Hỗn Hợp X Gồm Al Fe2O3 Fe3O4 Cuo

     

Hỗn phù hợp X bao gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong đó oxi chỉ chiếm 25,39% trọng lượng hỗn hợp. Cho m gam tất cả hổn hợp X tác dụng với 8,96 lít co (đktc) sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z tất cả tỉ khối đối với hiđro là 19. Cho hóa học rắn Y chức năng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch T với 7,168 lít NO (điều khiếu nại tiêu chuẩn, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn hỗn hợp T nhận được b gam muối hạt khan (biết b = 3,456m). Giá trị của b gần duy nhất với cực hiếm nào sau đây?


Từ thể tích và khối lượng mol vừa đủ của hỗn hợp khí Z ta tìm được số mol teo và CO2 trong tất cả hổn hợp Z.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm al fe2o3 fe3o4 cuo

Từ đó tìm được số mol O sót lại trong hóa học rắn Y.

Coi hỗn hợp Y gồm sắt kẽm kim loại và O

Ta gồm các quy trình nhận electron:

O0 + 2e → O-2

N+5 + 3e → N+2

Cô cạn hỗn hợp T nhận được 3,456m gam muối bột khan gồm kim loại và NO3- (trong muối)

Ta có: n e dấn = nNO3- trong muối

→ m muối = m kim loại + mNO3-trong muối, từ kia giải tìm kiếm được giá trị m và quý giá b.


Giả sử Z có a mol teo dư và b mol CO2

+ BTNT "C": nCO bđ = nCO dư + nCO2 => a + b = 0,4 (1)

+ mZ = 28a + 44b = 0,4.19.2 (2)

Giải hệ (1) với (2) được a = 0,15 cùng b = 0,25

Quá trình khử oxit KL bằng CO hoàn toàn có thể viết dễ dàng là: teo + O → CO2

→ nO pư = nCO2 = 0,25 mol

→ nO dư = 0,2539m/16 - 0,25 mol

nNO = 7,168/22,4 = 0,32 mol

Coi tất cả hổn hợp Y bao gồm KL: 0,7461m (gam); O: 0,2539m/16 - 0,25 (mol)

Ta bao gồm các quy trình nhận electron:

O0 + 2e → O-2

0,2539m/16-0,25 → 0,2539m/8-0,5

N+5 + 3e → N+2

0,96 ← 0,32

Cô cạn hỗn hợp T nhận được 3,456m gam muối khan gồm kim loại và NO3- (trong muối)

Ta có: n NO3- trong muối hạt = n e dìm = 0,2539m/8 - 0,5 + 0,96 = 0,2539m/8 + 0,46 (mol)

→ m muối = m kim loại + mNO3-trong muối

=> 0,7461m + 62.(0,2539m/8 + 0,46) = 3,456m

→ m = 38,4276 gam → b = 3,456m = 132,8 gam

Vậy giá trị của b gần nhất với cái giá trị 133,056.

Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 7 Bài 2: Vẽ Cái Cốc Và Quả Lớp 7, Bài 2 : Vẽ Theo Mẫu


Đáp án nên chọn là: c


...

Bài tập gồm liên quan


Tổng hợp bài xích tập làm phản ứng thoái hóa - khử xuất xắc và khó Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho bội nghịch ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NXOY + H2O. Số phân tử HNO3 nhập vai trò chất môi trường xung quanh là:


Nhúng một thanh Cu vào 300 ml hỗn hợp Fe(NO3)3 0,1 M. Khi Fe(NO3)3 phản nghịch ứng không còn thì khối lượng thanh đồng là:


Điện phân nóng chảy muối clorua kim loại kiềm, chiếm được 0,896 lít khí (đktc) và 3,12 gam kim loại. Công thức của muối là:


Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí N2 (đktc) và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào hỗn hợp X và đun sôi thì nhận được 1,344 lít khí NH3 (đktc). Giá trị của m là:


Số mol Cl2 giải phóng ra trong phản ứng nào dưới đây là nhỏ nhất khi số mol các chất oxi hóa trông mỗi bội phản ứng là đều nhau và HCl đặc dùng dư?


Xét phản bội ứng: MxOy + HNO3 → M(NO3)3 + NO + H2O, điều kiện nào của x cùng y để phản ứng này là làm phản ứng thoái hóa – khử?


Cho 6,7 gam các thành phần hỗn hợp 2 kim loại thuộc đội IA và ở cả 2 chu kì sau đó vào nước dư chiếm được 5,6 lít H2 làm việc đktc với dung dịch X. Thương hiệu của 2 sắt kẽm kim loại là:


Cho phản bội ứng: aFeS + bH+ + cNO3− → Fe3+ + SO42− + NO + H2O. Tổng hệ số a+b+c là:


Thực hiện nhị thí nghiệm:

1) cho 5,76 gam Cu làm phản ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít khí NO

2) cho 5,76 gam Cu bội nghịch ứng với 120 ml dung dịch đựng HNO3 1M và H2SO4 0,5M bay ra V2 lít NO.

Xem thêm: Cách Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa Giêsu, Cách Lần Hạt Lòng Chúa Thương Xót

Biết NO là thành phầm khử duy nhất, những thể tích khí đo cùng điều kiện. Quan hệ nam nữ giữa V1 với V2 là:


Trộn những 10,8 gam Al với các thành phần hỗn hợp Fe2O3, CuO, Cr2O3 rồi đốt lạnh để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn hỗn phù hợp X trong hỗn hợp HNO3 làm cho nóng thu được V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO, NO2 gồm tỉ khối so với hiđro là 21. V có mức giá trị là


Cho 10,8 gam tất cả hổn hợp A có Mg với Fe công dụng với 500 ml hỗn hợp AgNO3, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp B cùng 46 gam chất rắn D. Mang đến dung dịch B tính năng với dung dịch NaOH dư tiếp nối nung kết tủa ngoại trừ không khí đến cân nặng không đổi thì được 12 gam hóa học rắn E. độ đậm đặc mol/l của hỗn hợp AgNO3 là


Hòa tan không còn 9,6 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, chiếm được SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Cho toàn thể lượng SO2 này hấp thụ vào 0,5 lít hỗn hợp NaOH 0,6M, sau phản ứng rước cô cạn hỗn hợp được 18,9 gam chất rắn. Kim loại M là


Cho 16,3 gam tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IA và ở cả 2 chu kì kế tiếp vào nước dư nhận được 5,6 lít H2 sinh sống đktc với dung dịch X. Tên của 2 kim loại là:


Cho các thành phần hỗn hợp X có 0,2 mol Al với 0,2 mol Zn tác dụng với 500 ml dung dịch Y bao gồm Cu(NO3)2 với AgNO3 đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được 47,35 gam chất rắn A có 3 kim loại và dung dịch B cất 2 muối. Mang lại A tính năng với hỗn hợp HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Coi thể tích dung dịch không đổi. độ đậm đặc của AgNO3 trong hỗn hợp Y là:


X là tất cả hổn hợp rắn có Mg, NaNO3 với FeO (trong đó oxi chỉ chiếm 26,4% về khối lượng). Kết hợp hết m gam X vào 2107 gam dung dịch H2SO4 loãng, mật độ 10% thu được hỗn hợp Y chỉ cất muối sunfat th-nc và 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp NO, H­2 tất cả tỉ khối so với H2 là 6,6. Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng được rắn khan Z và 1922,4 gam H2O. Phần trăm trọng lượng FeO vào X gần nhất với mức giá trị nào nhất dưới đây?


Hỗn hòa hợp X bao gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong các số đó oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp. đến m gam tất cả hổn hợp X công dụng với 8,96 lít teo (đktc) sau một thời gian thu được hóa học rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro là 19. Cho chất rắn Y chức năng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch T với 7,168 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn, thành phầm khử duy nhất). Cô cạn hỗn hợp T chiếm được b gam muối bột khan (biết b = 3,456m). Giá trị của b gần tuyệt nhất với cực hiếm nào sau đây?


Cho 8,3 gam hỗn hợp X tất cả Al, sắt (nAl = nFe) vào 100 ml dung dịch Y bao gồm Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi phản ứng xong thu được chất rắn A bao gồm 3 kim loại. Hòa tan hoàn toàn chất rắn A vào hỗn hợp HCl dư thấy bao gồm 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và còn sót lại 28 gam chất rắn ko tan B. Nồng độ CM của Cu(NO3)2 và của AgNO3 lần lượt là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.