Balance chemical equation

     
Ca(HCO3)2+2NaOHCaCO3+2H2O+Na2CO3
canxi hirocacbonat natri hidroxit canxi cacbonat nước natri cacbonat
  Sodium hydroxide Calcium carbonate   Sodium carbonate

Điều khiếu nại phản ứng

Không có

Hiện tượng dìm biết

Xuất hiện tại kết tủa trắng can xi cacbonat (CaCO3).

Bạn đang xem: Balance chemical equation

Cùng đứng top lời giải tìm hiểu Ca(HCO3)2 nhé.

I. Định nghĩa

- Định nghĩa: canxi hiđrocacbonat là một trong những hợp chất vô cơ có công thức chất hóa học là Ca(HCO3)2. đúng theo chất này không tồn tại bên dưới dạng chất rắn, nhưng nó chỉ trường thọ trong hỗn hợp nước bao gồm chứa những ion.

- cách làm phân tử: Ca(HCO3)2

*

II. đặc thù vật lý 

Dưới đây là một số tính chất vật lý của hợp chất này:

- mãi sau trong hỗn hợp dưới dạng vào suốt

- nhận biết bằng dung dịch HCl, sẽ thấy thoát ra khí ko màu, ko mùi

- Phương trình chất hóa học khi can xi bicacbonat công dụng với HCl

Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O + 2CO2

III. Tính chất hóa học

- chức năng với axit mạnh

Ca(HCO3)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O + 2CO2

- công dụng với dung dịch bazơ

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

- Bị phân hủy bởi nhiệt độ:

Ca(HCO3)2 to→ CaCO3 + H2O + CO2

- bội phản ứng thương lượng CO32–, PO43–

Ca2+ + CO32– → CaCO3↓ (trắng)

3Ca + 2PO43– → Ca3(PO4)2 ↓(trắng)

IV. Điều chế

- Sục CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

V. Bài tập ví dụ:

Câu 1. Nhiệt phân trọn vẹn 81 gam Ca(HCO3)2 thu được V lít khí CO2 (đktc). Quý giá của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.

Đáp án D

Hướng dẫn


nCa(HCO3)2 = 81: 162 = 0,5 mol

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

0,5 → 0,5 → 0,5 mol

CaCO3 → CaO + CO2

0,5 → 0,5 mol

=> nCO2 = 0,5 + 0,5 = 1 mol

=> VCO2 = 1.22,4 = 22,4 lít

Câu 2. Hỗn đúng theo rắn A bao gồm Ca(HCO3); CaCO3; NaHCO3; Na2CO3. Nung A đến khối lượng không thay đổi được hóa học rắn B gồm:

A. CaCO3 và Na2O.

Xem thêm: Giáo Án Chạy 18M Trong Khoảng 10 Giây, Chạy 18M Trong 10S

B. CaO với Na2O.

C. CaCO3 và Na2CO3.

D. CaO cùng Na2CO3.

Đáp án D

Hướng dẫn

Ca(HCO3)2 → CaO + 2CO2 + H2O

CaCO3 → CaO + CO2

2NaHCO3→ Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 3: Để pha chế Ca từ bỏ CaCO3 cần triển khai ít tuyệt nhất mấy phản ứng ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án B

Hướng dẫn:

Phản ứng (1): CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Phản ứng (2): CaCl2 → Ca + Cl2 ↑

Câu 4: Hợp chất Y của can xi là thành phần chính của vỏ những loại ốc, sò... Hình như Y được sử dụng rộng rãi trong thêm vào vôi, xi măng, thủy tinh, hóa học phụ gia vào công nghiêp thực phẩm. Hợp chất Y là:

A. CaO.

B. CaCO3.

C. Ca(OH)2.

D. Ca3(PO4)2

Đáp án B

Hướng dẫn:

Giải thích

Canxi cacbonat được sử dụng rộng rãi trong cấp dưỡng vôi, xi măng, thủy tinh, hóa học phụ gia trong công nghiêp thực phẩm

Câu 5. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M nhận được 6 gam kết tủa. Thanh lọc kết tủa nấu nóng dung dịch lại thấy bao gồm kết tủa nữa. Tra cứu V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít

Đáp án A

Hướng dẫn

nCaCO3 = 6/100 = 0,06 mol

Do đun nóng lại thu được thêm kết tủa => nên gồm Ca(HCO3)2

nCaCO3 tạo ra thêm là 4/100 = 0,04 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,06 → 0,06 → 0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ CaCO3+ CO2 + H2O

0,04 0,04

→ nCO2 ở làm phản ứng 2 là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ nCO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít

Câu 6. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

Xem thêm: Ngày Nào Cũng Thế Ngày Nào Cũng Vậy, Đừng Hỏi Vì Sao Anh Yêu Em (Remix)

D. 9,85.

Đáp án D

Hướng dẫn

nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol);

nBa(OH)2 = 0,1.1 = 0,1 (mol)

Ta có: 1 CO2/nBa(OH)2= 0,15/0,1 =1,5 tạo nên 2 muối bột BaCO3 và Ba(HCO3)2 cả CO2 và Ba(OH)2 đều bội nghịch ứng hết