BÀI TẬP QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

136 chủ đề Ngữ pháp giờ AnhCác thì trong giờ đồng hồ AnhMột số bài Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Phân biệt thì hiện nay tại hoàn thành và thừa khứ đối kháng trong giờ đồng hồ Anh
Trang trước
Trang sau

Phân biệt thì hiện nay tại hoàn thành và quá khứ đối kháng trong tiếng Anh

Tải xuống

Bài viết này sẽ giúp các bạn phân biệt Thì hiện nay tại dứt và Thì vượt khứ đơn.

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

*

1. Biệt lập cách áp dụng Thì hiện tại xong và Thì vượt khứ đơn

Hiện tại hoàn thànhQuá khứ đơn

Hành đụng đã xẩy ra trong vượt khứ nhưng hoàn toàn có thể còn kéo dài tới bây giờ và tương lai

Eg: I have learnt English for 10 years.

(Tôi học tiếng Anh được 10 năm rồi.)

Hành động đã xảy ra và đã xong xuôi trong quá khứ

Eg: I learnt English 10 years ago.

(Tôi sẽ học giờ đồng hồ Anh 10 năm trước – cùng tôi không hề học nữa.)

Hành rượu cồn đã xảy ra trong quá khứ nhưng lại còn tác động tới hiện tại tại

Eg: I have broken my leg.

(Tôi đã trở nên gãy chân – nên hiện thời tôi nằm ở bệnh viện.)

Hành động đã xảy ra và không còn contact gì với hiện tại

Eg: 10 years ago, I broke my leg once.

(10 năm trước, tôi đã trở nên gãy chân một lần)

2. Cấu trúc Thì hiện tại ngừng và Thì thừa khứ đơn

Hiện tại hoàn thànhQuá khứ đơn
(+)

S + have/ has + VpII

Eg: I have watched “Iron Man” several times.

(Tôi vẫn xem bạn Sắt vài ba lần.)

* Tobe: S + was/ were + ……

* Verb: S + Ved + ……

Eg: I watched “Iron Man” yesterday.

(Hôm qua tôi vẫn xem người Sắt.)

(-)

S + have/ has + not + VpII

Eg: She hasn’t come up khổng lồ now.

(Đến tiếng cô ấy vẫn chưa đến.)

* Tobe: S + wasn’t/ weren’t + ……

* Verb: S + didn’t + Vinf + ……

Eg: She didn’t go khổng lồ school last week.

(Tuần trước cô ấy đã không đi học.)

(?)

(Từ để hỏi) + have/ has + S + VpII?

Eg: How long have you lived there?

(Bạn sống ở kia bao lâu rồi?)

* Tobe: (Từ nhằm hỏi) + was/ were + S + .....?

* Verb: (Từ nhằm hỏi) + did + S + Vinf + .....?

Eg: When did you buy that book?

(Bạn đã mua cuốn sách đó lúc nào vậy?)

3. Dấu hiệu phân biệt Thì hiện tại kết thúc và Thì vượt khứ đơn

Hiện tại hoàn thànhQuá khứ đơn

•Since + mốc thời gian

•For + khoảng chừng thời gian

•Already (rồi)

•Yet (chưa)

•Before (trước đây)

•Just (vừa mới)

•So far (cho mang đến bây giờ)

•Recently, lately (gần đây)

Eg: He has just flown from New York.

(Anh ấy vừa new bay từ New York.)

•last night/ year/ month

•yesterday

•... Ago

•in + năm

Eg: She bought the xe đạp 2 years ago.

(Cô ấy sở hữu chiếc xe cộ đạp hai năm trước.)

4. Bài tập Thì hiện tại tại dứt và Thì vượt khứ đơn

Exercise 1. Phân tách động từ ngơi nghỉ thì quá khứ đơn

0. That (be) was better than waiting for two hours.

1. Yesterday, I (go)______ to lớn the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to lớn find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say)______, "No, my secretary forgets khổng lồ make them."

6. The waitress (tell)______ us khổng lồ come back in two hours.

7. My client & I slowly (walk) ______ back khổng lồ the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop)______ in the grocery store và (buy) ______ some sandwiches.

Hiển thị đáp án

Exercise 2. Phân tách động từ sinh hoạt thì lúc này hoàn thành

0. I (work) have worked here for three years.

1. There is no more cheese. I (eat)……………. It all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.

3. Don’t you want to lớn see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. The heating on.

5. ………they (pay)…….. Money for your mother?

6. Someone (take)………………. My bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.

8. ………you ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

Hiển thị đáp án

1. Have eaten

2. Have made

3. Has started

4. Have turned

5. Have ….paid

6. Has taken

7. Have finished

8. Have ….. Eaten

9. Hasn’t come


Exercise 3. Make sentences from the words in brackets. Use the present perfect or past simple.

0. (it/ not/ rain/ this week) It hasn"t rained this week.

Xem thêm: Vẽ Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em Lớp 7, Vẽ Trang Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em

1. (the weather/ be/ cold/ recently) The weather ..........

2. (you/ have/ a holiday recently?) .............

3. (it/ cold/ last week) It ..........

4. (I/ not/ read/ a newspaper yesterday) I ..........

5. (I/ not/ read/ a newspaper today) I ..........

6. (Emily/ earn/ a lot of money/ this year) .............

7. (she/ not/ earn/ so much/ last year) .............

Hiển thị đáp án

1. The weather has been cold recently.

2. Have you had a holiday recently?

3. It was cold last week.

4. I didn"t read a newspaper yesterday.

5. I haven"t read a nespaper today.

6. Emily has earned a lot of money this year.

7. She didn"t earn so much last year.


Exercise 4. Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect)

0. I (be/ not) hasn’t been to australia yet.

1. I (cycle/ just) ………………………….. 50 km.

2. I (cycle) ……………………………… 100 km last week.

3. I (write) …………………………. An essay yesterday.

4. I (write/ already) ……………………….. Two essays this term.

5. I (ring/ just) ……………………… my friend.

6. I (ring) ………………………… my friend 10 minutes ago.

7. Two days ago, I (watch) ……………………… a Madonna concert on TV.

8. I (see/ already) …………………… Madonna live in concert.

9. I (spend) …………………………. My summer holiday in nước australia last year.

Hiển thị đáp án

1. Have jusst cycled

2. Cycled

3. Wrote

4. Have already written

5. Have just rung

6. Rang

7. Watched

8. Have already seen

9. Spent


Exercise 5. Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)

0. Mother: I want to prepare dinner. (you/ wash) Have you washed the dishes yet?

1. Daughter: I (wash) the dishes yesterday, but I (not/ have) the time yet to do it today.

2. Mother: (you/ do/ already) your homework?

3. Daughter: No, I (come/ just) home from school.

4. Mother: You (come) trang chủ from school two hours ago!

5. Daughter: Well, but my friend Lucy (call) when I (arrive) và I (finish/ just) the phone call.

6. Mother: (you/ see/ not) Lucy at school in the morning?

7. Daughter: Yes, but we (have/ not) time to lớn talk then.

Hiển thị đáp án

1. Washed – haven’t had

2. Have you already done

3. Have just come

4. Came

5. Called – arrived – have just finished

6. Didn’t you see

7. Didn’t have


Exercise 6. Complete these sentences

0. The Titanic hit an iceberg in 1912 and sank within an hour. (hit/ sink)

1. They..................all the new words. They needn"t worry about the test. (learn)

2. Three people.................him in hospital last Friday. (visit)

3. Martin................for 50 miles on scenic routes three weeks ago. (cycle)

4. We........................chicken Tandoori before. (never/ try)

5. ................you.......................a job yet? (find)

6. Emily và Molly..............each other for more than 10 years now. (know)

7. First he................to the announcement, then he..................to a café for a drink. (listen - go)

8. She…………........late four times this week. (be)

9. What"s that lovely smell in here? - Jasmin.....................a yummy cake. (bake)

Hiển thị đáp án
1. Have learnt6. Knew
2. Visited7. Listened – went
3. Cycled8. Has been
4. Have never tried9. Baked
5. Have …. Found

Tải xuống


Đã có ứng dụng tinhdaudua.com.vn trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Cài đặt ngay ứng dụng trên android và iOS.

Xem thêm: Nghị Luận Văn Mẫu Lớp 11: Nghị Luận Bài Tự Tình Của Hồ Xuân Hương Hay Nhất


*

*

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.tinhdaudua.com.vn/ để thường xuyên theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... Mới nhất của chúng tôi.