Electronic devices in learning: the pros and cons

  -  
Unit 8: New Ways to lớn Learn – Skills – trang 29 Unit 8 SGK giờ đồng hồ Anh 10 mới. Tổng hợp bài bác tập phần Skills trang 29 Unit 8 SGK giờ Anh 10 mới.

Bạn đang xem: Electronic devices in learning: the pros and cons


Reading

Digital English

Tiếng Anh số

1. Look at the pictures. What are the students doing? What vì chưng you think you are going khổng lồ read about?

Nhìn vào bức hình. Những học viên đang làm gì? Em suy nghĩ gì khi hiểu về nó?

*

Students are using smartphones/phones & tablets to lớn study English in the classroom.

Những học sinh đang sử dụng điện thoại thông minh thông minh / điện thoại cảm ứng và máy tính xách tay bảng đề học tập tiếng Anh vào lớp.

I think we are going lớn read about electronic devices that help us learn English.

Tôi nghĩ về rằng chúng ta sẽ dọc về đa số thiết bị năng lượng điện tử mà giúp bọn họ học giờ Anh.

2. Match each of the words or phrases with its meaning.

Nối từng từ hoặc cụm từ với ý nghĩa của nó.

*

KEY

1 – c

instruction – detailed information on how to vị or use something thông tin cụ thể về phương pháp để làm hoặc thực hiện cái gì đó

2 – d

effective — producing a successful resuit chế tác ra công dụng thành công

3 – a

voice reorganization – the ability of a device or programme lớn understand a human voice khả năng của một thứ hoặc công tác để hiểu tiếng nói của người

4 – e

portable — easy to carry or lớn move dễ dàng có theo với di chuyển

5 – f

media player – a device that stores và plays Sound và pictures một thiết bị tàng trữ và phát âm thanh và hình ảnh

6 – b

application/app – a software programme designed to vì chưng a particular job một lịch trình phẩn mềm được thiết kế với để làm cho một vấn đề đặc biệt.

3. Quickly read the text. Choose the best title for it.

a. Advanced Electronic Devices

b. New Ways to Learn English 

c. Software Programmes

In the age of technology, you can take advantage of new applications which are very useful for learning English.

One way is to lớn download không tính phí digital lessons & put them in your truyền thông media player or other similar di động devices. Then you can listen and study anywhere because these devices are portable

Many devices offer apps which use voice recognition technology. This công nghệ allows the use of speaking electronic dictionaries. You I can see words on the screen và hear them spoken. Other devices may have word lists, exercises, tests and games.

There is also software that can help improve your pronunciation. You can choose to lớn practise with different native English speakers. Some English learning software offers a choice of accents & genders of the speakers. This software can be used with different kinds of truyền thông players.

Many electronic di động devices can work as recorders or cameras. They can be used khổng lồ record real-life English speech, lessons, songs or English language films from television or the Internet. This is also an excellent way khổng lồ learn English because these recordings can be used again & again.

New công nghệ opens new ways to lớn learn. Choose a device that suits your learning style. This will make learning English easier, faster, more effective and more enjoyable.

KEY

Đọc nhanh bài đọc. Lựa chọn tựa đề tốt nhất mang đến nó.

Đáp án: b. New ways lớn learn English (Cách bắt đầu để học tập tiếng Anh)

Trong thời đại công nghệ, chúng ta cũng có thể tận dụng những áp dụng mới mà rất có ích để học tập tiếng Anh.

Một cách để tải những bài học số miễn giá thành và đặt nó trong ứng dụng đa phương tiện đi lại hoặc các thiết bị di động cầm tay tương tự. Sau đó chúng ta có thể lắng nghe với học ở ngẫu nhiên đâu bởi vì những sản phẩm này có thể mang đi.

Nhiều thiết bị tất cả những áp dụng mà sử dụng technology nhận dạng giọng nói. Technology này bao gồm phép sử dụng từ điển điện tử sống dạng nói. Bạn có thể thấy phần đa chữ trên screen và nghe chúng được phân phát (nói) ra. Số đông thiết bị khác hoàn toàn có thể có những list chữ, bài tập, bài kiểm tra với trò chơi.

Cũng có những ứng dụng mà có thể giúp nâng cấp phát âm của bạn. Bạn rất có thể chọn thực hành với những người dân nói giờ Anh bạn dạng địa không giống nhau. Vài phần mềm học giờ đồng hồ Anh gồm sự lựa chọn giọng và giới tính của tín đồ nói. Phần mềm này hoàn toàn có thể được dùng với những nhiều loại ứng dựng đa phương tiện đi lại khác nhau.

Nhiều thiết bị di động điện tử gồm thể vận động như một sản phẩm công nghệ ghi âm hoặc trang bị chụp hình. Chúng hoàn toàn có thể được dùng đế ghi âm bài nói giờ đồng hồ Anh trong đời thực, bài bác học, bài xích hát hoặc phim tiếng Anh từ truyền họa hoặc Internet. Đây cũng là cách hay nhằm học giờ Anh cũng chính vì những bài bác ghi âm này rất có thể được dùng đi sử dụng lại.

Công nghệ mới xuất hiện những cách học mới. Lựa chọn 1 thiết bị mà tương xứng với cách học của bạn. Điều này sẽ tạo nên việc học tiếng Anh tiện lợi hơn, nhanh hơn, công dụng hơn và vui hơn.

4. Read the text again. Answer the following questions.

Đọc bài xích văn lần nữa. Vấn đáp những câu hỏi sau.

How convenient are digital lessons?What can you vì chưng with speaking electronic dictionaries?How can software help improve your pronunciation?How can English learners use mobile devices as recorders or cameras?Why vì chưng you need lớn choose a device that suits your learning style?

KEY

1. Những bài học kinh nghiệm số dễ dàng như nỗ lực nào?

We can tải về them on sản phẩm điện thoại devices and study anywhere.

Chúng ta hoàn toàn có thể tải bọn chúng lên đa số thiết bị di động cầm tay và học tập ở ngẫu nhiên đâu.

2. Bạn làm cái gi với hầu như từ điển điện tử nói?

We can see words on the screen và hear them spoken.

Chúng ta rất có thể thấy hầu hết từ trẽn màn hình hiển thị và nghe chúng được đọc.

3. ứng dụng giúp cải thiện phát âm như vậy nào?

We can choose to practice with native English speakers of different accents và general.

Chúng ta có thể chọn thực hành với tín đồ nói giờ đồng hồ Anh bản địa cùng với giọng và giới tính khác nhau.

4. Tín đồ học tiếng Anh hoàn toàn có thể sử dụng đồ vật di động auto ghi âm hoặc lắp thêm chu ngoài ra thế nào?

They can use them to record real-life English speeches, lessons, songs or English language films from television or Internet.

Họ rất có thể sứ dụng bọn chúng để ghi âm bài nói giờ Anh ờ đời thực, bài bác học, bài xích hoặc phim giờ đồng hồ Anh từ tv hoặc Internet.

5. Nguyên nhân bạn cần lựa chọn một thiết bị mà cân xứng với biện pháp học của bạn?

Because it will make learning English easier, faster, more effective và more enjoyable.

Bởi vi nó sẽ tạo nên việc học tập tiếng Anh dễ dàng hơn, cấp tốc hơn, kết quả hơn với vui hơn.

5. Discuss in pairs / groups.

How can school students use personal electronic devices to learn English?

Thảo luận theo cặp/ nhóm.

Những học viên trong trường sứ dụng phần đông thiết bị điện tử cá nhân đồ học tập tiếng Anh như thế nào?

I have an old sản phẩm điện thoại phone. I use it for communication only. Some of my classmate have more modern smartphones và laptops. So they uso these devices to recorc materials, look up new words, tải về and store digital lessons and practice. The devices help them improve their pronunciation & vocabulary.

Tôi có một diện thoại di dộng dời cũ. Tôi cần sử dụng nó dể chuyện trò thôi. Vài bạn lớp tôi có điện thoại sáng dạ và máy vi tính xách tay văn minh hơn. Vì chưng vậy họ thực hiện những thứ này để ghi âm bài học, tra từ bỏ mới, cài và lưu trữ bài học kinh nghiệm số cùng thực hành. Những thiết bị này góp họ nâng cấp phát âm cùng từ vựng.

Speaking

Go digital

Tiến tới số hóa

1. Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning. Match arguments 1-4 with explanations a-d.

Nhìn vào vài tranh biện về việc sử dụng thiết bị điộn tử để học tập. Nối những tranh biện 1-4 với phần giải thích a – d.

*

KEY

1 – d 2 – b 3 – c 4 – a

1. Các thiêt bị điện tử làm cho cho cuộc sống đời thường ở trường tôi dễ dãi hơn với vui hơn.

Tôi khòng thích bài bác tập về nhà, tuy vậy tôi vui khi có tác dụng nó trên laptop bảng. Chữ tôi xấu, chính vì như thế đánh máy khiến cho tôi cùng giáo viên dễ ợt hơn bởi vì tôi rất có thể thay đối ngẫu nhiên cái gì và gia sư của tôi có thế đọc phần đông gì tôi viết.

2. Điện tử tạo nên việc học với dạy nhanh hơn, dễ (làng hơn và giỏi hơn.

Những thiết bị điện tử giúp học sinh tra cứu giúp thông tin, ghi chú, viết bài và nộp chúng mang lại giáo viên. Chúng có thể chấp nhận được giáo viên chuấn bị bài học kinh nghiệm và châm bài.

3. Học sinh rất có thể thư giãn trong giờ giải lao bằng cách nghe nhạc, nhắn tin, chat chit hay chưi trò nghịch trôn điện thoại thông minh di động.

Những khảo sát cho biết thêm rằng 90% tín đồ nghe nhạc trước lúc viết bài viết hay dự án công trình có hiệu quả tốt hơn.

4. Các thiết bị năng lượng điện tử làm cho ba lô học sinh nhẹ hơn.

Học sinh bao gồm thồ cố kỉnh thế trọng lượng của vở với sách giáo khoa cùng với một máy tính bảng mà gồm ghi chú và bài tập và có thể chấp nhận được truy cập vào sách giáo khoa.

2. Work in pairs. Read the arguments & explanations in again. Decide on the two most effective ways of using electronic devices. Explain why.

Làm theo cặp. Đọc lại những tranh luận và giải thích trong phần 1. đưa ra quyết định hai cách kết quả nhất để áp dụng thiết bị năng lượng điện tửề lý giải tại sao.

Useful expressions:

The two most effective ways of using electronics are _________________ because ______________________________.We think/ believe is an effective way of using _________________ because ______________________________.In my opinion, ______________________________.

KEY

Những thành ngữ hữu ích:

1. The two most effective ways of using electronics are typing và preparing the lesson because students can change anything in their writing & teachers can prepare the lessons và grade, papers.

Hai cách sử dụng điện tử có ích nhất là tấn công máy và chuẩn bị bài học cũng chính vì học sinh có thể thay đổi ngẫu nhiên cái gì trong bài viết và giáo viên bao gồm thể sẵn sàng bài học cùng chấm bài.

2. We think/believe listening to music is an effective way of using electronic devices because listening lớn music before working on essays và projects help people, have better results.

Chúng tôi cho là nghe nhạc là một trong cách kết quả khi thực hiện thiết bị điện tử cũng chính vì nghe nhạc trước lúc làm bài bác tiểu luận hoặc dự án giúp tín đồ ta có hiệu quả tốt hơn.

3. In my opinion, electronics make students’ backpack lighter.

Theo chủ ý tôi, các thiết bị năng lượng điện tử khiến cho ba lô của học sinh nhẹ hơn.

3. Work in pairs. Discuss how useful electronic devices are in learning, using the arguments in 1.

Làm theo cặp. Bàn luận xem các thiết bị điện tử hữu ích như thê như thế nào trong vấn đề học, áp dụng tranh luận trong phần 1.

Example:

Student A: I think electronics make school life easier & more enjoyable.

Student B: Exactly. Students who hate homework can have fun doing it on tablets.

Student A: và when they type on tablets they can change or địa chỉ cửa hàng more things any time they want.

KEY

Student A: I think electronics make school life easier & more enjoyable.

Học sinh A: Tôi nghĩ rằng các thiết bị năng lượng điện tử làm cho cuộc sống đời thường trong ngôi trường học thuận lợi hơn cùng vui hơn.

Student B: Exactly. Students who hate homework can have fun doing it on tablets.

Học sinh B: chủ yếu xác. Những học sinh ghét bài tập về nhà có thể vui lúc làm bài xích tập trên máy tính bảng.

Student A: và when they type on tablets they can change or địa chỉ more things any time they want.

Học sinh A: và khi họ tấn công máy trên máy tính bảng, họ hoàn toàn có thể thay dổi hoặc thêm nhiều thứ bất kỳ khi nào họ muốn.

4. Work in groups. Answer the following questions. Lưu ý down your partners’answers và report them to lớn the class.

Làm theo nhóm. Vấn đáp những thắc mắc sau. Chú thích câu trả lời của chúng ta em và báo cáo cho lớp.Quảng cáo

1. What electronic devices vị you have?

2. How often bởi you bring them lớn school?

3. How useful are they for your learning?

KEY

1. Chúng ta có thiết bị điện tử nào?

I have a computer.

Tôi có một sản phẩm công nghệ vi tính.

2. Chúng ta thường có chúng mang đến trường không?

No, it is big. I use it at home.

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ: Tốt ... Hơn Lành Áo, Giải Thích Câu Tục Ngữ: Tốt Danh Hơn Lành Áo

Không, nó to lớn lắm. Tôi thực hiện nó nghỉ ngơi nhà.

3. Chúng bổ ích cho việc học như vậy nào?

I can use it to lớn look up new words, information on the Internet. I can type my homework và listen khổng lồ English listening assignment.

Tôi có thế thực hiện nó nhằm tra cứu vớt từ mới, tin tức trên Internet. Tôi rất có thể đánh máy bài bác tập về nhà với nghe bài xích tập nghe giờ Anh.

Listening

Triple “E” at your fingertips

Ba âm “E” sinh hoạt đầu ngón tay bạn

1. Look at the pictures và read the caption below these pictures. What are the students doing? What bởi you think you are going lớn listen about?

Nhìn vào hình với đọc chú giải dưới hình. Những học sinh đang làm cho gì? Em nghĩ mình đã nghe gì?

*

The students are using computers for studying.

Học sinh đang áp dụng máy vi tính để học.

2. Listen to a teacher giving instructions on how lớn use online English language materials. Decide if the statements are true (T) or false (F).

Nghe giáo viên đưa ra hướng dẫn về cách sử dụng bài học tiếng Anh trực tuyến. Quyết định các câu đúng (T) tuyệt sai (F).

Click tại đây để nghe:

*

KEY

Người nói suy nghĩ rằng học sinh không khi nào mệt về đầy đủ thứ như sách, bảng đen, cassette, đồ vật phát CD. (F)Ba chữ “E” có nghĩa là “Tiếng Anh kết quả dễ dàng”.(T)Bạn chỉ đánh vài trường đoản cú khóa với nhấp vào nút phương pháp tìm kiếm giúp xem hàng ram website. (T)Rất ít website đưa ra những bài xích học, những hoạt động và phần nhiều câu đố khiến phấn khích cho những người học giờ đồng hồ Anh ở toàn bộ tuổi tác và cấp cho độ. (F)Có những trang web mà các bạn ghi âm được giọng của bản thân mình và nghe được thiết yếu giọng của bạn. (T)

AUDIO SCRIPT

Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades & get tired of things like books, blackboards, cassettes và CD players.

No worries. I’ll show you how to lớn learn English easily và effectively just with your fingertips. Have you heard of Triple ‘E’? It means Easy Effective English.

How can learning English be easy but effective? The secret is so simple: use electronic devices to lớn access và take advantage of online English language materials.

There are many good websites on the Internet. All you need to vị is type some key words and click on the tìm kiếm engine button. Instantly, you see hundreds of webpage on the screen and mở cửa the ones you like.

Many sites offer exciting lessons, activities & quizzes for English learners of all ages và levels. There are pictures, games và explanations, which arc useful for learning vocabulary and grammar.

Do you want to improve your listening, speaking và pronunciation? Practise online with native speakers. Choose the sites where you can record your own voice & listen lớn yourself. Everything is so fast và convenient. Just one click away.

Obviously, công nghệ has made learning English easy và efficient and increased your chance of success.

3. Listen again và complete the following sentences by writing no more than three words.

Nghe lại và hoàn thành những câu sau bằng cách viết không hơn 3 từ.

Click tại đây để nghe:

1. I’ll show you how to lớn learn English (1) _____________ just with your fingertips.

2. The secret is so simple: use electronic devices to lớn (2) _____________ advantage of online English language materials.

3. There are pictures, games & explanations, which are useful for (3) _____________ and grammar.

4. Lớn improve your listening, speaking và pronunciation, practise online with (4) _____________.

5. Technology has made learning English easy & efficient and increased your (5) _____________. .

KEY

1. Easily & effectively

2. Access và take

3. Learning vocabulary

4. Native speakers

5. Chance of success

Mình đã chỉ cho mình cách học tập tiếng Anh dễ dàng và kết quả chỉ với gần như đầu ngón tay của bạn.Bí mật quá đối chọi giản: thực hiện thiết bị điện tử để truy vấn và tận dụng tối đa những bài học tiếng Anh trực tuyến.Có phần đông hình ảnh và trò nghịch và lời lý giải mà bổ ích cho việc học từ bỏ vựng với ngữ pháp. Để cải thiện việc nghe, nói và phát âm, hãy thực hành trực con đường với những người dân nói bản xứ.Công nghệ làm cho việc học tập tiếng Anh thuận tiện và công dụng và tăng cơ hội thành công.

4. Work in groups. Ask và answer the question.

What vì you think of studying English with modern technology? Explain your opinion.

Làm theo nhóm. Hỏi và vấn đáp những câu hỏi.

Bạn nghĩ về gì về câu hỏi học giờ đồng hồ Anh với technology hiện đại? lý giải ý kiến của bạn.

Using the modern công nghệ helps me learn English more easily và effectively. I can use computer to lớn look up new words. I can learn speaking and listening by accessing online English materials. I can read English newspaper on Internet.

Việc sử dụng technology hiện đại góp tôi học tập tiêng Anh dễ dàng vả tác dụng hơn. Tôi rất có thể sử dụng laptop để tra từ mới. Tôi rất có thể học nói với nghe bằng phương pháp truy cập những bài học tiếng Anh trực tuyến. Tôi rất có thể đọc báo tiêng Anh trên Internet.

Writing

Using electronic devices in learning

Sử dụng thiết bị điện tử trong việc học

1. Look at the pictures of people using electronic devices. Think about one advantage & one disadvantage of using these devices in the classroom. Write them down và exchange your ideas with your partner.

Nhìn vào đông đảo hình ảnh về người mà áp dụng thiêt bị năng lượng điện tử. Nghĩ về một dễ dàng và một vô ích về việc dùng sản phẩm này trong lớp học. Viêt chúng ra và thương lượng ý kiên với chúng ta bè.

*

Using computer help us learn lessons effectively with explanation, sounds and pictures.

Sử dụng trang bị vi tính giúp họ học bài hiệu quả với phần diễn giải, âm nhạc và hình ảnh.

The computer makes our eyes tired.

Máy vi tính có tác dụng mắt chúng ta mỏi mệt.

2. Read the following sentences about some advantages and disadvantages of using electronic devices in learning. Write A if it is an advantage or D if it is a disadvantage. Vì chưng you have a different opinion? Tell your partner.

Đọc đa số câu sau vể vài dễ dãi và có hại của việc sử dụng thiết bị năng lượng điện tử trong học tập tậpệ Viết A nêu là thuận lợi, viết D nêu là bất lợi. Bạn có ý kiên khác không? Hãy nói với các bạn em.

1. Electronic devices distract students from their studies: students may play games, text, chat and cheat (type the questions and tìm kiếm for answers on the Internet).

2. They help students communicate with each other or relax by listening khổng lồ music & playing games when they are bored & tired of studying.

3. Students have access lớn inappropriate information, videos and pictures, spend many hours reading và watching, & forget about their projects or assignments.

4. Students study better by using helpful learning apps on smartphones, laptops, tablets and other media players (dictionary, spelling, translation, pronunciation and other apps).

5. Students might take embarrassing pictures of others, chia sẻ them on the mạng internet or use them to lớn demand money or force people to bởi things for them.

6. Electronic devices can be used for research and study, and for storing information and textbooks. This can save time and make students’ backpacks lighter.

KEY

1. D: Thiết bị điện tử làm thế nào nhãng học sinh khỏi việc học: học sinh có thể chơi trò chơi,

nhắn tin, trò chuyện và ăn lận (đánh câu hỏi và kiếm tìm câu trả lời trên Internet).

2. A: bọn chúng giúp cho học sinh trò chuyện với nhau hoặc thư giãn bằng cách nghe nhạc

và chơi trò giải trí khi họ chán và mệt mỏi vì học.

3. D: học sinh truy cập phần lớn thông tin, đoạn clip và hình ảnh không phù hợp, dành nhiều

giờ nhằm đọc với xem và quên đi những dự án công trình và bài xích tập của chúng.

4. A: học sinh học tốt hơn bằng phương pháp sử dụng những ứng dụng học tập có lợi trên

điện thoại thông minh, laptop xách tay, máy vi tính bảng cùng những phép tắc đa phương tiện đi lại khác (từ điển, tiến công vần, dịch, phân phát âm với những áp dụng khác).

5. D: học viên có thế’ chụp những album đầy lo âu của những người dân khác, phân tách sẻ chúng trên internet hoặc áp dụng chúng để đòi chi phí hoặc bắt người khác làm những gì cho họ.

6. A: Thiết bị năng lượng điện tử hoàn toàn có thể được dùng để nghiên cứu với học tập với để tàng trữ thông m và sách giáo khoa. Điều này có thể tiết kiện thời hạn và tạo cho ba lô của sinh vơi hơn.

3. Read the following text about the disadvantages of using electronic devices in class. Underline the words / phrases the writer uses to liên kết the ideas in 2 together.

Đọc bài văn sau về những ăn hại của việc sử dụng thiết bị điện tử vào lớp học. Gạch ốp dưới đầy đủ từ/cụm từ mà tác giả sử dụng để liên kết những ý tron I mục 2 cùng nhau.

I bởi not support the use of personal electronic devices in learning because I see a lot of their disadvantages.

First of all, electronic devices distract students from their studies. Many students may play games, text, chat and cheat on their smartphones or tablets. They can go on the Internet, type questions and search for answers.

Second, when students use the Internet, they have access lớn inappropriate information, videos và pictures. They may spend many hours reading và watching, forgetting about their projects or assignments.

Last but not least, students might take embarrassing pictures of others, nói qua them on the website or use them khổng lồ demand money or force people to do things for them.

In conclusion, personal electronic devices may bring more harm than good lớn students, suggest that teachers ban or limit their use in the classroom.

KEY

Tôi không ủng hộ bài toán dùng phần đông thiết bị điện tử cá thể trong bài toán học chính vì tôi thấy các bât lợi của chúng.

Trước hết, thiết bị năng lượng điện tử làm thế nào nhãng học viên khỏi bài toán học. Nhiều học sinh có thể chơi trò chơi, nhắn tin, truyện trò và ăn lận trên smartphone thông minh và máy tính bảng của chúng. Chúng rất có thể truy cập Internet, đánh câu hỏi và kiếm tìm câu trả lời. (First of all)

Thứ hai là, khi học viên sử dụng Internet, chúng truy cập những thông tin, video và hình ảnh không phù hợp, dành nhiều giờ nhằm đọc và xem và quên đi những dự án và bài xích tập của chúng. (Second)

Cuối cùng nhưng không thua kém phần quan lại trọng, học sinh rất có thể chụp những bức hình đầy lo lắng của những người dân khác, share chúng trên internet hoặc thực hiện chúng đề tống tiền hoặc bắt tín đồ khác làm gì cho chúng. (Last but not least)

Kết luận là, thiết bị năng lượng điện tử cá nhân có thể mang lại nhiều điều hại hơn là tốt cho bọc 1 sinh. Tôi đề xuất những cô giáo cấm hoặc tiêu giảm việc học sinh sử dung chúng trong ỉóp học. (In conclusion)

4. Read the sentences in 2 again. Use them khổng lồ write a short text about the advantages of using electronic devices in learning.

Đọc các câu vào mục gấp đôi nữa. áp dụng chủng nhằm viết một bài bác văn ngắn vé tiện lợi của áp dụng thiết bị điện tử trong vấn đề học.

I strongly tư vấn the use of personal electronic devices in learning because I see a lot of advantages.

First of all, they can be used for both research & study purpose. Students can use the— to tải về and store information & textbooks. This can help them save learning time and make their backpacks lighter.

Secondly, students can study better with modern technology because there are many useful learning applications on smartphones, laptop, tablets và other truyền thông players such as dictionary, spelling, translation, pronunciation and other apps.

Last but not least, smartphone devices can help students communicate with each other or relax by listening to music and playing games when they are bored or tired of studying.

In conclusion, personal electronic devices bring more good than harm to lớn students. I suggest: that teachers allow & encourage the use of these devices in learning both inside và outside of class.

Tôi cật lực ủng hộ việc áp dụng thiết bị năng lượng điện tử cá nhân trong việc học chính vì tôi thấy các thuận lợi.

Trước hết, chúng có thể được sử dụng cho cả việc phân tích và. Học tập tập. Học sinh sử dụng bọn chúng dể tải và lưu lại trữ tin tức và sách giáo khoa. Điều này giúp bọn chúng tiết kiệm thời hạn học tập và tạo nên ba lô bọn chúng nhẹ hơn.

Thứ hai, học sinh học tối hơn bằng phương pháp sử dụng những áp dụng học tập bổ ích trẽn điện thoại cảm ứng thông minh, máy vi tính xách tay, máy tính xách tay bảng cùng những nguyên lý đa phương tiện khác như là từ điển, đánh vần, dịch, phạt âm cùng những áp dụng khác.

Xem thêm: Thuyết Minh Bài Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia, Please Wait

Cuối thuộc nhưng không hề kém phần quan tiền trọng, thiết bị năng lượng điện tử cá nhãn mang về nhiều điều giỏi hơn là hại mang lại học sinh. Tôi để nghị rằng cô giáo nên có thể chấp nhận được và khuyến khích việc sử dụng những máy này trong và kế bên lớp.