Cup Of Tea Là Gì

     

Kính xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý khách theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 68 của đài ngôn ngữ Hoa Kỳ, vị Hằng vai trung phong và Christopher Cruise phụ trách.

Bạn đang xem: Cup of tea là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are LOOK UP TO & A CUP OF TEA.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nhị thành ngữ ta học tập là LOOK UP TO với A CUP OF TEA.

Mike has known Mark Miller for many years. They lived in the same neighborhood during their teenage; their mothers used to take turns driving them khổng lồ school và their fathers play soccer together. Later Mike’s family moved away & they didn’t get khổng lồ see each other anymore.

Mike đang biết Mark Miller các năm. Họ thuộc sống trong một quần thể phố lúc còn trong tuổi thiếu hụt niên. Hai bà mẹ của mình thường hay cầm cố phiên lái xe mang lại con đi học và nhị ông ba chơi túc mong với nhau. Về sau mái ấm gia đình Mike dọn đi với họ không thể gập nhau nữa.

MIKE: Mai Lan, I ran into Mark Miller at the post office today. We were both so happy.

Mai Lan, tôi bất ngờ gặp lại Mark Miller tận nhà bưu năng lượng điện hôm nay. Tụi tôi vui quá.

MAI LAN: I’m happy for you, too. I know you were very close long ago.

Tôi cũng mừng đến hai anh. Tôi biết những anh thân nhau lắm hồi trước.

MIKE: Yes, we spent a lot of time together. You see, when we’re very young, we’re very attached lớn our parents & siblings, và some friends, too.

Đúng thế. Tụi tôi chạm mặt nhau nhiều lắm. Cô thấy đó, khi còn trẻ con, mình cực kỳ quyến luyến cha mẹ, các bạn em và vài các bạn bè.

MAI LAN: I know the feeling exactly. When I was about 6, 7 years old, I had a very good friend, Liên. Her father transferred khổng lồ another city, & they had lớn move. I cried for so many days.

Tôi biết cái cảm hứng đó lắm. Khi tôi 6, 7 tuổi, tôi có cô bạn bè tên là Liên. Cha cô lại đổi đi làm ở tỉnh khác với dọn đi. Tôi khóc bao nhiêu ngày.

MIKE: Yeah. I remember I didn’t cry but was quite affected. Mark was a truly very good kid.

À. Tôi hãy nhớ là không khóc tuy nhiên bị tác động lắm. Mark là một trong đứa nhỏ nhắn rất tốt.

MAI LAN: So what is he doing now?

Vậy bây chừ anh ta đang làm cái gi ?

MIKE: Mai Lan. I really look up to this guy. He has accomplished much more than I expect.

Mai Lan, tôi tình thực “look up to” anh này. Anh ta thành đạt rộng tôi suy nghĩ nhiều.

MAI LAN: You look up khổng lồ him?

Anh “look up to lớn him” ?

MIKE: Look L-O-O-K up U-P khổng lồ T-O someone means have a great giảm giá khuyến mãi of respect for this person. I really look up to lớn Mark. I’ll tell you more about him.

Look L-O-O-K up U-P to T-O một bạn là phục, kính trọng fan đó. Tôi phục Mark lắm. Tôi sẽ nói cô nghe về anh ta.

Xem thêm: Soạn Cửu Long Giang Ta Ơi - Soạn Bài Cửu Long Giang Ta Ơi Siêu Ngắn

MAI LAN: Oh. First, tell me how he looks these days. Has he changed much?

Ồ. Trước hết, mang lại tôi biết trông anh ấy nạm nào. Có chuyển đổi nhiều không?

MIKE: He’s tall & handsome. He’s the picture of success.

Anh ta cao, đẹp mắt trai và ví dụ dáng điệu bạn thành công.

MAI LAN: That’s great! Was he happy lớn see you? I’m sure he also thinks you’re handsome, unlike you in your teens!

Tốt vượt ! Anh ta có mừng chạm chán lại anh không? Tôi chắc chắn rằng anh ta cũng nghĩ bây giờ anh rất đẹp trai, không như hồi tuổi trẻ!

MIKE: Come on, Mai Lan. I know what you mean. You mean I was ugly then, right?

Thôi đi, Mai Lan. Tôi đọc cô mong muốn nói gì rồi. Cô có ý là hồi kia tôi xấu xí, nên không?

MAI LAN: Ha ha ha, so you got it! Well, you know I was just kidding. The truth is you’re handsome, then and now, but most importantly, you’re a gentleman. Does that please you now?

Ha ha ha. Vậy là anh gọi rồi. Ồ, anh biết tôi nói nghịch thôi. Thời điểm trước, thời gian này, anh số đông đẹp trai. Nhưng đặc trưng hơn không còn anh là fan lịch sự. Anh hài lòng chưa?

MIKE: Good-looking, smart, gentlemanly. That’s Mark.

Đẹp trai, thông minh, kế hoạch sự. Mark là nạm đó.

MAI LAN: So tell me more why you look up to him.

Vậy nói thêm cho tôi biết vì sao anh phục Mark thế.

MIKE: He’s going lớn graduate from Georgetown University this year. He’s been offered an excellent job. He may take it or go on lớn his Master’s degree. And…

Anh ta sẽ tốt nghiệp Đại học Georgetown năm nay. Anh đã làm được một câu hỏi làm vô cùng tốt. Có thể anh ta dấn lời, hay là học lên công tác Thạc sĩ. Và...

MAI LAN: Georgetown University! That’s a very prestigious school, not easy lớn get in. Besides, its tuition is very high.

Georgetown University ! Đó là một trong trường nổi tiếng lắm, khó được trao vào và tiền học phí rất cao.

MIKE: Right. And what’s special about Mark is this. In those days, Mark was quite shy. Speaking in front of a large group is not his cup of tea.

Đúng. Với điều đặc biệt về Mark là như thế này. Hồi đó Mark tương đối nhút nhát, nói chuyện trước đám đông không phải là "cup of tea" của anh.

MAI LAN: What? Did he drink a lot of tea then?

Sao? Hồi đó anh ta uống trà những hả?

MIKE: No, no. “A cup of tea” cup C-U-P of tea T-E-A here has nothing to vị with the drink. It’s an idiom meaning something one excels in or enjoys.

Không không. Một "cup of tea" cup C-U-P of tea T-E-A ở chỗ này không bám líu gì tới trà để uống. Đó là một trong những thành ngữ có nghĩa là cái gì bản thân làm tốt hoặc đam mê lắm.

MAI LAN: Can I say, for me baking a cake is easy, it’s my cup of tea?

Vậy tôi nói theo cách khác làm bánh ngọt rất dễ so với tôi. Đó là "my cup of tea"?

MIKE: Very good. Yes. Baking is your cup of tea. Now back to lớn Mark. He was shy, he was not comfortable speaking in front of the public. & now…

Hay lắm. Đúng. Làm cho bánh là "your cup of tea". Bây chừ trở lại chuyện Mark. Hồi trẻ nhút nhát, không dễ chịu và thoải mái khi phải thủ thỉ trước công chúng. Nhưng mà bây giờ...

MAI LAN: He’s very eloquent now, right?

Bây tiếng anh ta hoạt bát lắm, nên không?

MIKE: Yes. Yes. And he’s thinking about going lớn law school. He’ll have to lớn debate, argue in court, that’s not for a shy person.

Đúng, đúng. Anh ta sẽ nghĩ đang học luật, bao biện luật sinh hoạt tòa. Đó chưa phải là việc cho tất cả những người nhút nhát.

MAI LAN: Then soon, handling cases in court will be his cup of tea. I look up lớn him for his accomplishments, too.

Vậy thì chẳng bao thọ nữa làm các vụ kiện nghỉ ngơi tòa cũng là việc rất dễ cho anh ấy. Tôi phục về những thành quả này của ảnh.

Xem thêm: ________ To The Party, We Could Hardly Refuse To Go Dịch, ______ To The Party, We Could Hardly Refuse To Go

Hôm nay chúng ta vừa học nhì thành ngữ : LOOK UP to lớn nghĩa là KHÂM PHỤC và A CUP OF TEA tức thị VIỆC DỄ DÀNG. Hằng trọng tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp gỡ lại quí vị trong bài học tới.