Bài Tập Hoàn Thành Câu Với Từ Cho Sẵn

     

Thì hiện tại tại kết thúc là một trong số thì căn bản xuất hiện nhiều trong đề thi và các mẫu câu giao tiếp. Để nắm rõ cách sử dụng, bạn phải học thuộc kết cấu và thực hành nhiều bài tập thì hiện tại hoàn thành.

Bạn đang xem: Bài tập hoàn thành câu với từ cho sẵn


*

10 triệu++ trẻ nhỏ tại 108 nước vẫn giỏi tiếng Anh như người phiên bản xứ và cải tiến và phát triển ngôn ngữ vượt trội qua những app của tinhdaudua.com.vn

Đăng ký kết ngay và để được tinhdaudua.com.vn hỗ trợ tư vấn sản phẩm tương xứng cho con.


Tóm tắt ngữ pháp thì hiện tại hoàn thành

Thì lúc này hoàn thành (Present perfect tense) được sử dụng để miêu tả sự việc/hành rượu cồn đã bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến lúc này và rất có thể còn tiếp tục diễn ra trong tương lai. Dưới đó là công thức 4 nhiều loại câu, phương pháp dùng và dấu hiệu nhận biết giúp cho bạn làm tốt bài tập về lúc này hoàn thành.

Cấu trúc thì hiện tại kết thúc trong tiếng Anh

Được phổ biến trong chương trình tiếng Anh lớp 8, ngữ pháp thì hiện hoàn thành có 3 dạng câu chính là khẳng định, lấp định và nghi vấn. Xung quanh ra, còn tồn tại thêm thắc mắc Wh- cơ mà ít lúc được sử dụng.


Loại câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định

S + have/ has + VpII

My father has worked in this company for more than 15 years.

Phủ định

S + have/ has + not + VpII

She has not met his parents for a long time.

Nghi vấn

Have/ Has + S + VpII +… ?

Have you ever been to lớn Taiwan?

Yes, he has./ No, he hasn’t.

Wh - question

WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…?

When have your children gone?


Cách dùng thì hiện nay tại chấm dứt (Present Perfect)

Trong giờ Anh, thì hiện nay tại xong xuôi có 7 cách dùng như sau:


STT

Cách dùng

Ví dụ

1

Diễn tả sự việc/hành động ban đầu xảy ra trong vượt khứ với còn tiếp diễn đến hiện tại tại.

I have drunk 3 cups of coffee today.

2

Diễn tả một sự việc/hành động xẩy ra nhiều lần trong thừa khứ.

She has read that book twenty times.

3

Diễn tả một kinh nghiệm tay nghề đã trải qua tính đến thời điểm hiện tại. Trong câu thông thường sẽ có trạng trường đoản cú ever hoặc never.

I have never been lớn China.

4

Diễn tả một sự việc/hành hễ vừa new xảy ra.

Has my father just come home?

5

Diễn tả khi thời điểm xảy ra sự việc không được biết thêm rõ hoặc không quan trọng.

Someone has stolen my wallet.

6

Diễn tả sự việc/hành cồn vừa mới xảy ra, hậu quả của nó vẫn tồn tại tác rượu cồn đến thời điểm hiện tại.

My boss khủng has delayed the meeting.

7

Nói về hành động/sự việc trong quá khứ nhưng đặc biệt ngay tại thời gian nói.

I have lost my bike, so I can’t ride khổng lồ school.


Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại xong xuôi (Perfect Present)

Dấu hiệu nhận ra của thì hiện tại tại xong khá đặc trưng, bạn cũng có thể nhận dạng qua các đặc điểm:

Các trạng từ vào câu: Before (trước đây), never (chưa từng, không bao giờ), ever (đã từng), for + khoảng thời gian (trong khoảng…), since + mốc thời gian rõ ràng (từ khi…), yet (chưa) được dùng trong câu lấp định cùng câu nghi vấn, … the first/second time (lần đầu tiên/ lần thiết bị hai), recently/just/lately (gần đây, vừa mới), already (rồi), until now/so far/up lớn now/up khổng lồ the present (cho cho bây giờ).

Vị trí của trạng từ already, never, just, ever đứng sau have/has cùng đứng trước rượu cồn từ. Ngoại trừ ra, already cũng rất có thể đứng cuối câu.

Vị trí của trạng từ bỏ yet đứng sinh hoạt cuối câu, thường được sử dụng trong câu nghi ngại và câu đậy định. Ví dụ: Have you been lớn school yet?

Vị trí của trạng từ bỏ recently, so far, up to lớn present, lately, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian rất có thể đứng sinh hoạt đầu hoặc cuối câu. Ví dụ: he has read this book recently.

50+ câu bài tập thì bây giờ hoàn thành

Qua phần tóm tắt lý thuyết, các bạn đã ráng được các kiến thức quan trọng nhất. Hãy thuộc tinhdaudua.com.vn thử mức độ với 50+ câu bài bác tập giờ Anh về thì hiện nay tại kết thúc dưới trên đây nhé!

Bài tập về thì hiện nay tại ngừng (Present Perfect)

Tổng hợp bài bác tập giờ đồng hồ Anh về thì HTHT bên dưới đây sẽ giúp đỡ bạn ôn lại kỹ năng và kiến thức cơ bản.

I. Phân tách động từ sống thì hiện tại hoàn thành.

1. There is no more cheese. I (eat)……………. It all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.

3. Don’t you want lớn see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. The heating on.

5. ………They (pay)…….. Money for your mother?

6. Someone (take)………………. My bicycle.

7. Wait for a few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.

8. ………You ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

10. I (work…………..) here for three years.

11. ………… You ever …………..(be) lớn New York?

12. You (not/do) ………….your project yet, I suppose.

13. I just (see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. About half of the plan.

14. I ………..just (decide)……… to start working next week.

15. He (be)…………. At his computer for seven hours.

16. She (not/have) ……………any fun a long time.

17. My father (not/ play)……….. Any sport since last year.

18. I’d better have a shower. I (not/have)………. One since Thursday.

19. I don’t live with my family now & we (not/see)…………. Each other for five years.

20. I…… just (realize)…………... That there are only four weeks to lớn the kết thúc of term.

Xem thêm: Tải Nhạc Chuông If I Were A Boy, Ringtone Beyonce

21. The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clock.

22. How long…….. (you/know)………. Each other?

23. ……….(You/ take)………… many photographs?

24. (She/ eat)………………. At the Royal hotel yet?

25. He (live) ………….here all his life.

26. Is this the second time he (lose)……………. His job?

27. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.

28. I (buy)…………. A new carpet. Come and look at it.

29. She (write)………….. Three poems about her fatherland.

30. We (finish) ……………………three English courses.

II. Viết lại câu không biến hóa nghĩa.

1) This is the first time he went abroad.

2) She started driving 1 month ago.

3) We began eating when it started khổng lồ rain.

4) I last had my hair cut when I left her.

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

6) It has been a long time since we last met.

7) When did you have it?

8) This is the first time I had such a delicious meal.

9) I haven"t seen him for 8 days.

10) I haven"t taken a bath since Monday.

III. Chia động từ thì hiện tại hoàn thành.

1. I have not worked today.

2. We (buy)..............a new lamp.

3. We (not/ plan)..............our holiday yet.

4. Where (be/ you)?

5. He (write)..............five letters.

6. She (not/ see)..............him for a long time.

7. (be/ you)..............at school?

8. School (not/ start)..............yet.

9. (speak/ he)..............to his boss?

10. No, he (have/ not)..............the time yet.

IV. Viết lại các câu sau dựa trên những từ cho sẵn có thực hiện thì lúc này hoàn thành.

1. We/ not eat/ out/ since/ mom’s birthday.

2. How/ long/ you/ live/ here?

3. You/ ever/ been/ Russia?

4. She/ not/ meet/ kids/ since Christmas.

5. They/ repair/ lamps/ yet?

V. Đọc và viết lại câu với từ just, yet and already.

1. John goes out. Five minutes later, the phone rings và the caller says ‘Can I speak to John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished và starts to lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to a khách sạn tonight. You phone to reserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place to lớn live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: “Where are you going for your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went lớn the bank, but a few minutes ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

VI. Tìm và sửa lỗi không đúng trong câu sau.

1. Jinho have lost his key. He can’t find it anywhere.

2. How much games has this team won so far this month?

3. Long doesn’t know her husband. He never has met him.

4. They live in Australia. They has lived there all their life.

Xem thêm: Top 9 Cửa Hàng Vật Tư Nông Nghiệp Tại Hà Nội Chất Lượng Nhất

5. Your house looks very clean & beautiful. Have you wash it?

VII. Viết lại các câu sau dựa trên những từ mang lại sẵn có sử dụng thì lúc này hoàn thành.