Cách dùng who whom which

     
Relative Clauses – Mệnh đề quan lại hệ cách rút gọn mệnh đề quan hệPhân biệt giải pháp dùng Who, Whom cùng Whose trong giờ đồng hồ anhPhân biệt WHO, WHOM cùng WHOSE
Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó bao gồm thể bao gồm nhiều từ tuyệt có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng để giải ưng ý rõ hơn về danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng who whom which


Xét ví dụ như sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong những relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng để xác định danh từ bỏ đó. Nếu vứt mệnh đề này ra bọn họ vẫn gồm một câu trả chỉnh: The woman is my girlfriend.

Đại từ quan liêu hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi vật vật, rượu cồn vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng đặc biệt trong mệnh đề quan hệ xác minh (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư tiếng Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng những đại từ quan tiền hệ: who, whom, which, that, whose hay đông đảo trạng từ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan lại hệ dùng để bổ nghĩa đến danh từ bỏ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan liêu hệ


1. WHO

– làm chủ từ trong mệnh đề quan liêu hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

2. WHOM

– làm túc từ cho động từ trong mệnh đề quan hệ

– sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– quản lý từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan hệ

– thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which sửa chữa cho danh tự chỉ vật

4. THAT

– rất có thể thay cầm cho địa chỉ của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* các trường hợp hay được sử dụng “that”:

– lúc đi sau các vẻ ngoài so sánh nhất

– lúc đi sau những từ: only, the first, the last

– khi danh tự đi trước bao gôm khắp cơ thể và vật

– khi đi sau các đại tự bất định, đại từ lấp định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* những trường thích hợp không cần sử dụng that:

– trong mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ download cho danh tự chỉ người hoặc vật, hay thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan lại hệLoại danh từ cầm cố thếVai trò trong câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ tốt túc từ
Thatchỉ fan hay chỉ vậtchủ từ giỏi túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ nam nữ trong tiếng Anh chỉ lý do, thường rứa cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go lớn school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to lớn school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ khu vực chốn, thường nỗ lực cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.→ The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: thay thế sửa chữa từ chỉ thời gian, thường núm cho từ bỏ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vày you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các các loại Mệnh đề quan tiền hệ

Có hai nhiều loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan tiền hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.

Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không tồn tại nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ bỏ là danh từ bỏ không khẳng định và không cần sử dụng dấu phẩy ngăn cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ tình dục không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề hỗ trợ thêm tin tức về một người, một đồ hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không tốt nhất thiết phải bao gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh tự là danh từ xác định và được phân làn với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: nhằm biết bao giờ dùng mệnh đề quan hệ tình dục không xác định, ta lưu ý các điểm sau:

– lúc danh từ cơ mà nó ngã nghĩa là 1 trong danh trường đoản cú riêng

– lúc danh từ cơ mà nó vấp ngã nghĩa là một trong tính từ sở hữu (my, his, her, their)

– khi danh từ cơ mà nó bổ nghĩa la một danh tự đi cùng với this , that, these, those

Một số để ý trong mệnh đề quan lại hệ

1. Nếu như trong mệnh đề quan hệ bao gồm giới tự thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề tình dục (chỉ áp dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Hoàn toàn có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa điểm túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan lại hệ khẳng định , chúng ta cũng có thể bỏ các đại từ quan liêu hệ làm túc từ:whom, which.


5. Những cụm tự chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được sử dụng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ

1. Mệnh đề tình dục được rút thành cụm phân từ
Mệnh đề dục tình chứa các đại từ quan tiền hệ thống trị từ who, which, that có thể được rút gọn gàng thành cụm hiện tại phân tự (V-ing) hoặc quá khứ phân từ (V3/ed).

* giả dụ mệnh đề dục tình là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm bây giờ phân từ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. → The couple living next door to lớn me are professors.

* giả dụ mệnh đề dục tình là mệnh đề tiêu cực thì rút thành nhiều quá khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành cụm động tự nguyên mẫu

Mệnh đề tình dục được rút thành cụm động từ nguyên mẫu (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ giới tính có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.

Xem thêm: Bản Chất Giai Cấp Của Nhà Nước Được Thể Hiện, BảN ChấT CủA Nhã  Næ°Á»›C Lã  Gã¬


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man khổng lồ be killed in this way.

+ The woman, who is very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever & beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan liêu hệ cùng to be trước một ngữ giới tự (một giới từ khởi đầu kết phù hợp với các danh từ bỏ theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt cách dùng Who, Whom với Whose trong giờ anh

1. Giải pháp dùng Who

– Who được dùng như hình thức công ty từ lúc từ đứng trước của chính nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke lớn you, is my father

Người đàn ông (người mà) đã thủ thỉ với anh là thân phụ tôi

The girls who serve in the cửa hàng are the owner’s daughters

Những cô gái (mà họ) giúp vấn đề ở của hàng là con gái ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn luôn là hễ từ Verb

2. Biện pháp dùng Whom

– Whom được dùng như hình thức bửa túc từ, lúc từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người bầy ông, tín đồ mà anh gặp gỡ là phụ thân tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô nàng mà anh thấy là các chị họ tôi

– trong văn nói fan ta hay được sử dụng who hoặc that cố kỉnh cho whom, hoặc phổ thông không dừng lại ở đó bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– trong trường vừa lòng whom có tác dụng từ bổ túc cho 1 giới từ, lúc viết ta nhằm giới từ trước whom, khi nói tư để giới từ sau cùng, còn whom được sửa chữa thay thế bằng that hoặc quăng quật hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man to whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại tự Subject

3. Cách dùng Whose

– Whose được dùng như hiệ tượng sở hữu phương pháp khi tự đứng trước là công ty ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người dân có nhà của mình bị thiệt hại sẽ được bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh tự Noun, danh từ đứng sau whose không khi nào có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM và WHOSE

1. Phân biệt phương pháp dùng Who cùng Whose

– Sau who luôn luôn là đụng từ còn sau whose nên là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người thiếu phụ giúp bạn là giáo viên dạy tiếng anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người lũ ông có nam nhi học cùng lớp tôi là một trong những bác sĩ

2. Phân biệt biện pháp dùng Who và Whom

– Who làm công ty từ vào mệnh đề quan hệ và sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom có tác dụng túc từ mang lại động từ trong mệnh đề quan lại hệ và thay ráng cho danh tự chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn gồm biết cậu nhỏ nhắn mà bà bầu cậu ấy là một trong những y tá?

Bài tập về kiểu cách dùng Who, Whom cùng Whose

Bài 1: hoàn thành câu với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I lượt thích is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người lũ ông mà nam nhi cuả ông ta là các bạn cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn gồm biết người thiếu phụ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà mà cưả cuả nó màu xoàn là đơn vị cuả tôi

4) The girl whom I lượt thích is you

 Cô gái mà lại tôi ưa thích là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu cùng với Who hoặc Whom.

1) We are talking lớn some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying to study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking khổng lồ some peasants whom we will help.

 Chúng tôi nói chuyện với vài người nông dân (những tín đồ mà) shop chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying lớn study hard.

 Các em học sinh (những em mà) trước đó lười học giờ đang núm gắng cần mẫn học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh gần cạnh đã bắt giữ người bầy ông (người mà) có không ít người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh tráo ví của tôi

Bài 3: chấm dứt câu cùng với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is to lớn demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ giáp hại những người tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ fan mà gồm thanh tìm dài đã trở nên đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những công ty khoa học những người dân mà sẽ nghiên cứu bộ máy mới sẽ qua đời.

Xem thêm: Bài Ca Dao: Đàn Ông Không Râu Bất Nghì Nghĩa Là Gì, Đàn Ông Không Râu Bất Nghì

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is to lớn demolish the tower.