CÔNG THỨC SO SÁNH HƠN

     

- so sánh hơn trong giờ đồng hồ Anh là gì cùng được vận dụng như thế nào trong giờ Anh?

- cùng cần xem xét điều gì khí sử dung dạng đối chiếu hơn!

Tất cả phần nhiều thắc này Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp chúng ta giải đáp thông qua nội dung bài viết dưới trên đây nhé!

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh hơn được gọi là cấu trúc so sánh giữa 2 hay những vật/người cùng nhau về 1 hay như là một vài tiêu chí, trong số có 1 vật đạt được tiêu chí được gửi ra tối đa so với những vật còn lại.

Bạn đang xem: Công thức so sánh hơn

So sánh hơn hay được sử dụng cho việc đối chiếu 2 hay các vật/người với nhau (với phần nhiều trường hợp đối chiếu 1 thứ với toàn diện ta dùng so sánh nhất).

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn với tính tự ngắn với trạng trường đoản cú ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng từ đạt thêm đuôi “er”S1: nhà ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: công ty ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1)Axiliary V: trợ động từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh rộng với tính từ bỏ dài và trạng từ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính từ dàiL-adv: trạng từ bỏ dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the demo more carefully than I did = My friend did the thử nghiệm more carefully than me.

Lưu ý

So sánh rộng được thừa nhận mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hiệ tượng so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chăm chú khi đối chiếu hơn

Short adj (Tính từ bỏ ngắn)

– cùng với tính từ có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> giả dụ từ đó xong xuôi bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp rất nhiều lần phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– cùng với tính từ bao gồm 2 âm tiết chấm dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager cần sử dụng với most vày là tính trường đoản cú dài).=> ví như từ đó xong bằng phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ chúng ta hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy “happy” là 1 trong những tính từ gồm 2 âm tiết dẫu vậy khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn.

+ một trong những tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt lúc sử dụng so sánh hơn và đối chiếu hơn nhất

Long adj (Tính tự dài)

Là tính từ có nhiều hơn một âm huyết (trừ trường hòa hợp 2 âm tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox dấn tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các trường vừa lòng bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng cách)Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về cấp độ hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào khu vực trống dạng đúng của so sánh hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. Trung quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. I think new york is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Nước australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Xem thêm: Mẫu Viết Tập Làm Văn Số 5 Lớp 9 Đề 1, 2, 3, 4 Ngắn Gọn Nhất, Soạn Văn Bài: Viết Bài Tập Làm Văn Số 5

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng đối chiếu hơn của các tính từ và trạng từ bỏ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

 

2. Hot

 

3. Crazy

 

4. Slowly

 

5. Few

 

6. Little

 

7. Bad

 

8. Good

 

9. Attractive

 

10. Big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn giải đáp đúng nhằm điền vào địa điểm trống trong các câu sau.

1. He is ....... Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ....... Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ....... In the đô thị than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ....... Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English test was ....... Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought lớn be ....... Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. đời xe jupiter is ....... Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ....... Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ....... Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ....... Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the kiểm tra ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ....... Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ....... Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ....... Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ....... Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ....... Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào vị trí trống dạng so sánh đúng của từ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the white one. 6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. Khổng lồ the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Xem thêm: #1 Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Về Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn

Đáp án

1. The cleverest2. Longer3. The best4. Cleaner5. More expensive6. More quickly7. More dangerous8. More sweetly9. The most exciting10. The fastest11. The most popular12. The closest 13. Beautifully – most beautifully14. Hotter15. Worse16. Better 17. Big - bigger18. More difficult - the most difficult19. Largest

Chủ điểm ngữ pháp hoàn toàn có thể bạn quan liêu tâm

Cấu trúc đối chiếu hơn cũng khá được sử dụng nhiều trong số bài thi giờ đồng hồ anh. Và nếu như bạn không nắm rõ cách dùng so sánh hơn trong giờ đồng hồ anh thì rất hoàn toàn có thể sẽ có những nhầm lẫn xứng đáng tiếc tác động đến kết quả làm bài xích của bạn. Vậy cho nên hãy ôn luyện kĩ càng, cùng để lại những comment, câu hỏi mà bạn đang gặp gỡ phải nhé.