Đốt Cháy Hoàn Toàn 50Ml Hỗn Hợp Khí X Gồm Trimetylamin

  -  

Đun hỗn hợp etylen glicol cùng axit cacboxylic X (phân tử chỉ bao gồm nhóm -COOH) với xúc tác H2SO4 đặc, thu được lếu láo hợp sản phẩm hữu cơ, trong các số đó có chất hữu cơ Y mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam Y cân nặng 4,00 gam O2, chiếm được CO2 với H2O theo tỉ lệ thành phần mol khớp ứng 2:1. Biết Y gồm công thức phân tử trùng cùng với công thức dễ dàng và đơn giản nhất, Y phản bội ứng được với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng 1:2. Phạt biếu nào tiếp sau đây sai?
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 50ml hỗn hợp khí x gồm trimetylamin

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hỗn hợp X tất cả CH4, C2H2, C2H4 cùng C3H6 thu được 4,032 lít CO2 (đktc) với 3,78 gam H2O. Ngoài ra 3,87 gam X phản bội ứng được về tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là


Hỗn phù hợp X có một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol solo chức cùng dãy đồng đắng với một este nhì chức tạo vị T với hai ancol đó. Đốt cháy trả toan a gam X nhận được 8,36 gam CO2, mặt khác đun lạnh a gam X với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thêm tiếp trăng tròn ml dung dịch HC1 1M nhằm trung hoà lượng NaOH dư thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y nhận được m gam muối hạt khan cùng 0,05 mol hồn đúng theo hai ancol bao gồm phân tử khối trung bình nhỏ hơn 46. Cực hiếm của m là


X, Y là nhì hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp; Z là andehit; T là axit cacboxylic; X, Y, Z, T hồ hết mạch hở cùng T, Z 1-1 chức. Hiđro hóa hết tất cả hổn hợp H tất cả X, Y, Z, T cấn đúng 0,95 mol H2 chiếm được 24,58 gam tất cả hổn hợp N. Đốt chay không còn N bắt buộc đúng 1,78 mol O2. Khía cạnh khác, mang lại N tính năng hết với mãng cầu (dư), sau phản bội ứng chiếm được 3,92 lít khí H2(đktc) và 23,1 gam muối. Nếu mang lại H tac dụng không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thì được m gam kết tủa. Biết số mol T bởi 1/6 so mol hỗn hợp H. Quý giá của m là


Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X tất cả amoniac và ba amin no (đơn chức, mạch hở) bởi không khí (vừa đủ; không O2, N2 theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 4), chiếm được CO2; 1,28 mol H2O va 5,7 mol N . Mang lại m gam các thành phần hỗn hợp X chức năng hết với hỗn hợp HC1 (dư), thu được trọng lượng muối là


Hỗn phù hợp X có 2 axit cacboxyliç no, solo chức, liên tiếp. Triển khai phản ứng este hóa,hỗn thích hợp Y chứa các chất trong X với glixerol thu được tất cả hổn hợp Z gồm các chất cơ học (không còn hóa học nào trong Y) cùng nước. Chưng chứa Z lấy cục bộ 14,78 gam chat cơ học (hỗn hòa hợp T), đốt cháy trọn vẹn T chiếm được 27,28 gam CO2. Nếu mang đến lượng Z bên trên qua bình đựng mãng cầu dư thì thoát ra 2,688 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của axit có trọng lượng phân tử phệ trong X là


Hỗn đúng theo E có X, Y là hai axit đồng đẳng kế tiếp; Z, T là 2 este (đều hai chức, mạch hở; Y với Z là đồng phân của nhau; MT – MZ = 14). Đốt cháy trọn vẹn 12,84 gam E bắt buộc vừa đủ 0,37 mol O2, nhận được CO2 với H2O. Mặt khác, mang lại 12,84 gam E phản nghịch ứng toàn diện với 220 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng, thu được các thành phần hỗn hợp muối khan G của các axit cacboxylic cùng 2,8 gam hỗn hợp 3 ancol tất cả cùng số mol. Cân nặng muối của axit gồm phân tử khối lớn nhất trong G là


X, Y, Z là bố anđehit thuần chức, mạch hở, mạch trực tiếp (MX Y Z). Hiđro hóa trọn vẹn hỗn hòa hợp H tất cả X, Y, Z bắt buộc vừa đúng 0,36 mol H2, thu được tất cả hổn hợp ancol T. Mang đến T chức năng vừa đầy đủ với Na, thì cân nặng rắn thu được nặng trĩu hơn trọng lượng ancol thuở đầu là 5,28 gam. Giả dụ đốt cháy hết cũng lượng H trên thì nên đúng 0,34 mol O2, sau phản nghịch ứng sinh ra 3,6 gam H2O. Biềt số mol X chiếm 1/2 tổng số mol tất cả hổn hợp và Y, Z tất cả số nguyên tử cacbon thường xuyên nhau. Lượng kết tủa chiếm được khi mang đến H tác dụng hết với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 là
Xem thêm: Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 147 - Bạn Muốn Hẹn Hò Hay Nhất #147

Hỗn hòa hợp X tất cả 2 hóa học hữu cơ A, B (MA > MB) vào phân tử mỗi hóa học chứa một nhóm chức -OH hoặc một tổ chức -CHO . Nếu như cho hỗn hợp X công dụng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 dư thì chiếm được 21,6 gam Ag. Khía cạnh khác, đến X tác dụng H2 (Ni, t°) thấy gồm 4,48 lít H2 (đktc) thâm nhập phản ứng, thu được sản phẩm Y. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng 300 ml hỗn hợp KOH 28%, sau thử nghiệm nồng độ KOH sót lại là 11,937%. Nếu mang lại Y bội phản ứng hết với na dư, thì bao gồm 0,1 mol khí cất cánh ra. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tỉ số MA : MB có giá trị ngay sát nhất với mức giá trị nào sau đây?


X là một trong peptit có 16 mắt xích (cấu tạo ra từ Gly, Ala, Val). Đốt cháy m gam X phải dùng 45,696 lít O2 đem m gam X cho tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH, cô cạn thu được hỗn hợp chất rắn Y. Đốt cháy trọn vẹn Y vào bình cất 12,5 mol bầu không khí thu được chất rắn, hơi với 271,936 lít tất cả hổn hợp khí Z. Thể tích những khí đo làm việc đktc, trong ko khí gồm 20% thể tích O2 còn lại là N2. Giá trị của m sát nhất với giá trị như thế nào sau đây?


Axit cacboxylic X, ancol Y, anđehit Z đều 1-1 chức, mạch hở, tham gia được phản nghịch ứng cùng với Br2 với đều không quá ba nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol láo lếu hợp tất cả X, Y, Z (trong kia X chiếm 20% về số mol) đề nghị vừa đầy đủ 0,34 mol O2. Ngoài ra 14,8 gam các thành phần hỗn hợp trên phản bội ứng tối đa với a mol H2 (xúc tác Ni). Giá trị của a là


Cho 0,05 mol lếu láo hơp nhị este 1-1 chức X với Y phản ứng toàn vẹn với dung dịch KOH, thu được láo lếu hợp những chất hữu cơ Z. Đỗt cháy hoàn toàn Z, nhận được 0,12 mol teo và 0,03 mol K2CO3. Giả dụ làm cất cánh hơi hỗn hợp Z, chiếm được m gam chất rắn. Quý giá của m là


Hỗn phù hợp X gồm một axit cacboxylic đối chọi chức, một axit cacboxylic nhị chức (hai axit phần đa mạch hở, bao gồm cùng sỗ links p) và hai ancol đối kháng chức thuộc thuộc dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, nhận được 2,912 lít CO2 (đktc) với 2,7 gam H2O. Tiến hành phản ứng este hóa m gam X (giả sử hiệu suất các phản ứng đa số bang 100%), nhận được 3,36 gam sản phẩm hữu cơ chỉ cất este. Phần trăm trọng lượng của axit cacboxylic đối kháng chức vào X là


X, Y là nhì axit cacboxylic no, đối kháng chức, mạch hở, đồng đắng tiếp đến (MX Y), T là este tạọ vì X, Y với cùng một ancol 2 chức Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam tất cả hổn hợp M có X, Y, Z, T bằng số lượng vừa dùng O2, chiếm được 2,576 lít CO2 (đktc) và 2,07 gam H2O. Ngoài ra 3,21 gam M bội nghịch ứng trọn vẹn với 200 ml hỗn hợp KOH 0,2M, đun nóng. Phân phát biểu như thế nào sau đấy là sai


Hỗn thích hợp X tất cả 2 anđehit đơn chức A và B (MA B cùng số nguyên tử C vào B không thực sự 4). đến 13,48 gam X chức năng hoàn toàn với AgNO3/NH3 dư thì chiếm được 133,04 gam kết tủa. Khía cạnh khác mang lại 13,48 gam X tác dụng hết với H2 (Ni,t°) thu được các thành phần hỗn hợp Y. đến Y công dụng với na dư nhận được 3,472 lít H2(đktc). Phần trăm cân nặng của A trong hỗn hợp X hoàn toàn có thể là
Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Toán Lớp 7 Sgk Tập 1 Trang 117

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam