10. Hate+ to-inf (=hate what one is about khổng lồ do)I hate to interrupt, but I must talk lớn you.Hate +-ing khung (=feel sorry for what one is doing)I hate making you feel uncomfortable11. Be sorry + to-inf (=regret)I’m sorry to hear he has been injured.Be sorry + -ing size (= apologize)I’m sorry for misunderstanding/having misunderstood what you said2. Những động từ theo sau là V-ing hoặc to- inf mà lại nghĩa không cố kỉnh đổi● Begin, continue, intend, start + to-infi hoặc –ing .Tuy nhiên, chúng ta thường không tồn tại 2 đụng từ thuộc đuôi -ing đi cùng nhauChúng ta sử dụng:She began laughing/to laugh. They are beginning to shout.Nhưng không sử dụng:They are beginning shouting.Sau đấy là một số bài bác luyện tập.1- Theo sau tất cả các trợ từ bỏ (động trường đoản cú khiếm khuyết): can, could, will,shall, would, may, might, ought to, must, had better, would lượt thích to, needn"t, would rather, would sooner, be supposed to là đầy đủ động từ ko "chia", V-bare2- đông đảo động từ bỏ theo sau là "to verb" có 2 ngôi trường hợp:2.a- : afford, appear, ask, bear, begin, choose, decide, expect, forget, hate, hesitate, intend, like, manage, neglect, prefer, pretend, propose, regret, seem, swear, try, wish, agree, arrange, attempt, beg, care, consent, determine, fail, happend, help, hope, learn, love, mean, offer, prepare, promise, refuse, remember, start, trouble, want, would like prefer.2.b- : advise, ask, be, command, encourage, forbid, get, help, intend, leave, mean, oblige, permit, prefer, recommend, remind, tell, allow, bear, cause, compel, expect, force, hate, instruct, invite, like, need, order, persuade, press, request, teach, tempt, trouble, warn, want, wish.3- Theo sau vì chưng "V-ing": admit, advise, allow, anticipate, appreciate, avoid, confess, consider, deny, delay, detest, dislike, enjoy, escape, excuse, face, fancy, finish, give up, imagine, invlolve, justify, keep on, leave off, mention, mind, miss, permit, postpone, quit, recommend, resent, resist, resume, risk, save, tolerate, suggest, recollect, stop, pardon, can"t resist, can"t stand, can"t help, understandngoài ra theo sau: be worth, it is no use, there is no, it is no good cũng là V-ing4- những động từ bỏ theo sau có cả "to verb" và "V-ing":advise, attempt, commence, begin, allow, cease, continue, dread, forget, hate, intend, leave, like, love, mean, permit, prefer, propose, regret, remember, start, study, try, can"t bear, recommend, need, want, require.Đa số phần đa động từ bỏ trên khi theo sau là "to verb" hoặc "V-ing" sẽ sở hữu được nghĩa khác nhau.*******************************************************Ta đã biết, đụng từ tiếng anh được phân chia theo thì , tuỳ vào văn cảnh của từng câu. Động từ 1 khi không phân chia theo thời (tense) thì sẽ mang trong mình một trong 4 dạng dưới đây :- bare inf (động từ nguyên mẩu không tồn tại to )- lớn inf ( rượu cồn từ nguyên mẫu bao gồm to )- Ving (động tự thêm ing )- P.P ( rượu cồn từ nghỉ ngơi dạng past paticiple )1 : cấu trúc câu dạng V_0_V ( nhà ngữ _động tự 1_tân ngữ_ động từ 2 )A , bare infTheo sau những động trường đoản cú như :MAKE, HAVE ( nghỉ ngơi dạng không đúng bảo chủ động ),LET, HELP thì V2 đã ở dạng bare inf.Cấu trúc : make / have / let sb vày st .Ex:I make him go.I let him go.B: V_ingNếu V1 là những động tự như : HEAR ,SEE, FEEL ,NOTICE ,WATCH, FIND, CATCH...thì V2 là Ving (hoặc bare inf )cấu trúc :watch / find/ catch sb doing st : bắt gặp ( coi ) ai kia đang làm gì.See/ hear/ feel sb doing st : quan sát thấy. Nghe thấy ai đó đang làm cho gì.See/ hear/ feel sb do st : quan sát thấy. Nghe thấy ai đó đã làm gì.C: P.PTheo sau động từ have , get , V2 gồm dạng P.Pcấu trúc : have / get st doneD: to_VCác trừơng hòa hợp còn lại2 : cấu tạo câu dạng V_V ( hai rượu cồn từ đứng liền nhau )A: V-IngTheo sau các động từAdmit, allow, appreciate, avoid , be better off ( tương đối hơn), can"t help(không thể không), can"t resist(không thể chịu nỗi), can"t stand (không thể chịu nỗi), cease (dừng), consider (nghĩ đến), delay,deny,dislike, enjoy, escape, fancy, finish,imagine,involve, keep, mind, miss(bỏ sót),postpone, practise, quit, recall, regret, remember, report, resent(căm ghét), resume(bắt đầu lại), Risk (liều lĩnh), stop, succeed, suggest, hate, mention, look forward to,discuss, resist, explain , ….Thì V2 phân tách v_ingEx:VD: When i "m on holiday, i enjoy not having to lớn get up early.Lưu ý : sau giới từ ( prep ), hễ từ được phân tách ở dang v_ing .B : lớn infTheo sau những động từAfford, agree , arrange, attempt, claim, dare, decide, demand, desire, expect, fail, forget, happen, hesitate, hope, intend, learn, manage, mean, need, offer, plan, prepare, pretend, promise, refuse, seem, strive, tend, threaten, try, want, wish, would love , would lượt thích . Have no right ( ko tất cả quyền ), in order , so as( not) …Thì V2 được chia ở dang to_infEx:As it was late, we decide to take a xe taxi home.Những hễ từ sẽ liệt kê sinh hoạt trên chỉ là rất nhiều từ thông dụng độc nhất chứ ko phải là tất cả ^^!3 : một trong những Động từ sệt biệt hoàn toàn có thể dùng cả V_ing với to_infSTOP+ Ving :nghĩa là dừng hành động đang ra mắt đó lạiex:I stop eating (tôi xong xuôi ăn )+ khổng lồ inf : giới hạn lại để triển khai hành động khácex:I stop lớn eat (tôi dừng lại để ăn uống )FORGET ,REMEMBER+ Ving :Nhớ (quên)chuyện vẫn làmI remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã chạm chán bạn chỗ nào đó hồi năm ngóai )+ to inf :Nhớ (quên ) cần làm chuyện gì đóex:Don"t forget lớn buy me a book :đừng quên sở hữu cho tôi quyển sách nhé (chưa mua ,)REGRET+ Ving : ăn năn hận chuyện sẽ làmI regret lending him the book : tôi ăn năn hận đã mang đến anh ta mượn quyển sách+ lớn inf :lấy làm tiếc nhằm ......ex:I regret khổng lồ tell you that ...( tôi lấy có tác dụng tiếc nhằm nói với bạn rằng ...)- chưa nói - bây chừ mới nóiTRY+ Ving : thửex:I try eating the cake he makes ( tôi thử ăn cái bánh anh ta làm cho )+ khổng lồ inf : cố gắng để ...ex:I try lớn avoid meeting him (tôi nỗ lực tránh gặp gỡ anh ta )NEED ,WANTNEED trường hợp là cồn từ sệt biệt( model V ) thì đi với BARE INFex:I needn"t buy it ( need mà rất có thể thêm not vào là đụng từ đặc biệt )NEED là hễ từ thường xuyên thì vận dụng công thức sau :Nếu nhà từ là người thì dùng to infex:I need lớn buy it (nghĩa chủ động )N ếu công ty từ là đồ thì đi cùng với Ving hoặc to be P.Pex:The house needs repairing (căn nhà cần được sửa chửa )The house needs khổng lồ be repaireMEANMean + to lớn inf : Dự địnhEx:I mean to go out (Tôi dự định đi chơi )Mean + Ving :mang ý nghĩaEx:Failure on the exam means having to lớn learn one more year.( thi rớt nghĩa là cần học thêm 1 năm nữa)4: các mẫu khácHAVE difficulty /trouble +VingWASTE/ SPEND time /money + Vingchủ ngữ đưa ( it)+ take(s) sb + time to vì stKEEP + O + VingPREVENT + O + Vingused to vày : trước đây quen làm gìto be used lớn / lớn be accustomed lớn + doing : quen với việc làm gìto get used to / lớn get accustomed to lớn +v_ing : trở cần quen cùng với việc làm gì .to be likely to vì chưng st : có chức năng sẽ làm gì