Bài Tập Although Despite In Spite Of

  -  

Tiếng Anh có một trong những liên từ bộc lộ sự tương bội nghịch như although, despite, in spite of,…Bài viết dưới đó là các dạng bài tập về although in spite of despite giúp chúng ta ôn lại biện pháp dùng cũng như kết cấu đã được học tại phần lý thuyết.

Bạn đang xem: Bài tập although despite in spite of

Lý thuyết

Hãy cùng nhau ôn tập một số kim chỉ nan cơ bạn dạng về although in spite of despite ngay bên dưới.

Although / Even though / In spite of / Despite đều sở hữu chung nghĩa là mặc dù, hoàn toàn có thể đứng đầu mệnh đề hoặc giữa câu phân làn 2 mệnh đề với nhau. Nếu dẫn đầu câu, sau mệnh đề chứa những từ trên, đề xuất thêm lốt phẩy.

ALTHOUGH / EVEN THOUGH + S + VIN SPITE OF / DESPITE + V-ING / NOUN PHRASE / THIS…, THE FACT THAT…, WHAT…

Exercise

Exercise 1

Complete these sentences. Each time use Although + a sentences from the table

I didn’t speak the language

He had promised khổng lồ be on time
I had never seen him before

She smokes 40 cigarettes a day

It was quite cold

It rained a lot
He has a very responsible job

I had all the necessary qualifications

We don’t lượt thích her very much

The traffic was bad

1) Although……………………., he isn’t particularly well-paid.

2) ………………………………., I recognised him from a photograph.

3) I didn’t wear a coat……………………………………….

4) We thought we’d better invite her lớn the party………………………….

5) ………………………………, I managed lớn make myself understood.

6) He was late……………………………….

7) ………………………………, she is quite fit.

8) ………………………………., we enjoyed our holiday.

9) I didn’t get the job……………………………….

10) ……………………………….., I arrived on time.

*

Exercise 2

Complete these sentences with although or in spite of

1) ……………..all my careful plans, a lot of things went wrong.

2) ……………..I had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

3) I love music………………..I can’t play a musical instrument.

4) ……………..being very tired, we carried on walking.

5) The heating was on, but…………….this the house was still cold.

6) Keith decided khổng lồ give up his job……………….I advised him not to.

7) I couldn’t sleep………….I was tired.

8) ………..it rained a lot, they enjoyed themselves.

9) I didn’t get the job……………..my qualifications.

Xem thêm: Các Phép Lập Luận Là Gì ? Phép Lập Luận Giải Thích Là Gì

10) …………..what I said last night, I still love you.

Exercise 3

Choose the correct answer

1) …………..the bad weather, we went on a school picnic.

A. Although B. Despite C. In spite

2) ………….his illness, Tom went to lớn school because he had an important exam.

A. In spite of B. Although C. But

3) ……………she was very busy, my mother cooked a great meal for us.

A. Despite B. In spite of C. Although

4) I still got a low grade……………I studied for my Math test.

A. Although B. Despite C. In spite of

5) I have so many cavities………….I brush my teeth regularly.

A. In spite of B. Even though C. Despite

6) ……………….the heavy fog, we managed khổng lồ get to lớn the meeting on time.

A. But B. Although C. In spite of

7) ……………….we played well, we couldn’t win the game.

A. Although B. Even though C. A&B

8) She still loves her husband……………….they broke up.

A. Even though B. In spite of C. Despite

9) The elevator was out of order so I had khổng lồ use the stairs……………..being exhausted.

A. In spite B. Despite C. A&B

10) I’m not going to eat fast food…………..I’m starving.

A. Although B. Because C. Even

Exercise 4

Write a new sentence with the same meaning. Use the words in brackets

1) I couldn’t sleep although I was tired. (despite)

2) Although he’s got an English name, he is in fact German. (despite)

3) In spite of her injured foot, she managed to lớn walk to lớn the village. (although)

4) I decided lớn accept the job although the salary was low. (in spite of)

5) We lost the match although we were the better team. (despite)

6) In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry. (although)

7) I’m not tired in spite of working hard all day. (although)

8) She is quite fat although she plays sport everyday. (despite / the fact)

9) Although I see him every morning, I’ve never spoken to lớn him. (in spite of)

10) It’s quite warm although it’s a bit windy. (despite)

*

Answer

Exercise 1:

1) Although he has a very responsible job

2) Although I had never seen him before

3) although it was quite cold

4) although we don’t lượt thích her very much

5) Although I didn’t speak the language

6) although he had promised lớn be on time

7) Although she smokes 40 cigarettes a day

8) Although it rained a lot

9) although I had all the necessary qualifications

10) Although the traffic was bad

Exercise 2:

1) In spite of 2) Although 3) although 4) In spite of 5) in spite of

6) although 7) although 8) Although 9) in spite of 10) In spite of

Exercise 3:

1) B 2) A 3) C 4) A 5) B

6) C 7) C 8) A 9) B 10) A

Exercise 4:

1) I couldn’t sleep despite being tired.

2) Despite his English name, he is in fact German.

3) Although she had an injured foot, she managed to lớn walk lớn the village.

4) I decided to accept the job in spite of the low salary.

5) We lost the match despite being the better team.

6) Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

7) I’m not tired although I work all day.

8) Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

9) In spite of seeing him every morning, I’ve never spoken khổng lồ him.

10) It’s quite warm despite being a bit windy.

Xem thêm: Top 20 Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Hóa 10 Violet Có Đáp Án 2022

Bài tập câu bị động

Chúng tôi vừa giới thiệu với các giáo viên, học viên các bài tập về although in spite of despite gồm đáp án bỏ ra tiết. Ghi nhớ luyện tập tiếp tục giúp nâng cấp khả năng làm bài xích tập hiệu quả..