Bài tập so too either neither violet

     
*Bạn đang xem: Bài tập so too either neither violet

giờ anh, ôn giờ đồng hồ anh online, trắc nghiệm giờ anh trực tuyến neither either so, too, Neither nor, bài bác tập so, too, either, neither Violet, bài xích tập either...or, neither nor, Either or, bài bác tập either, neither, biện pháp dùng too, so, either, neither lớp 7, bài xích tập với so -- too -- either, neither, bài bác tập trắc nghiệm so, too, either, neither, biện pháp dùng too so, either, neither lớp 7 violet, Either, neither so too exercises, bài tập too so có đáp án, bài xích tập về Either và Neither bao gồm đáp án violet, định hướng so too either/Neither lớp 7, bài tập câu tán thành violet

Chủ đề 12. Neither, Either trong tiếng Anh

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Định nghĩa“Neither”:không cái này cũng không dòng kia, ngoài ra nó được xem như thể dạng tủ định của “both” và kết hợp với một rượu cồn từ số ít ở dạng khẳng định. “Either”:hoặc cái này hoặc loại kia. “Either” được sử dụng với đụng từ sinh sống dạng số ít dạng khẳng định và thường vận dụng cho dạng câu hỏi và câu lấp định. 2. Vị trí trong câu- “Either” đứng sinh hoạt cuối của câu, sau trợ rượu cồn từ ngơi nghỉ dạng bao phủ định. - “Neither” đứng sau từ nối thân 2 vế câu (thường là “and”), tiếp đến đến trợ cồn từ và rượu cồn từ chính. Hơn nữa, khi dùng “Neither” cần xem xét vì từ bỏ này đã có nghĩa phủ định phải trợ cồn từ lép vế không nghỉ ngơi dạng lấp định. Ví dụ: Jack doesn't study there, và Laura doesn't either. Jack doesn't study there, and neither does Laura. 3. Sáng tỏ Neither và Either*“Either” kết hợp trợ cồn từ thể lấp định (do not/does not/did not). “Neither” kết phù hợp với động tự thể xác định (do/does/did). Ex: They didn’t go picnic last weekend, & she didn’t either. = They didn’t go picnic last weekend, và neither did she. (Cuối tuần trước họ ko đi dã ngoại và cô ấy cũng thế. )*“Either” ở cuối của câu với sau trợ hễ từ thể phủ định“Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), kế tiếp đến trợ đụng từ và hễ từ chính. Ví dụ: A: She doesn’t like playing sports. (Cô ấy không thích nghịch thể thao. ) B: Neither vì chưng I. (Tôi cũng không). Họ cũng có thể nói “Me neither”4. Giải pháp dùng*Neither:- Cấu trúcNeither + Danh từ bỏ số ít (Singular noun)Ở cấu tạo này “neither” nhập vai trò là 1 trong từ xác minh (determiner) trước danh từ số không nhiều (singular noun). Ex: Neither student vày homework. (Không một học sinh nào làm bài xích tập về nhà. )- Cấu trúc:Neither of + determiner + plural nouns (Danh từ số nhiều)“neither of” trước những từ xác minh (determiners): a, an, the, my, his, her, our, their, this, that,… cùng danh từ bỏ số các (plural nouns). Ex: Neither of students wanted khổng lồ fail in this exams. (Không một học sinh nào mong muốn rớt kì chất vấn này. )- Cấu trúc:Neither of + Object pronounEx: Neither of us want to thảm bại this football match. (Không ai trong chúng ta muốn thảm bại trong trận bóng đá này. )-Dùng “Neither” trong câu vấn đáp ngắn“Neither”xuất hiện tại ở câu trả lời ngắn khi một người nói phủ định một điều gì với bạn chấp nhận với họ. Ex: A: I don’t want to lớn play that game. It’s boring. (A: Tôi không muốn game play đó. Nó ngán lắm. )B: Neither vì I. (B: Tôi cũng vậy)*Either:- Cấu trúc:Either + Danh từ số không nhiều (Singular noun)“either” được thực hiện như một từ khẳng định (determiner) trước danh tự số không nhiều (singular noun)Ex: I don’t lượt thích eating seafood so I don’t want lớn go lớn either restaurant. - Cấu trúc:Either of + determiner + Danh trường đoản cú số các (plural nouns)“either of” trước các từ khẳng định (determiner) và danh từ số các (plural nouns). Ex: Either of the players will win this football match. (Một trong hai đối thủ sẽ chiến hạ trận láng này. )- Cấu trúc:Either of + Object pronounEx: vày either of you have a pen I can borrow? (Có ai trong mọi người dân có bút đến tôi mượn được không?)-Dùng “Either” trong câu vấn đáp ngắn“either” thường được đặt ở cuối một câu che định còn chỉ sự gật đầu với sự tủ định mà fan nói nói tới. Ở phía trên “either” đồng nghĩa tương quan với “too” với “also” tuy nhiên too” với “also” được dùng trong câu khẳng định. Ex: A: I am not upset with his failure. (A: Tôi không thuyệt vọng với chiến bại của anh ấy. )B: I am not either. (B: Tôi cũng không. )5. Cấu tạo “Either. . Or” và “ Neither… nor”Either/neither + danh tự + or/nor + danh tự số ít + đụng từ số ít …Either/neither + danh từ bỏ + or/nor + danh trường đoản cú số những + đụng từ số nhiều …Ex:- Neither Laura nor her classmates are going to visit London this summer. (Mùa hè này, Laura và bạn cùng lớp không ý định đi cho London. )- Either Laura or her classmates are going to lớn visit London this summer. (Mùa hè này, Laura tốt và chúng ta của cô ấy đến London. )

Chủ đề 12. Neither, Either trong giờ Anh

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Choose the best answer1. Neither Laura nor her classmates … going to the park today. A. is B. are C. were2. … I or my mother am a doctor. A. Neither B. Either C. Not3. He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …A. too B. neither C. either4. Jane should prepare for the exams & … should you. A. either B. neither C. so5. I don’t lượt thích listening khổng lồ music, …A. either B. too C. neither6. A: “They don’t think he told jokes. ” - B: “…”A. Neither vì I. B. So vị I C. Me, too. 8. A: “My sister likes listening to music so much. ” - B: “…”A. So am I. B. I do, too. C. Neither bởi I. 8. A: “I can’t go there. ” - B: “…”A. So can I. B. Neither can I. C. I don’t, either. 9. A: “She’s good at cooking. ” - B: “…”A. So am I. B. So vì I. C. Neither am I. 10. A: “You don’t do your homework. ” - B: “…”A. You do, either. B. You don’t, either. C. Neither don’t you. Hướng dẫn giải:1. B2. B3. C4. C5. A6. A7. B8. B9. A10. BTask 2. Find the mistake and correct it1. You don’t like playing games, & neither don’t I. 2. My father doesn’t cook well, & my sister doesn’t neither. 3. I don’t know how to lớn get there, and neither does he. Chỉ dẫn giải:1. Don’t ⇒ do2. Doesn’t neither ⇒ doesn’t, either3. Does ⇒ canTask 3. Điền vào khu vực trống "either, neither, so,too" với những trợ đụng từ ham mê hợp1. We should vày our homework now & they ____2. The pineapples aren't ripe & _____ bananas. 3. Peter can sing & dance well, và ____ his brother. 4. My father doesn't drink coffee & my uncle _____5. Hoa likes carrots, & her sister _____6. My parents bởi exercises every morning & I ______7. Milk is good for your health và ______ fruit juice. 8. These boys like playing football & ____ those boys. Gợi ý giải:1. Should, too. 2. Neither are3. So can4. Doesn't, either5. Does, too6. Do,too7. So is8. So doTask 4. Điền vào địa điểm trống "either, neither, so,too" với các trợ hễ từ say đắm hợp1. I don't feel cold in the winter và _____ he. 2. Lan didn't go khổng lồ the concert last night & _____ I. 3. Peter doesn't have homework today và _____ I. 4. Mai will go to lớn Ha Noi next week và ____ Hoa. 5. He is planting some trees & I _____. 6. Mr nam doesn't lượt thích to eat fish & ______ his wife. 7. Trang came khổng lồ the các buổi party last night and ____ her friends. Giải đáp giải:1. Neither does2. Neither did3. Neither do4. So will5. Am, too6. Neither does7. So didTask 5. Viết lại các câu sau cùng với nghĩa tương đương1. Jane doesn't like cats. I don't like cats either. ⇒ Neither2. Lisa & play badminton very well. I can, too. ⇒ Both3. We could have lunch at home. We could also go out to eat. (either)⇒4. She doesn't lượt thích hip hop or heavy mental music. (neither)⇒5. We can go to lớn the cinema on Sunday. We can also go there on Saturday. ( Both)⇒6. I'm going khổng lồ buy one of these shirts. One is red, the other is xanh . (either)⇒Hướng dẫn giải:1. Neither Jane nor I like cats. 2. Both Lisa và I can play badminton well. 3. We could either have lunch at home or go out khổng lồ eat. 4. She doesn't lượt thích neither hip hop nor heavy mental music. 5. We can go to lớn the cinema on both Saturday & Sunday. 6. I'm going khổng lồ buy either the red shirt or the xanh shirt. Task 6. Write sentences with both . . . & . . . /neither . . . Nor . . . /either . . . Or . . . 1. Chris was late. So was Pat. Both Chris and Pat were late. 2. He didn't write & he didn't phone. He neither wrote nor phoned. 3. Joe is on holiday & so is Sam. . . . . . . . . . . 4. Joe hasn't got a car. Sam hasn't got one either. . . . . . . .

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Cờ Việt Nam Và Quy Cách May Quốc Kỳ Cờ Đỏ Sao VàngXem thêm: Cô Trợ Lý Và Nàng Gia Sư Bất Đắc Dĩ, Góc Nhìn Của Người Thông Thái

. . . 5. Brian doesn't watch TV and he doesn't read newspaper. . . . . . . . . . . 6. It was a boring film. It was long too. The film . . . . . . . . . . 7. Is that man's name Richard? Or is it Robert? It's one of the two. That man's name . . . . . . . . . . 8. I haven't got time lớn go on holiday. Và I haven't got the money. I've got . . . . . . . . . . 9. We can leave today or we can leave tomorrow – whichever you prefer. We. . . . . . . . . . Lý giải giải:
3. Both Joe and Sam are on holiday. 4. Neither Joe nor Sam has got a car. 5. Brian neither watches TV nor reads newspapers. 6. The film was both boring & long. 7. That man's name is either Richard or Robert. 8. I've got neither the time nor the money to lớn go on holiday. 9. We can leave either today or tomorrow. Task 7. Complete the sentences with neither/either/none/any. 1. We tried a lot of hotels but none of them had any rooms. 2. I took two books with me on holiday, but I didn't read . . . . Of them. 3. I took five books with me on holiday but I didn't read . . . . Of them. 4. There are a few shops at the kết thúc of the street, but . . . . Of them sells newspaper. 5. You can phone me at . . . . Time during the evening. I'm always at home. 6. I can meet you next Monday or Friday. Would . . . . Of those days be convenient for you?7. John & I couldn't get into the house because . . . . Of us had a key. Khuyên bảo giải:2. Either3. Any4. None5. Any6. Either7. NeitherTask 8. Complete the sentences with both/neither/either. Use of where necessary. 1. Both my parents are from London. 2. To get to the town centre, you can go along the footpath by the river or you can go along the road. You can go . . . . Way. 3. I tried twice to lớn phone George but . . . . Times he was out. 4. . . . . Tom's parents is English. His father is Polish & his mother is Italian. 5. I saw an accident this morning. One car drove into the break of another. Fortunately . . . . Driver was injured but . . . . Cars were bdly damaged. 6. I've got two sisters và a brother. My brother is working but . . . . My sisters are still at school. Hướng dẫn giải:2. Either3. Both4. Neither of5. Neither driver. Both. /both the……. /both of the cars6. Both /both ofTask 9. Complete the sentences with both/neither/either. 1. "Do you want tea or coffee?" "Either. I really don't mind. "2. "What day is it today – the 18th or the 19 th ?" " . . . . . It is the 20th. "3. A: Where did you go for your holidays – Scotland or Ireland. B: We went to lớn . . . . . A week in Scotland and a week in Ireland. 4. "Where shall I phone, in the morning or afternoon?" " . . . . . I'll be in all day. "5. "Where is Liz? Is she at work or at home?" " . . . . . She's away on holiday. "Hướng dẫn giải:2. Neither3. Both4. Either5. NeitherTask 10. Fill in the blanks with “too” or “either” to complete sentences. 1. My mother likes listening khổng lồ country music, & I vày . . . . . . . 2. I didn't watch the concert live on TV last night, and my wife didn't . . . . . . . 3. Peter plays the piano well, và Jim does . . . . . . . 4. My father doesn't lượt thích so much noise, and my mother doesn't . . . . . . 5. They were the members of that music club, and I was . . . . . . Hướng dẫn giải:1. Too2. Either3. Too4. Either5. Too Chuyên mục: game Tiếng Việt