BÀI TẬP TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC LỚP 4

     
1. Ra mắt về bài học kinh nghiệm tính quý giá của biểu thức3. Bài bác tập vận dụng tính quý giá biểu thức4. Bài tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 tính cực hiếm biểu thức (Có đáp án)

Bài học tập toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

1. Trình làng về bài học tính quý hiếm của biểu thức

1.1. Lấy một ví dụ 1: Tính quý giá biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

*

Thực hiện phép tính theo đồ vật tự từ yêu cầu qua trái ta có:

1 cùng 7 bằng 8, viết 85 cộng 4 bởi 9, viết 99 cộng 7 bởi 16, viết 6 ghi nhớ 12 cùng 4 bằng 6 thêm một bằng 7, viết 7Hạ 17 xuống được 177696

Vậy cực hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính quý giá biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện nay phép tính theo luật lệ nhân phân tách trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy quý giá của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

2. Tính giá trị của biểu thức

a) trong một biểu thức, nếu chỉ bao gồm phép nhân cùng phép phân chia hoặc phép trừ và phép cộng, ta thực hiện giám sát từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Bài tập tính giá trị biểu thức lớp 4

Nếu vào biểu thức, có cả phép nhân, phép chia, phép cùng và phép trừ, ta triển khai nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, bao gồm dấu ngoặc, ta triển khai phép tính ở trong ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

b) triển khai biểu thức tất cả phép cộng

Nhóm những số hạng trong biểu thức đã cho thành nhóm bao gồm tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng: Khi thay đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không gắng đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài xích tập áp dụng tính quý giá biểu thức

3.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 – 19 x 98

c) 5647 – 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 – 216 : 6

Bài 2:Tính cực hiếm biểu thức theo cách thuận lợi nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 – 11 + 8

c) 915 + 832 – 45 + 48

d) 1845 – 492 – 45 – 92

Bài 3: tìm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 – 90

c) y – 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4:Tính quý giá của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 – 28734

d) 987643 – 2732

Bài 5: hai ngày shop bán được 5124 lít dầu, biết ngày trang bị hai buôn bán được thấp hơn ngày thứ nhất 124 lít. Hỏi mỗi ngày bán được bao nhiêu lít dầu.

Bài 6.Tú gồm 76 viên bi, số bi của An vội 7 lần số bi của Tú. An cho Hùng 24 viên. Hỏi toàn bô bi của 3 bạn là bao nhiêu?

Bài 7:Cho hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính số lượng các số hạng trong dãy số.

b) Tính tổng của dãy số.

Xem thêm: Lời Bài Hát Cơn Mưa Tình Yêu Là Gì Hả Anh? Lời Bài Hát Cơn Mưa Tình Yêu

3.2. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện theo quy tắc của phép nhân, chia, cộng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 – 183 = (4748 + 142) – 183 + 16 = 4890 – 167 = 4723

b) 472819 + 174 – 19 x 98 = 472819 + 174 – 1862 = 471131

c) 5647 – 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 – 216 : 6 = 16704 – 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo phép tắc của biểu thức bao gồm chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 +8) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính cùng tính, những chữ số để thẳng sản phẩm với nhau. Tiến hành phép tính từ buộc phải qua trái. Ta có:

*
7 cùng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 13 cùng 4 bằng 7 thêm một bằng 8, viết 88 cùng 2 bởi 10, viết 0 nhớ 12 cùng 1 bởi 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*
7 cộng 9 bằng 16, viết 6 lưu giữ 15 cộng 1 bằng 6 thêm 1 được 7, viết 78 cùng 0 bằng 8, viết 84 cộng 2 bởi 6, viết 6Hạ 19 xuống được hiệu quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*
5 trừ 4 bởi 1, viết 17 trừ 3 bởi 4, viết 44 không trừ được mang đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bằng 7, viết 7 nhớ 1Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 12 thêm 1 bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 61 trừ 0 bằng 1, viết 1

Vậy 198475 – 28734 = 169741

*
3 trừ 2 bằng 1, viết 14 trừ 3 bởi 1, viết 16 không trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 12 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán được số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày thứ nhất bán được rộng ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán được 2624 lít, ngày đồ vật hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) giải pháp tính số lượng các số hạng trong dãy số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta tất cả số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên có 18 số hạng

b) những tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x số lượng số hạng > : 2

Theo bài ra ta có tổng của hàng số bên trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng các số hạng trong dãy số trên là 630


4. Bài xích tập từ bỏ luyện toán lớp 4 tính quý giá biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài xích tập

Bài 1:Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 – 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 – 987 – 246

Bài 2:Tìm bí quyết tính dễ ợt nhất

a) 211 – 111 – 99

b) 324 x 8 + 45 – 152

c) 525 + 917 – 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3:Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 – 98

d) y – 9874 = 1984 x 5

Bài 4:Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những dãy số.

b) Tính tổng của hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) bao gồm 50 số hạng

b) tổng là 2500


Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý hiếm của biểu thức

A. Lý thuyết

Thứ tự triển khai phép tính

Khi triển khai các phép tính trong biểu thức, ta tiến hành từ trái qua phải.

Nếu biểu thức gồm dấu ngoặc, ta thực hiện các phép toán trong ngoặc trước.

Nếu biểu thức gồm những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta triển khai phép toán nhân, chia trước kế tiếp mới đến phép toán cộng, trừ

B. Bài tập

Bài 1: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958b, 41235 + 24756 – 37968c, 324586 – 178395 + 24605d, 254782 – 34569 – 45796

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)b, 420785 + (420625 – 72438)c, (47028 + 36720) + 43256d, (35290 + 47658) – 57302e, (72058 – 45359) + 26705f, (60320 – 32578) – 17020

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 – 374 x 38d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435f, 134415 – 134415 : 45g, 235 x 148 – 148h, 115938 : 57 – 57

Bài 4: Tính quý giá của biểu thức

a, 324 x 49 : 98b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46f, 1005 – 38892 : 42

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

a, 427 x 234 – 325 x 168b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 213933 – 213933 : 87 x 68b, 15275 : 47 x 204 – 204c, 13623 – 13623 : 57 – 57d, 93784 : 76 – 76 x 14

Bài 7: Tính quý giá của biểu thức

a, 48048 – 48048 : 24 – 24 x 57b, 10000 – (93120 : 24 – 24 x 57)c, 100798 – 9894 : 34 x 23 – 23d, 425 x 103 – (1274 : 14 – 14)e, (31850 – 730 x 25) : 68 – 68f, 936 x 750 – 750 : 15 -15

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 17464 – 17464 : 74 – 74 x 158b, 32047 – 17835 : 87 x 98 – 98c, (34044 – 324 x 67) : 48 – 48d, 167960 – (167960 : 68 – 68 x 34)

Bài 9: mang lại biểu thức p. = m + 527 x n. Tính p. Khi m = 473, n = 138.

Xem thêm: Cách Nhận Biết Hamster Giao Phối Thành Công, Hướng Dẫn Nhận Biết Hamster Mang Thai

Bài 10: mang đến biểu thức phường = 4752 : (x – 28)

a, Tính phường khi x = 52

b, tìm x để p. = 48

Bài 11: mang đến biểu thức A = 1496 : (213 – x) + 237

a, Tính A lúc x = 145

b, search x nhằm A = 373

Bài 12: cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B lúc x = 57

b, kiếm tìm x để B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A và B biết

Bài 14: Viết mỗi biểu thức sau thành tích những thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15:Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy để dấu ngoặc vào vị trí tương thích để biểu thức A có giá trị là (trình bày quá trình thực hiện)

a, 47

b, Số bé nhỏ nhất có thể

c, Số lớn nhất có thể

C. Đáp án

Bài 1: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564

e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính giá trị của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:73199

Bài 10:a, 198 b, 127

Bài 11:a, 259 b, 202

Bài 12:a, 44147 b, 23

Bài 13:a, A > B b, A TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC MÔN TOÁN LỚP 4

BIỂU THỨC CÓ CHỨA tía CHỮ

Cách giải câu hỏi tính cấp tốc giá trị của biểu thức


Để lại một bình luận Hủy

Thư năng lượng điện tử của bạn sẽ không được hiện lên công khai.