LỄ HỘI Ở VIỆT NAM BẰNG TIẾNG ANH

     
Việt Nam có nhiều lễ hội truyền thống cuội nguồn đa dạng, độc đáo ở khắp đều miền đất nước. Mỗi vùng đều phải có những tiệc tùng mang nét đặc trưng riêng.

Bạn đang xem: Lễ hội ở việt nam bằng tiếng anh

Lễ hội truyền thống là dịp nhằm con fan giao lưu, truyền lại hầu như đạo đức, luân lý về mong ước cao đẹp, tưởng nhớ các vị hero chống giặc ngoại xâm, những người có công phòng thiên tai, diệt thú dữ, cứu vãn nhân độ thế… hay những người dân có công truyền nghề.

Các tiệc tùng, lễ hội thường ra mắt từ mùa xuân bắt đầu cho năm mới tết đến đến ngày đông khép lại 1 năm cũ các dư vị. Ngày xuân là mùa ra mắt nhiều tiệc tùng, lễ hội nhất và phần nhiều các liên hoan văn hóa và sự kiện truyền thống cuội nguồn ở vn đều được tổ chức theo âm lịch.

Xem thêm: Top 7 Ý Tưởng Vẽ Tranh Bảo Vệ Môi Trường Đơn Giản Và Đẹp, Một Số Ý Tưởng Độc Đáo Vẽ Tranh Bảo Vệ Môi Trường

*


Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể lễ hội


Từ vựng giờ Anh thường gặp về chủ đề lễ hội


*

To be well-preserved /´welpri´zə:vd/ – được giữ lại gìn, bảo tồn tốt

To be derived from /dɪˈraɪvd frɒm/ – được bắt nguồn từ

Lunar Calendar /ˈluːnə ˈkæləndə/: Âm Lịch

Julian Calendar /ˌdʒuːliən ˈkælɪndər/: Dương Lịch

Oral tradition (collocation) /ˈɔːrəl trəˈdɪʃn/ : sự truyền miệng

Cultural festival (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl/: tiệc tùng, lễ hội văn hóa

Cultural identity (collocation) /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/: bản sắc văn hóa

Cultural specificity (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˌspesɪˈfɪsəti/ : nét để trưng văn hóa

Cultural heritage (collocation) /ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ / : di sản văn hóa

Intangible cultural heritage of humanity: Di sản văn hóa phi trang bị thể của nhân loại

Historic site /hɪˈstɔːrɪk saɪt/: di tích lịch sử

Rich tradition (collocation) /rɪtʃ trəˈdɪʃ.ən/ : sự nhiều truyền thống

Festive season (collocation) /ˈfestɪv ˌsiːzən/ : mùa lễ hội

Harvest festival /ˈhɑːrvɪst ˈfestɪvl/ : lễ tạ mùa

Harmonious music (collocation) /hɑːrˈmoʊniəs ˈmjuːzɪk/ : âm nhạc du dương

Street performance (collocation) /striːt pərˈfɔːrməns/ : biểu diễn đường phố

*

Historical shrine (collocation) /hɪˈstɔːrɪkl ʃraɪn/ : năng lượng điện thờ lịch sử

Buddhist (n) /ˈbʊdɪst/ : tín đồ vật đạo Phật, Phật tử

Pagoda (n) /pəˈɡoʊdə/ : chùa

Temple (n) /ˈtempl/ : miếu

Shrine (n) /ʃraɪn/ : năng lượng điện thờ

Monument (n) /ˈmɑːnjumənt/ : đài kỷ niệm

The Mother Goddess religion: Đạo Mẫu

Serving the shadows: hầu đồng

Parade (n) /pəˈreɪd/: cuộc diễu hành

Water puppetry performer (n) /ˈdʒʌɡlər/: nghệ sỹ múa rối nước

Dancer (n) /ˈdɑːnsər/: diễn viên múa

Marching band (n) /ˈmɑːtʃɪŋ ˌbænd/: đoàn diễu hành

Costume (n) /ˈkɒstʃuːm/: trang phục

Mask (n) /mɑːsk/: khía cạnh nạ

Fireworks (n) /ˈfɑɪərˌwɜrks/: pháo hoa

Confetti (n) /kənˈfeti/: hoa giấy

Celebrate (v) /ˈseləbreɪt/: kỷ niệm

Festivalgoer (n) /ˈfestɪvlˌɡoʊər/ : người tham gia lễ hội

Wind lantern (n) /wɪnd ˈlæntən/ : lồng đèn gió

Firecracker (n) /ˈfaɪərkrækər/ : pháo

Human chess /ˈhjuːmən tʃes/: cờ người

Boat racing /boʊt ˈreɪsɪŋ/ : đua ghe

Kite flying /kaɪt ˈflaɪɪŋ/ : thả diều

Paper lantern /ˈpeɪpər ˈlæntərn/ : lồng đèn giấy

Dragon dance /ˈdræɡən dæns/ : múa rồng

Tug-of-war (n) /ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/ : kéo co

Cockfighting (n) /ˈkɑːkfaɪtɪŋ/ : chọi gà

Bamboo swing: đánh đu

Wrestling (n) /ˈreslɪŋ/ : đấu vật

Blind man’s bluff (n) : nghịch bịt mắt bắt dê

Capture-the-flag (n) : trò chơi cướp cờ

Mooncake (n) /ˈmuːnkeɪk/ : bánh trung thu

Sticky rice cake: bánh chưng

Floating rice cake: bánh trôi nước

*


*

Spring festival: Hội Xuân

Lunar New year: tết Nguyên Đán

Kitchen Guardians Day: tết Ông Công Ông Táo

Latern Festival : tết Nguyên Tiêu – Rằm tháng Giêng 

Hung Kings Commemorations: Giỗ Tổ Hùng Vương

Cold Food Festival: đầu năm mới Hàn Thực

Buddha’s Birthday: Lễ Phật Đản

Parasite-killing Festival/Mid-year Festival: tết Đoan Ngọ

Wandering Souls Day / Ghost Festival: đầu năm mới Trung Nguyên / Lễ Vu Lan

Mid-Autumn Festival: đầu năm mới Trung Thu

Double Ninth Festival: tết Trùng Dương

*

Keo Pagoda Festival: liên hoan Chùa Keo

Co Loa Citadel Festival: lễ hội Thành Cổ Loa

Giong Festival: Hội Gióng

Perfume Pagoda Festival: lễ hội Chùa Hương

Ban Flower Festival: liên hoan Hoa Ban

Hue Festival: lễ hội Huế

Lim Festival: Hội Lim

Do Son Buffalo Fighting Festival: liên hoan tiệc tùng chọi trâu Đồ Sơn

Ook Om Bok Festival: liên hoan Ok Om Bok

Chol Chnam Thmay Festival: tiệc tùng Chol Chnam Thmay 

Nghinh Ong Festival: liên hoan Nghinh Ông


*

Annual (a) /ˈænjuəl/ hằng năm

Important (a) /ɪmˈpɔːr.tənt/ quan lại trọng

National (a) /ˈnæʃənəl/ toàn quốc

Local (a) /ˈloʊkəl/ địa phương

Traditional (a) /trəˈdɪʃənəl/ truyền thống

Seasonal (a) /ˈsiːzənəl/ theo mùa

Musical (a) /ˈmjuːzɪkəl/ ở trong về âm nhạc

Cultural (a) /ˈkʌltʃɚəl/ trực thuộc về văn hoá

Agricultural (a) /ˌæɡrəˈkʌltʃɚrəl/ trực thuộc về nông nghiệp

Outdoor (a) /ˈaʊtˌdɔːr/ ngoại trừ trời

Prevalent (a) /ˈprevələnt/ phổ biến, thịnh hành, hay thấy


*

Is there a Vietnamese New Year?

The Vietnamese New Year falls on the first day of spring and is also called Tet. The Vietnamese New Year is celebrated all over Vietnam as it is the beginning of everything new và it is also a public holiday.

Người vn có ngày mừng năm mới không?

Ngày mừng năm mới của bạn Việt rơi vào tình thế ngày đầu tiên của color xuân cùng nó được gọi là Tết. Ngày mừng năm mới tết đến của người việt được tổ chức triển khai trên khắp cả vn như một sự mở màn với những điều bắt đầu và nó cũng là ngày quốc lễ. 

What is the Mid Autumn Festival in Vietnam?

The Mid Autumn Festival in Vietnam is a harvest festival celebrated on the 15th day of the 8th month of the lunar calendar. 

Lễ hội Trung Thu ở vn là tiệc tùng, lễ hội gì?

Lễ hội Trung Thu ở vn là lễ tạ mùa được tổ chức vào ngày 15/8 âm lịch.

Xem thêm: Milk Tea Trà Sữa Chibi Cute 2022, Top 9 Chibi Hình Nền Trà Sữa Cute

Is Tet a religious holiday?

Tet is the Vietnamese New Year và is a national holiday. 

Tết tất cả phải là thời điểm dịp lễ tín ngưỡng tôn giáo không?

Tết là ngày mừng năm mới tết đến và ngày quốc lễ của người việt nam Nam. 

What are the traditional celebrations in Vietnam?

There are two main traditional festivals celebrated in Vietnam by the locals are Tet and Mid-Autumn Festival. 

Ở việt nam có phần nhiều lễ kỷ niệm truyền thống gì?

Tại nước ta có 2 liên hoan tiệc tùng truyền thống chủ yếu được tổ chức ở khắp những địa phương là Tết với Trung Thu. 

How long is the Tet holiday in Vietnam?

The Tet holiday in Vietnam is celebrated for a week or two in Vietnam và it is celebrated in late January or early February.

Ngày tết ở nước ta được tổ chức triển khai trong bao lâu?

Ngày đầu năm ở nước ta được tổ chức trong 1 hoặc 2 tuần và điễn ra vào thời điểm cuối tháng 1 hoặc vào đầu tháng 2. 


*

*

#Hochay #TuvungtiengAnhtheochude #Apphoctienganh #WebhoctiengAnh #Vocabulary #Hoctuvung #TuvungtiengAnhvelehoiVieNam #LehoitiengAnh #NgocNgaHochay #VietNam