CÂU 1, 2, 3, 4 TRANG 66 VỞ BÀI TẬP (VBT) TOÁN LỚP 5 TẬP 1

  -  

Cả tía con gà, vịt, ngỗng khối lượng 10,5kg. Biết nhỏ gà trọng lượng 1,5kg, vịt nặng hơn con gà 0,9kg. Hỏi nhỏ ngỗng khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?


Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

70,64 – 26,8 273,05 – 90,27 81 – 8,89

2. Tìm kiếm x

a) x + 2,47 = 9,25

b) x – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + x = 6,54

d) 9,6 – x = 3,2

3. A) Viết tiếp vào nơi chấm mang lại thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 - ..........= ............

Bạn đang xem: Câu 1, 2, 3, 4 trang 66 vở bài tập (vbt) toán lớp 5 tập 1

16,8 – (2,4 + ..........) = ............

9,7

3,5

1,2

 

 

 

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a - ......- ......

Xem thêm: Kiến Thức Hoàn Cảnh Sáng Tác Chuyện Người Con Gái Nam Xương Là J Vậy

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

=...................

24,57 – (11,37 + 10,3)

=...................

Xem thêm: Cách Làm Đèn Lông Bằng Giấy Ý Tưởng Trong 2022, 48 Lồng Đèn Giấy Ý Tưởng Trong 2022

4. Cả ba con gà, vịt, ngỗng trọng lượng 10,5kg. Biết con gà cân nặng 1,5kg, vịt nặng nề hơn con gà 0,9kg. Hỏi con ngỗng trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

*
 

2. Tìm kiếm x

a) x + 2,47 = 9,25

x = 9,25 – 2,47

x = 6,78

b) x – 6,54 = 7,91

x = 7,91 + 6,54

x = 14,45

c) 3,72 + x = 6,54

x = 6,54 – 3,72

x = 2,82

d) 9,6 – x = 3,2

x = 9,6 – 3,2

x = 6,4

3. A) Viết tiếp vào nơi chấm đến thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 – 3,6 = 10,8

16,8 – (2,4 + 3,6) = 10,8

9,7

3,5

1,2

9,7 – 3,5 – 1,2 = 5

9,7 – (3,5 + 1,2) = 5

 

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a – b – c

b) Tính bởi hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

Cách 1:

(eqalign và underbrace 8,6 - 2,7_5,9 - 2,3 cr & = 5,9, - ,2,3 cr & = 3,6 cr ) 

Cách 2:

(eqalign và 8,6 - 2,7 - 2,3 cr & = 8,6 - underbrace (2,7 + 2,3)_5 cr và = 8,6 - 5 = 3,6 cr )

24,57 – (11,37 + 10,3)

Cách 1:

(eqalign và 24,57 - (11,37 + 10,3) cr & = underbrace 24,57 - 11,37_13,2 - 10,3 cr và = 13,20 - 10,3 cr và = 2,90 cr ) 

Cách 2:

(eqalign & 24,57 - (11,37 + 10,3) cr và = 24,57 - 21,67 cr & = 2,9 cr )