Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước

     

Câu hỏi :

Cho các phát biểu sau:(a) chất béo khối lượng nhẹ hơn nước, không tan trong nước cơ mà tan trong số dung môi cơ học không phân cực.


*