Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

  -  Bạn đang xem: Các chất tham gia phản ứng tráng bạc

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất sau: tinh bột, glucozo, saccarozo, mantozo, xenlulozo. Số hóa học không thâm nhập phản ứng tráng gương là:


Cho dãy các chất : C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ ). Số hóa học trong hàng tham gia được phản bội ứng tráng gương là


Cho m gam cacbohiđrat X phản ứng tráng bội nghĩa thu được a gam Ag. Đun rét X trong hỗn hợp axit, tiếp nối cho hỗn hợp sau bội nghịch ứng tráng bạc tình thu được b gam Ag( b> a).Vậy X là hóa học nào sau đây:


Đun rét dung dịch đựng 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng bạc thu được tối đa là


Cho 25 ml dung dịch glucozơ không rõ nồng độ chức năng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3 nhận được 2,16 gam bội nghĩa kết tủa. Nồng độ mol của hỗn hợp glucozơ đã sử dụng là :


Tính lượng kết tủa bội bạc thu được khi thực hiện tráng gương trọn vẹn dd chứa 18g glucozơ.(Biết H = 85%)


Đun lạnh dung dịch chứa m gam glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì nhận được 16,2g Ag. Giá trị m là (biết H= 75%):


Cho tất cả hổn hợp 27g glucozo với 9g fructozo phản ứng trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3/dung dịch NH3 dư, nhận được m gam Ag. Quý hiếm của m là


Dung dịch đựng 3 gam glucozơ cùng 3,42 gam saccarozơ khi tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 sẽ tiến hành bao nhiêu gam bạc?


Cho m gam glucozơ và fructozơ tính năng với lượng dư dd AgNO3/NH3tạo ra 43,2 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này công dụng vừa không còn với 8 gam Br2trong dung dịch. Số mol glucozơ với fructozơ trong tất cả hổn hợp này lần lượt là


Thủy phân 34,2 gam mantozơ với công suất 50%. Hỗn hợp thu được sau phản ứng cho công dụng với dd AgNO3/ NH3 dư. Khối lượng Ag kết tủa là:
Xem thêm: Unit Five : Energy Debate: Renewable Energy Cannot Replace Fossil Fuels

Cho 150ml dung dịch mantozơ chưa rõ nồng độ chức năng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 chiếm được 12,96 gam tệ bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của hỗn hợp matozơ đã dùng là


Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. đến toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Tiến hành thủy phân m gam bột gạo chứa 80% tinh bột, rồi lấy toàn cục dung dịch chiếm được đem thực hiện phản ứng tráng gương thì nhận được 5,4 gam bột kim loại. Biết rằng năng suất của quy trình phản ứng là 50%. Giá trị của m là


Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X có glucozơ và saccarozơ trong hỗn hợp H2SO4 thu được hỗn hợp Y. Th-nc hết lượng axit trong dung dịch Y rồi cho phản ứng ứng trọn vẹn với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 thì chiếm được 8,64 gam Ag. Nhân tố % về trọng lượng của saccarozơ trong hỗn hợp X là


Thủy phân láo hợp có 0,02 mol saccarozo với 0,01 mol mantozo một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản nghịch ứng thủy phân mỗi chất phần đa là 75%). Khi cho toàn cục X công dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 nhận được x mol Ag. Search x


Thủy phân m gam mantozo, sau một thời hạn thu được hỗn hợp X. Khi đến dung dịch X tính năng gần không còn với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 thì thu được buổi tối đa 194,4 gam Ag. Biết hiêu suất quá trình thủy phân là 80%. Giá trị gần nhất của m là:


Thủy phân 17,1 gam mantozơ thu được dung dịch X, đến X phản nghịch ứng trọn vẹn với dd AgNO3/ NH3 dư chiếm được 19,44g Ag. Tính hiệu suất phản ứng thủy phân


Hỗn đúng theo X bao gồm glucozơ và tinh bột. Phân tách X làm 2 phần bằng nhau.

Phần 1: cho phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư tạo nên 3,24 gam Ag.

Phần 2: lấy thủy phân trọn vẹn bằng dung dịch H2SO4 loãng rồi trung hòa - nhân chính axit dư bởi dung dịch NaOH, tiếp nối cho tổng thể sản phẩm tính năng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo nên 9,72 gam Ag.

Khối lượng tinh bột trong X là


Thủy phân trọn vẹn 3,42 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả saccarozơ với mantozơ thu được hỗn hợp Y. Biết rằng hỗn thích hợp Y phản nghịch ứng đầy đủ 0,015 mol Br2. Nếu rước dung dịch cất 3,42 gam các thành phần hỗn hợp X đến phản ứng lượng dư AgNO3/NH3thì cân nặng Ag tạo thành thành làbao nhiêu (biết hiệu suất phản ứng tráng gương là 90%):


Cho 250 ml dung dịch glucozơ làm phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 5,4 gam Ag. độ đậm đặc mol của hỗn hợp glucozơ đã dùng là


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X có glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ nên dùng 1,02 mol O2, nhận được CO2 và H2O bao gồm tổng trọng lượng là 61,98 gam. Nếu mang lại 0,15 mol X trên vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Quý hiếm của m là
Xem thêm: Động Cơ Xoay Chiều 1 Pha - (Pdf) Động Cơ Điện Xoay Chiều Một Pha

Thuỷ phân m gam xenlulozo trong môi trường xung quanh axit, trung hoà lượng axit dư sau bội phản ứng cho tính năng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 nhận được m gam Ag kết tủa. Công suất của làm phản ứng thuỷ phân xenlulo là?


Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozo trong môi trường xung quanh axit thu được dung dịch X. Cho công dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 làm cho nóng thu được a gam Ag. Nếu mang đến X tính năng với hỗn hợp nước brom dư thì bao gồm b gam brom bội nghịch ứng. Tổng giá trị (a+b) là