BÀI 8 TIN HỌC 12

     

• cần sử dụng mẫu hỏi cùng liên kết, ta có thể thống kê dữ liệu, đội và sàng lọc các phiên bản ghi của không ít bảng.

Bạn đang xem: Bài 8 tin học 12

+ mẫu mã hỏi hay được áp dụng để:

+ bố trí các bạn dạng ghi

+ lựa chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước

+ Chọn các trường để hiển thị

+ tiến hành tính toán: tính mức độ vừa phải cộng, tính tổng, ….

+ Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu mã hỏi khác

• gồm 2 chính sách làm việc, kia là chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

• kết quả mẫu hỏi cũng nhập vai trò như 1 bảng

b) Biểu thức

• Để thực hiện các đo lường và thống kê và kiểm tra những điều kiện, Access có những công vắt để viết những biểu thức, bao hàm toán hạng với phép toán.

• các phép toán thường xuyên dùng:

+ Phép toán số học: +,-,∗,/

+ Phép toán so sánh: , =,=,

+ Phép toán Lôgic: AND, OR, NOT

• Toán hạng trong tất cả các biểu thức tất cả thê là:

+ tên trường: (đóng vai trò các biến) được ghi trong lốt ngoặc vuông. Ví dụ: ,

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000000,…

+ Hằng văn bản, được viết trong vết nháy kép, ví dụ: "Nam", "Nữ",…

+ Hàm: (sum, avg, …)

c) các hàm

• Access hỗ trợ một số hàm thống kê lại thông dụng áp dụng cho các nhóm, điện thoại tư vấn là hàm gộp nhóm:

+ SUM: Tính tổng vốn số bên trên trường chỉ định.

+ AVG: Tính cực hiếm trung bình các giá trị số bên trên trường chỉ định

+ MIN: Tìm giá bán trị nhỏ nhất của những số vị trí trường chỉ định

+ MAX: Tìm giá trị bự nhất của các số nằm ở trường chỉ định

+ COUNT: Đêm những ô khác rỗng nằm trên trường chỉ định

• lưu giữ ý: bốn hàm đầu tiên chỉ thực hiên trên kiểu dữ liệu số.

2. Tạo mẫu hỏi

• Để thao tác làm việc với mẫu hỏi, lựa chọn Queries vào bảng chọn đối tượng.

• có thể tạo mẫu mã hỏi mới bằng phương pháp dùng thuật sĩ hoặc trường đoản cú thiết kế. Quá trình chính để chế tác một mẫu hỏi bao gồm:

+ Chọn dữ liệu nguồn (các bảng và mẫu mã hỏi khác) mang lại mẫu hỏi;

+ Chọn những trường từ dữ liệu nguồn để lấy vào chủng loại hỏi;

+ Khai báo những điều kiện nhằm lọc các bản ghi yêu cầu đưa vào mẫu hỏi;

+ Chọn các trường dùng để sắp xếp các phiên bản ghi trong mẫu mã hỏi;

+ Tạo những trường đo lường và tính toán từ các trường sẽ có;

+ Đặt đk gộp nhóm.

• lưu giữ ý: Không độc nhất thiết phải thực hiện tất cả công việc này.

• có hai chế độ thường dùng để triển khai việc với mẫu hỏi: cơ chế thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

• Trong chính sách thiết kế, ta rất có thể thiết kế bắt đầu hoặc xem giỏi sửa đổi xây đắp cũ của mẫu hỏi.

• Để xây dựng mẫu hỏi mới, thực hiện một trong hai phương pháp sau:

+ phương pháp 1: Nháy đúp vào Create query by using wizard.

+ phương pháp 2: Nháy lưu ban vào Create query in kiến thiết view.

*

• Để xem tốt sửa đổi xây đắp mẫu hỏi, thực hiện:

+ lựa chọn mẫu hỏi đề xuất xem hoặc sửa.

+ 2. Nháy nút

*
.

• nội dung của từng hàng gồm có:

+ Field: Khai báo tên các trường được chọn. Đó là các trường sẽ có mặt trong chủng loại hỏi hoặc các trường dùng để làm lọc, sắp đến xếp, khám nghiệm giá trị...

Xem thêm: Soạn Ý Nghĩa Văn Chương - Soạn Văn 7 Vnen Bài 23: Ý Nghĩa Văn Chương

+ Table: tên bảng cất trường tương ứng.

+ Sort: xác minh (các) trường phải sắp xếp.

+ Show: xác định (các) trường xuất hiện thêm trong mẫu hỏi.

+ Criteria: mô tả đk để lựa chọn các bản ghi gửi vào chủng loại hỏi. Các điều khiếu nại được viết bên dưới dạng biểu thức lôgic.

*

3. Ví dụ áp dụng

• khai thác CSDL ″Quản lý học tập sinh″, chế tạo mẫu hỏi cho biết thêm danh sách học sinh có điểm trung bình các môn bên trên từ 6.5 trở lên

+ 1. Nháy vào Create query in thiết kế View.

+ 2. Lựa chọn bảng HOC_SINH làm cho dữ liệu

+ 3. Nháy toàn bộ các trường đưa vào mẫu mã hỏi

+ 4. Trong lưới QBE, mẫu Criterial, tại các cột Toan, Li, Hoa, Van, Tin gõ: >=6.5

+ 5. Nháy nút

*
để tiến hành và kết thúc.

Phần 2: 10 câu hỏi trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 8: tầm nã vấn dữ liệu

Câu 1:“ /” là phép toán ở trong nhóm:

A. Phép toán so sánh

B. Phép toán số học

C. Phép toán logic

D. Ko thuộc những nhóm trên

Trả lời:Phép toán số học được thực hiện để mô tả các phép tính toán. Ví dụ: +, -, *, /.

Đáp án:B

Câu 2:Phát biểu làm sao sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu mã hỏi?

A. Biểu thức số học được áp dụng để mô tả những trường tính toán

B. Biểu thức lô ghích được áp dụng khi cấu hình thiết lập bộ lọc đến bảng, tùy chỉnh thiết lập điều kiện lọc để chế tạo ra mẫu hỏi

C. Hằng văn bản được viết vào cặp vệt nháy đơn

D. Hàm gộp nhóm là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Trả lời:Hằng văn bản được viết trong cặp vệt nháy kép.

Đáp án:C

Câu 3:Trong lưới QBE của hành lang cửa số mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chính sách thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa sâu sắc gì?

A. Mô tả điều kiện để lựa chọn các bản ghi chuyển vào mẫu hỏi

B. Khẳng định các trường lộ diện trong mẫu mã hỏi

C. Xác định các trường nên sắp xếp

D. Khai báo tên những trường được chọn

Trả lời:Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì mặt hàng Criteria có ý nghĩa sâu sắc là tế bào tả đk để chọn các bạn dạng ghi đưa vào chủng loại hỏi. Những điều kiện được viết bên dưới dạng biểu thức logic.

Đáp án:A

Câu 4:Bảng DIEM có những trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tra cứu những học sinh có điểm một huyết trên 7 với điểm thi học tập kỳ bên trên 5 , trong chiếc Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:

A. MOT_TIET > 7 and HOC_KY >5

B. > 7 and >5

C. > 7 OR >5

D. > "7" và >"5"

Trả lời:Toán hạng trong các biểu thức có thể là:

+ Hằng văn phiên bản được viết vào cặp vết nháy kép ví dụ: “Nam”

+ Hàm gộp nhóm là các hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000,…

+ tên trường ( nhập vai trò những biến) được ghi trong vệt ngoặc vuông. Ví dụ: điểm một huyết trên 7 cùng điểm thi học kỳ bên trên 5 , trong cái Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức đk là > 7 và > 5

Đáp án:B

Câu 5:Bảng DIEM có những trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong mẫu mã hỏi, biểu thức số học để sản xuất trường bắt đầu TRUNG_BINH, lệnh như thế nào sau đây là đúng:

A. TRUNG_BINH:(2* + 3*)/5

B. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5

C. TRUNG_BINH:(2* + 3*):5

D. TRUNG_BINH=(2* + 3*)/5

Trả lời:. Biểu thức số học được sử dụng để mô tả những trường thống kê giám sát trong chủng loại hỏi và được áp dụng dấu nhì chấm.

Đáp án:A

Câu 6:Truy vấn tài liệu có nghĩa là:

A. In dữ liệu

B. Update dữ liệu

C. Tìm kiếm cùng hiển thị dữ liệu

D. Xóa những dữ liệu không đề nghị đến nữa

Trả lời:Truy vấn dữ liệu có nghĩa là tìm kiếm cùng hiển thị dữ liệu. Nếu câu hỏi chỉ tương quan tới một bảng dùng phương thức tìm kiếm cùng lọc có thể tìm câu trả lời. Tuy nhiên với câu hỏi phưc tạp, tương quan tới các bảng thì nên sử dụng mẫu mã hỏi.

Đáp án:C

Câu 7:Nếu những việc phức tạp, tương quan tới các bảng, ta sử dụng:

A. Mẫu mã hỏi B. Bảng C. Báo cáo D. Biểu mẫu

Trả lời:Nếu việc chỉ liên quan tới một bảng dùng cách thức tìm kiếm với lọc rất có thể tìm câu trả lời. Cơ mà với câu hỏi phức tạp, liên quan tới nhiều bảng thì nên sử dụng chủng loại hỏi.

Đáp án:A

Câu 8:Để hiển thị một số bạn dạng ghi nào đó trong đại lý dữ liệu, thống kê lại dữ liệu, ta dùng:

A. Mẫu mã hỏi B. Câu hỏi C. Liệt kê D. Trả lời

Trả lời:Mẫu hỏi hay được sử dụng để sắp xếp các phiên bản ghi, chọn các trường nhằm hiển thị, tiến hành tính toán, lựa chọn các bản ghi thỏa mãn điều kiện đến trước, tổng hợp cùng hiển thị thông tin từ khá nhiều bảng hoặc chủng loại hỏi khác.

Đáp án:A

Câu 9:Các chế độ làm câu hỏi với chủng loại hỏi là:

A. Mẫu hỏi

B. Mẫu hỏi cùng thiết kế

C. Trang dữ liệu và thiết kế

D. Trang tài liệu và mẫu mã hỏi

Trả lời:Có hai cơ chế thường dùng để gia công việc với chủng loại hỏi: chính sách thiết kế và cơ chế trang dữ liệu. Trong cơ chế thiết kế, ta hoàn toàn có thể thiết kế new hoặc xem giỏi sửa đổi thiết kế cũ của mẫu mã hỏi.

Xem thêm: Lại Một Mùa Xuân Con Tha Phương 的熱門影片, Xuân Tha Phương

Đáp án:C

Câu 10:Kết quả tiến hành mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra:

A. Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi giỏi báo cáo

B. Bảng, biểu chủng loại khác, chủng loại hỏi không giống hay những trang khác

C. Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi khác hay báo cáo

D.Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi khác

Trả lời:Kết quả tiến hành mẫu hỏi hoàn toàn có thể tham gia vào việc tạo thành bảng, biểu mẫu, mẫu mã hỏi khác tuyệt báo cáo.