Cách làm bài cho dạng đúng của từ trong ngoặc

     

Cách làm bài chia dạng đúng của từ:B1: Đọc câu, xác định vị trí của từ đề xuất điền là nằm tại đâu?B2: Từ địa chỉ đó, ta khẳng định từ cần điền nằm trong dạng từ nào: danh từ, hay rượu cồn từ, tính từ, trạng từ???B3: tra cứu từ và khẳng định nghĩa thích hợp hợp.
Bạn đang xem: Cách làm bài cho dạng đúng của từ trong ngoặc

*

Cách làm bài chia dạng đúng của từ:B1: Đọc câu, xác định vị trí của từ đề xuất điền là nằm tại vị trí đâu?B2: Từ vị trí đó, ta khẳng định từ phải điền ở trong dạng tự nào: danh từ, hay đụng từ, tínhtừ, trạng từ???B3: tìm từ và xác minh nghĩa mê thích hợp.Vd: It’s very ……………. Lớn live in a warm room. (health)  healthy During his …………..the family lived in Cornwall. (child)  childhood. The keys were locked inside the car. ……………, a side window was open. (luck) luckily She looks very ……………… (attact)  attractivelyBổ sung thêm 1 số từ:quick – quickly - quickness.cheap – cheaply - cheapness.succeed (v) – success (n) – successful (adj) – successfullyact – active – action/ actor/ actressdiffer-difference-different-differently1. The weather this summer is ______.A. Disappointment B. Disappointing C. Disappointed D. DisappointedlySau đụng từ to lớn be “is” phải là một trong những tính từ đề nghị A (danh từ: sự thất vọng) cùng D (phó từ:một biện pháp thất vọng) bị loại. Disappointing là khiến cho ai đó thất vọng (đặc tính sẵn gồm tácđộng lên đồ dùng khác); disappoited là bị thuyệt vọng (do 1 thiết bị khác ảnh hưởng tác động vào). Trong câutrên, thời tiết mùa hè khiến con người thuyệt vọng (chủ động ảnh hưởng lên người/ thứ khác)nên B là đáp án đúng.2. He is a very ______ driver. He rarely causes accidents.A. Carefully B. Careless C. Bad D. CarefulChỗ trống đứng trước danh từ bỏ (driver) với sau phó từ (very) nên chắc chắn là phải là tính từ,vì vậy carefully bị loại. Còn sót lại 3 tính từ bỏ careless (bất cẩn), bad (tồi tệ), careful (cẩnthận). Dựa vào ý nghĩa sâu sắc câu sau “Anh ấy hãn hữu khi khiến tai nạn” ta rất có thể xác định đáp ánđúng là D.3. Smoking is a great ______ to lớn our health. A. Harm B. Harmful C. Harmness D. Harmless Harm (danh từ): sự tổn hại, sự thiệt hại; harmful (tính từ): bao gồm hại, khiến hại; harmness –không vĩnh cửu từ này (lưu ý trường đoản cú này không giống với danh trường đoản cú harmfulness); harmless (tính từ): vôhại. Từ đề nghị điền thua cuộc tính trường đoản cú great đề nghị danh từ harm là phải chăng nhất.1. Vocabulary exercise: 1. She look very ……………… ( happiness) 2. This type of file will be ……………. Your computer. It can control the virus. (harm) 3. If you work hard, you will eventually ………………… (success) 4. But traveling by public transport is very …………….. As there are long delays. (attract) 5. She is a …………… of theatre programmers. ( collect) 6.

Xem thêm: Thế Nào Là Văn Biểu Cảm Là Gì? Cách Làm Văn Biểu Cảm Là Gì Cách Làm Văn Biểu CảmXem thêm: Phim Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tập 24 Vietsub Hd, Xem Phim Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tập 24 Vietsub

She has one of the biggest …………….. In Britain. ( collect) 7. I feel so ……………. I’m going lớn bed. (sleep) 8. The gas from the chemical factory was extremely …………….. (harm) 9. Every woman nowadays seems lớn want to chiến bại ……………… (weigh) 10. And when they have lost a few pounds are they really any ……………? (happy) 11. It is really a fact of life that slim woman are the only really ……………. Ones? (attract) 12. It was extremely ……………… of you to lớn leave your library books on the bus. (care) 13. Mary’s beginning khổng lồ grow out of his jeans. I’d better …………….. Them for him this weekend. (long) 14. There was a lot of ……………… this morning as work began on the new supermarket. (active) 15. 15. Thousands of people turned up for the Pop Festival where the big …………. Was Bob Dylan. ( attract) 16. I spent my …………… in the country. (child) 17. Many people still refuse lớn believe that smoking is …………… (harm) 18. He is probably the most ……………….. Tennis player of all time. (success) 19. If you are ______________ when you write your composition, you will probably get a good grade. (care) 20. Your new dress makes you more _____________ (beauty) 21. Don’t be afraid of the dog. He’s _____________ (harm) 22. You are grown up but you are still ______________ (child) 23. He likes reading _________________ novels. (history) 24. Clean air provides us a ____________ supply of oxygen. (health) 25. They were ___________ in winning the contract. (success)