KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH KÌ MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

     

Top 10 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án

Với vị trí cao nhất 10 Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 2 tất cả đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn tiếng Anh 4 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện trường đoản cú đó lấy điểm cao trong số bài thi giờ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn tiếng anh lớp 4

*

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi unique Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. GoB. TravelC. PlaneD. Build

2. A. ToB. YouC. WithD. For

3. A. MonkeyB. LionC. TigerD. Zoo

4. A. HolidayB. SummerC. WinterD. Fall

Question 2: Đọc với tick vào tranh tương thích

1. Her favourite food is fish.

*

2. I’d lượt thích some bread và milk.

*

3. We go fishing at weekends.

*

4. He goes swimming on Sundays.

*

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

It is Sunday today. Phong và Mai go to lớn four places. First, they go khổng lồ the bookshop because Mai wants to buy some books & pens. Then they go lớn the pharmacy because Phong wants to buy some medicine. After that, they go to the zoo because they want to see the animals. Finally, they go to the bakery. They want khổng lồ buy something to lớn eat because they are hungry.

1. How many places vày Phong và Mai go?

__________________________________________________.

2. What vì they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. vì chưng they go lớn the post office?

__________________________________________________.

4. Why bởi they go to lớn the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: chuẩn bị xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho đưa ra Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. C2. B3. D4. A

Question 2: Đọc với tick vào tranh thích hợp

1. B2. C3. A4. B

Question 3: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi

1. They go to four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go lớn the zoo because they want khổng lồ see the animals.

Question 4: chuẩn bị xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at home because I have to bởi vì homework.

4. He is going khổng lồ Ho đưa ra Minh city.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi quality Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. OldB. ShortC. TeacherD. Beautiful

2. A. FriendlyB. LovelyC. HappilyD. Pretty

3. A. ThickB. ThanC. ThinD. Slim

4. A. ChildhoodB. FootballerC. EngineerD. Writer

Exercise 2: Dịch những câu sau sang tiếng Anh

1. Bạn vẫn muốn uống một ít nước chanh không?

_____________________________________________________?

2. Anh trai của tôi là 1 kỹ sư.

_____________________________________________________.

Exercise 3: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver và my mother is a housewife. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is older than me. She is slim but very sporty. She lượt thích playing football. She is lovely and cheerful. The smallest girl is me. I love family.

1. How many people are there in her family?

________________________________________________________.

2. Is her father tall?

________________________________________________________.

3. What is her sister’s name?

________________________________________________________.

4. What does her sister look like?

________________________________________________________.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. I ________ lớn school late yesterday.

A. WentB. Go

C. GoesD. Going

2. His brother is ________ musician.

A. AB. An

C. TheD. X

3. Please tell me what time vị you ________ your homework?

A. GetB. Go

C. HaveD. Do

4. - What is their ________ drink? - They lượt thích chicken.

A. FavouriteB. Cheerful

C. KindD. Tall

5. My sister often ________ khổng lồ music in her không tính phí time.

A. CooksB. Listens

C. ReadsD. Goes

6. Her birthday is ________ February 25th.

A. AtB. In

C. OnD. For

7. People use ________ lớn see the time.

A. CarsB. Televisions

C. NewsD. Clocks

8. My teacher is tall ________ thin.

A. ButB. For

C. AndD. Or

Exercise 5: chuẩn bị xếp các từ để chế tạo thành câu trả chỉnh

1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?

____________________________________________________________

2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/.

____________________________________________________________

3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?

____________________________________________________________

4. are/ their/ house/ decorating/ they/.

____________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1: lựa chọn từ khác loại

1. C2. C3. B4. A

Exercise 2: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Would you like some lemonade?

2. My brother is an engineer.

Exercise 3: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

1. There are 4 people in her family.

2. Yes, he is.

3. Her name is Linda.

4. She is slim but very sporty.

Exercise 4: Chọn câu trả lời đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu phân chia thời thừa khứ vì có mốc thời hạn “yesterday”
Dịch: Tôi đến trường ngày hôm qua.
2AA + nguyên âm
Dịch: Anh trai của cậu ấy là 1 trong nhạc sĩ.

Xem thêm: Soạn Âm Nhạc Lớp 8 Tiết 19: Học Hát: Khát Vọng Mùa Xuân, Lời Bài Hát Khát Vọng Mùa Xuân

3DCụm tự “do your homework”: làm bài tập về nhà
Dịch: làm ơn nói mang lại tôi biết chúng ta làm bài bác tập về nhà thời gian mấy giờ.
4AFavourite: ưa thích
Dịch: thức uống ưa thích của chúng ta là gì?
5BListen to music: nghe nhạc
Dịch: Chị gái tôi thường nghe nhạc vào thời gian rảnh.
6COn + ngày tháng
Dịch: Sinh nhật của cô ấy ấy vào ngày 25/2.
7DDịch: Mọi bạn dùng đồng hồ đeo tay để xem giờ.
8CAnd: và
Dịch: giáo viên mình cao với gầy.

Exercise 5: sắp tới xếp các từ để tạo nên thành câu trả chỉnh

1 - What does your mother look like?

2 - My brother is older than me.

3 - What vì chưng your grandparents look like?

4 - They are decorating their house.

5 - My father is big & strong.

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ bỏ (in, on, at) phù hợp vào nơi trống

1. He goes lớn school ___________ seven o’clock.

2. ___________ Sunday, we will go camping.

3. Teacher’s day is ___________ November 20th.

4. They play volleyball ___________ the afternoon.

5. She stayed ___________ trang chủ all day.

6. They live ___________ a big house.

7. The táo apple is ___________ the table.

8. I don’t know what is ___________ the box.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. – __________ does your sister do? – She is a nurse.

A. WhatB. When

C. HowD. Why

2. His brother is tall __________ he is short.

A. AndB. But

C. SoD. To

3. - Would you lượt thích some orange juice? - __________?

A. HelloB. It’s good.

C. Yes, please.D. Sorry.

4. I __________ hungry. Vày you have something lớn eat?

A. AmB. Is

C. BeD. Are

5. My uncle is __________ bus driver.

A. TheB. A

C. AnD. X

6. She often __________ her homework at 8 p.m.

A. HasB. Makes

C. GetsD. Does

7. It’s time ________ lunch. Let’s go khổng lồ the cafeteria.

A. Of B. To

C. With D. For

8. A doctor works in a ________ together with a nurse.

A. FactoryB. Office

C. HospitalD. House

Exercise 5: sắp tới xếp các chữ mẫu để được từ đúng

*
*
*

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. C2. B3. A4. B

Exercise 2: Nối cột A cùng với cột B

1. B2. H3. D4. A5. F6. G7. C8. E

Exercise 3: Điền giới trường đoản cú (in, on, at) tương thích vào vị trí trống

1. at

2. On

3. on

4. in

5. at

6. in

7. on

8. in

Exercise 4: Chọn giải đáp đúng

Đáp ánGiải thích
1ACâu hỏi nghề nghiệp: “What does + S + do?”
Dịch: – Chị gái các bạn làm nghề gì thế? – Chị ấy là y tá.
2BBut nối 2 vế câu tương phản về nghĩa.
Dịch: Anh trai cậu ấy cao to, tuy nhiên cậu ấy thì thấp.
3CĐáp lại lời mời ăn/ uống
Dịch: – bạn muốn một chút nước cam không? – Ừ, có.
4A“I” đi với tobe là “am”
Dịch: Tôi đói, các bạn có gì ăn được không?
5BCấu trúc chỉ nghề nghiệp: S + be + a/ an + N.
Dịch: Chú tôi là một lái xe cộ buýt.
6DDo one’s homework: làm bài xích tập về nhà
Dịch: Cô ấy hay làm bài bác tập về nhà vào thời gian 8h.
7DIt’s time for st: đang đi tới giờ có tác dụng gì
Dịch: Đã cho giờ nạp năng lượng trưa rồi. Đi ra căng tin đi.
8CHospital: bệnh viện
Dịch: Một bác bỏ sĩ làm việc ở bệnh viện với một y tá.

Exercise 5: chuẩn bị xếp các chữ dòng để được từ bỏ đúng

1. student

2. teeth

3. fifteen

4. lemonade

5. market

6. firework

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. Old B. Young C. Fish D. Slim

2. A. Chicken B. Lemonade C. Pork D. Beef

3. A. Bread B. Táo apple C. Noodles D. Rice

4. A. Banana B. Strong C. Thin D. Thick

Question 2: Viết các từ đúng theo chủ thể vào cột bên phải

monkeyszoo climbtigers elephants bearsswing subject danceEnglandred blousecolourjump cinema
ANIMALSABILITIES

Question 3: ngừng các câu sau phụ thuộc tranh gợi ý

*

1. I go to lớn bed at ___________

*

2. I enjoy ___________.

*

3. A ___________ works in a hospital.

*

4. This is a ___________.

Question 4: nhờ vào từ nhắc nhở viết thành câu hoàn hảo

1. Let’s/ go/ hospital.

________________________________________.

2. What animal/ you/ want/ see?

________________________________________.

3. This/ book/ expensive.

________________________________________.

4. His mother/ a/ housewife.

Xem thêm: Khi Nào Bán Được 1 Tỷ Gói Mè ⚡️ Nguồn Gốc Câu Hỏi Này, Câu Trả Lời 'Khó Đỡ' Của Cđm

________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: chọn từ không giống loại

1. C2. B3. B4. A

Question 2:

AnimalAbility
MonkeysClimb
TigersSwing
ElephantsJump
Bears Dance

Question 3: kết thúc các câu sau nhờ vào tranh gợi ý

1. A quarter to lớn ten2. Táo bị cắn dở juice3. Doctor4. Monkey

Question 4: phụ thuộc vào từ gợi ý viết thành câu trả chỉnh