HƯỚNG DẪN TẠO FORM TRONG ACCESS 2010

     

Tìm gọi về những Form, tạo những biểu chủng loại khác nhau, phối hợp sử dụng Sub khung để tạo ra sự liên kết tài liệu phức tạp


Giới thiệu về khung (Biểu mẫu) vào Access

Form là thành phần đồ họa (hộp thoại, cửa ngõ sổ) nhằm cập nhật, chỉnh sửa, xem thông tin dữ liệu ... Size thường được cung cấp các nguồn tài liệu là những bảng (Table), các Query để hoạt động.

Bạn đang xem: Hướng dẫn tạo form trong access 2010


Để tạo ra Form, nhấn Create trên Ribbon. Rất có thể chọn: Form - để chế tạo Form cùng với nguồn cấp cho từ bảng đang chọn Form Design - để tạo ra Form ở cơ chế Design View. Dữ liệu tự động hóa dàng buộc với size nếu có chọn Table hay Query Form Wizard - cung cấp từng bước để sản xuất Form Blank Form - sản xuất Form trống, chưa tồn tại nguồn cấp tài liệu nào Multiple Items - dạng form hiện thị được rất nhiều Record một thời gian
*

Tạo Single Form

Single Form hiện lên một record tại một thời điểm. Tự Navigation Panel bấm chọn Table/Query buộc phải làm mối cung cấp cấp tài liệu cho Form. Kế tiếp chọn menu Create, chọn Form. Form mới tạo ra, hiện thị ở dạng Layout View.

Có thể chọn chế độ Design View 1 2, Ở chính sách này nhấn nên chuột vào quanh vùng Form lựa chọn Form Properties xuất hiện thêm Property Sheet 3 để chỉnh một số tùy chỉnh thiết lập cơ bạn dạng như:


*

Form chia thành ba phần, gồm

Form header - phần đầu Form, thường trình diễn các title Detail - phần chủ yếu chứa câu chữ Form footer - phần cuối form

Tại thẻ Format 4

Caption để tiêu đề cho Form Width biến đổi chiều rộng lớn Record Selectors quăng quật ký hiệu lựa chọn Record

Tại thẻ Data 5

Record Source cho thấy nguồn tài liệu (Table/Query) Allow Addition Chon phép thêm record mới hay là không Allow Deletions Chon phép xóa record hay không Allow Edits Chon phép sửa record hay không

Tại thẻ Other 6

Pop Up nếu lọc Yes vậy nên hiện thị nghỉ ngơi dạng hộp thoại nổi lên Modal nếu YES thì được cho phép chuyển vỏ hộp thoại/cửa sổ khác khi Form đã mở

Khi bấm lựa chọn các điều khiển (Control - các thành phần trong Form) thì cũng đều có Property Sheet để làm việc với tinh chỉnh đó. Từ kia biết được thông tin về loại control, định dạng hiện thị (màu sắc, chữ), dữ liệu link ...

*

Các Control phạt sinh tự động thường tía trị vào một Layout, để sa thải nó thì chọn các Control, trên Ribbon chọn Arrange > Remove Layout

Đưa nút lệnh Button vào Form

Chọn Button trong những Controls, đưa chuột vẽ nó vào Form. Cửa ngõ số Wizard xuất hiện, chọn hành vi muốn triển khai khi nhấn vào nút bấm. Ví dụ, hành động là xóa Record : khi Wizard lưu ý chọn Categories là Record Operations, action chọn là Delete Record, tiếp theo sau nhập title nút bấm ở đoạn Text.

Ví dụ mở Form

*

Tạo form dạng Datasheet

Form dạng Datasheet, hiện tại thị các ô lưới nhằm nhập dữ liệu giống như như bảng tính Excel. Nguồn cấp cho dữ liệu có thể từ những Query hay các Table. Ví dụ sản xuất một Query viết tên là CacLop để gia công nguồn tài liệu như sau:


Query này đơn giản dễ dàng liệt kê lại những trường dữ liệu của bảng LOP, tuy vậy tạo ra Query trong tương lai để rất có thể chỉnh sửa thanh lọc dữ liệu. Nó có thể làm Form bé trong một Form phụ thân với dữ liệu lọc liên quan.

Các Query đó, rồi bấm chế tác Form, chọn mục DataSheet, giữ giàng và đánh tên Form là CacLop_Sub

Có thể đưa sang chính sách Design View, tại đây hoàn toàn có thể chỉnh title cột 1, đặt các thuộc tính mang đến Control. Tác dụng mở Form bao gồm dạng 2

*

*

Thực hành thực hiện Sub Form

Sub Form là một trong những Form bé nằm trong khung cha, nó có liên hệ dữ liệu với Record đang chỉnh sửa ở khung cha. Ví dụ, Form cha soạn thảo Record về ngành học, thì mặt khác nó hiện thị lên một Form nhỏ là danh sách các lớp học tập thuộc ngành học tập đó.

Tạo một Blank Form viết tên là FormNganhLop, tiếp đến đặt những thuộc tính:

Caption: những ngành với lớp Record Selector: No Record Source: lựa chọn bảng NGANH nhảy hiện thị form Header, để vào đó một Label, nhập vào dòng xoáy chữ CÁC NGÀNH VÀ LỚP, kế tiếp định dạng làm sao cho dễ đọc.

Bấm vào nút bấm Add Existing Fields trên Ribbon (Design), kéo những trường hiện thị lên ở Field danh mục bên phải vào khung gồm những trường NGANHID, TENNGANH, MA, Sonam.

Xem thêm: Top 22 Câu Đố Về Quả Na - 40 Câu Đố Về Quả Giúp Trẻ Rèn Luyện Tư Duy

Trong đó NGANHID thiết lập cấu hình Visible là NO

Thêm vào Form các nút bấm Button, tùy chỉnh là các Command Button với Category/Action tùy chỉnh theo Wizard gồm các nút bấm gồm:

Record Navigation > Go lớn Next Record Record Navigation > Go to Previews Record Record Operations > Delete Record Record Operations > Save Record Record Operations > địa chỉ New Record
*

Tiến hành công việc để gửi Form tất cả sẵn là CacLop_Sub, sẽ chỉnh sửa để ngơi nghỉ mỗi Record bao gồm hiện thị danh sách các lớp theo ngành.

Kéo CacLop_Sub vào khung chính, chọn nó 1. Sau đó tùy chỉnh cấu hình liên kết với Form phụ thân bằng trường tương tác tại 2, tất cả Link Master Fields với Link Child Fields, đó là hai trường liên hệ - NGANHID trong khung chả cùng NGANHID trong form con.

*

Liên kết Control vào Form

Một Control vào Form rất có thể lấy giá chỉ trị của nó viết trong các truy vấn bằng mẫu !!

Ví dụ từng bước kiến thiết ra Form phức tạp để hiện thị danh sách học viên của lớp được chọn. Bao gồm một ComboBox để lựa chọn Khóa, lúc 1 khóa được lựa chọn thì danh sách các lớp trực thuộc khóa này được liệt kê trong một danh sách Box, khi bao gồm chọn lớp bên trong List Box thì hiện thị lên danh sách lớp trong một Sub-Form ...

Tạo một Blank Form, viết tên là FormHocSinhDS, kéo vào kia một ComboBox đặt tên là Khoa, tùy chỉnh cấu hình dữ liệu đến nó như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: bấm vào ... để xây cất Query tài liệu cho nó.

SELECT NIENKHOA.KHOAID, NIENKHOA.TenKhoa FROM NIENKHOA; Bound Column: 1 mặc định Value: điền cực hiếm mặc định khi mở khung (ví dụ 4) Column Count: 2 Colunm Widths: 0cm;2.54cm

*
tiếp tục đặt vào trong 1 List Box, đánh tên Lop, menu Box này là danh sách các lớp nằm trong Khóa chọn, bao gồm các tùy chỉnh cấu hình như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: nhấp chuột ... để tạo Query tài liệu cho nó.

SELECT LOP.LOPID, LOP.NIENKHOAID, TenCacLop.TENDAYDUFROM TenCacLop INNER JOIN LOP ON TenCacLop.LOPID = LOP.LOPIDWHERE (((LOP.NIENKHOAID)=!!)); Query trên đang tham chiếu dữ liệu tại phần =!! Bound Column: 1 Column Count: 3 Colunm Widths: 0cm;0cm;2.54cm
hôm nay nếu chạy thứ nhất thì nó đã hiện thị đúng list lớp tương ứng với combo Box Khoa, tuy nhiên khi Form vẫn mở thì thay đổi Khoa nó chưa update theo. Để tự khắc phục:

Bắt sự kiện khi bộ combo Box đổi khác dữ liệu, tại thuộc tính On Change, nhấn vào ... để sinh hàm VBA khi bộ combo Box thay đổi giá trị. Trong giấy tờ thủ tục bắt sự khiếu nại này, chỉ việc viết dòng code là yêu cầu Lop hấp thụ lại dữ liệu Me!.Requery, nội dung vừa đủ như sau:

Private Sub Khoa_Change() Me!.RequeryEnd Sub lúc Khóa được chọn thì Lớp theo khóa hiện tại thị


*

Sub size danh sách học viên theo lớp

Tạo một Sub khung danh sách học viên dạng DataSheet, với nguồn dữ liệu bảng học tập sinh, đặt tên là HocSinhLop

Ở phần Footer gồm thêm vào một trong những TextBox đánh tên là sohocsinh, với trực thuộc tính Control Source là =Count() để cho biết thêm tổng học viên trong danh sách.

Chuyển thanh lịch chế đố Datasheet View, chỉ hiện nay thị các cột như hình (các cột khác ẩn đi), trong các số đó cột tên được tùy chỉnh sắp xếp tăng dần.

*

Quay trở về FormHocSinhDS, kéo HocSinhLop vào - viết tên HOCSINH, cấu hình thiết lập thuộc tính để liên kết với LOP

link Master Fields : Lop link Child Fields : LOPID

Kéo thêm vào trong 1 TextBox hiện thị lên số học sinh của lớp, với trực thuộc tính Control Source : =.

Xem thêm: Tên Vịnh Hạ Long Có Từ Bao Giờ, Vịnh Hạ Long

!

Kết trái chạy vẫn như sau:

*

Tiếp theo triển khai tác vụ, ví như bấm kép vào chúng ta của một học viên nào đó, thì vẫn hiện thị vỏ hộp thoạt biên soạn thảo chi tiết cho học viên đó.

Chọn nguồn cung cấp là bảng HocSinh, bấm tạo nên Form đặt tên là HocSinhChiTiet như sau:

*

Quay trở lại cơ chế Design View của HocSinhLop, trên Ho bắt sự kiện On Dbl Click, với nội dung VBA như sau:

Private Sub Ho_DblClick(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "HocSinhChitet", , , "HOCSINHID = " & Me!.ValueEnd Sub "Mở khung HocSinhChitet, lọc HOCSINHID = Me!"Me! là giá bán trị hiện tại trên FormHocSinhDS

*