Anh văn 10 unit 1 language focus

     

Bài học tập Language Focus Unit 1 lớp 10 giúp các em ôn tập lại 2 thì cơ bản: hiện tại đối kháng và thừa khứ đơn, cùng rất trạng từ tần suất. Mong muốn qua bài học kinh nghiệm này các em ghi ghi nhớ và khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức ngữ pháp quan trọng để dễ dãi cho bài toán học và thực hành thực tế tiếng Anh.

Bạn đang xem: Anh văn 10 unit 1 language focus


Tóm tắt bài xích giảng

1. Pronunciation Language Focus Unit 1

2. Grammar Language Focus Unit 1

2.1. Thì bây giờ đơn (The simple present)

2.2. Trạng từ gia tốc (Adverbs of frequency)

2.3. Thì vượt khứ đơn (The past simple)

3. Exercise Language Focus Unit 1

3.1. Exercise 1 Language Focus

3.2. Exercise 2 Language Focus

3.3. Exercise 3 Language Focus

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 1


a. Công thức, cách thực hiện và dấu hiệu nhận ra của thì lúc này đơn

TenseUseSignal WordExample

SIMPLE PRESENT

(HIỆN TẠI ĐƠN)

Động tự thường

+: S + V1 / V(s/es)

-: S + don’t/ doesn’t + V1

?: vì chưng / Does + S + V1 …?

Động từ khổng lồ be:

S + am/ is / are …
thói thân quen ở hiện tại tạisự thật, chân líalways, usually, often, sometimes, seldom, rarely, neverevery, normally, regularly, occasionally, as a rule …She often goes to school late.The sun rises in the east.

b. Quy tắc thêm "s" với "es" so với động từ tất cả chủ từ ở ngôi sản phẩm 3 số ít

Ta thêm "s" vào phần đông các động từ bao gồm chủ từ sống ngôi sản phẩm công nghệ 3 số ítI work --- He worksYou buy --- She buysThey ride --- He ridesTa thêm "es" vào các động từ gồm tận cùng bởi ch, sh, x, s, o cùng z.I watch --- He watchesYou pass --- She passesThey relax --- He relaxesWe go --- She goesTa đổi "y" thành "i" với thêm "es" khi hễ từ tận cùng bằng "y" đứng trước một phụ âmI study --- She studiesWe hurry --- He hurriesTa một số bí quyết nhỏ "s" vào sau hễ từ tận cùng bằng "y" nếu "y" đứng trước một nguyên âmI play --- He playsWe enjoy --- She enjoysMột số hễ từ được phân tách với nhà từ ở ngôi thứ tía số không nhiều bất luật lệ và sẽ phải học trực thuộc lònghave --- hasbe --- is/am/are

c. Quy tắc phát âm chữ cái "s" so với động từ sống ngôi thứ tía số ít

Có 3 cách phát âm khác nhau để phát âm chữ cái "s" khi nó được thêm vào trong 1 động từ nghỉ ngơi ngôi thứ ba số ít: /s/, /z/, /iz/

"s" được hiểu là /s/ khi đụng từ tận cùng bằng những âm /p/, /t/, /k/, /f/gets, takes, laughs, looks,..."s" được hiểu là /z/ sau những âm /b/, /d/, /g/, /v/, /m/, /n/, /l/ với sau những nguyên âmspends, hugs, lives, rides...tries, stays, agree..."s" được đọc là "iz" khi đuôi chuyển sang "es" sau các âm /s/, /z/, /ʤ/, /ʧ/, /ʒ/, /ʃ/relaxes, freezes, watches,...
2.2. Trạng từ gia tốc (Adverbs of frequency)
Các trạng từ chỉ tần suất dùng để làm mô tả mức độ phần lớn dặn của hành động. Những trạng từ này trả lời cho thắc mắc "How often...?"Mức độ thể hiện của các trạng từ như sauAlways (100%): luôn luônUsually (99% - 90%): thường thườngOften (90% - 75%): thườngSometimes (75% - 25%): thỉnh thoảngSeldom (25% - 10%): thảng hoặc khirarely (10% - 1%): hiếmnever (0%): không bao giờNgoài những trạng từ gia tốc trên, ta còn có các các trạng trường đoản cú chỉ tần suất như:every day/ week/ month... (mỗi ngày/ tuần/ tháng...)once a (per) week/ twice a (per) week/ month/ year...Lưu ýCác trạng từ gia tốc đứng sau rượu cồn từ TOBE và trước rượu cồn từ thường.I am never late for school.He always gets up at 6 o"clock in the morning."Usually" với "Sometimes" hoàn toàn có thể đứng đầu câu hoặc cuối câuSometimes I go lớn the cinema.I sometimes go to the cinema.I go to the cinema sometimes.Riêng những cụm từ tần suất thì đứng ngơi nghỉ cuối câuI go swimming twice a week.We go to the movies once a month.
2.3. Thì quá khứ đơn (The simple past tense)

a. Công thức, cách áp dụng và lốt hiệu phân biệt của thì thừa khứ đơn

TenseUseSignal WordExample

SIMPLE PAST

(QUÁ KHỨ ĐƠN)

+: S + V2 / V-ed

-: S + didn’t + V1

?: Did + S + V1 ….?
hành động xảy ra và xong xuôi ở một thời điểm khẳng định trong quá khứmột chuỗi hành vi xảy ra thường xuyên trong vượt khứmột kiến thức trong thừa khứ

yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …

She went to London last year.The man came khổng lồ the door, unlocked it, entered the room, went to the bed và lay down on it.When we were students, we often went on a picnic every weekend.

b. Cách ra đời thì quá khứ so với động từ tất cả quy tắc

Nếu hễ từ tận cùng là 1 trong những phụ âm, ta thêm "ed"to return --- returnedto work --- workedNếu hễ từ tận cùng bởi "e", ta thêm "d" vào sau động từ đóto live --- livedto die --- diedĐối với cồn từ phát âm 1 âm huyết ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm "ed" nếu như đứng trước phụ âm cuối là 1 trong nguyên âmto hop --- hoppedto rub --- rubbed

Tuy nhiên, ta không gấp hai phụ âm cuối đối với những phụ âm: w, x, hoặc y (mix--mixed, play--played)

Đối với động từ phân phát âm 2 âm huyết tận cùng bằng một phụ ấm đứng trước là nguyên âm thì ta chỉ gấp đôi phụ âm lúc từ đó được nhấn vào âm đồ vật hai.to prefer --- preferredNếu hễ từ tận cùng là "y" đúng sau đó 1 phụ âm, ta đổi "y" thành "i" với thêm "ed"to worry --- worriedto carry --- carriedNếu hễ từ tận cùng là "y" lép vế một nguyên âm thì ta thêm "ed" vào sau ứ từ này mà không thay đổi "y" thành "i"to play --- playedto annoy --- annoyed

c. Bí quyết phát âm động từ sinh sống quá khứ tận thuộc "ed"

Có ba cách phát âm rượu cồn từ làm việc quá khứ: /t/, /d/ và /id/

Âm cuối của cồn từ vượt khứ được đọc là /t/ sau hầu như âm /p/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, và /ʧ/to stop --- stoppedto work --- workedto watch --- watchedto cough --- coughedÂm cuối được hiểu là /d/ sau các âm /b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /ʤ/, /m/, /n/, /l/, /r/,...to rub --- rubbedto live --- livedto bathe --- bathedto hug --- huggedÂm cuối được đọc là /d/ sau toàn bộ các nguyên âmto agree --- agreedto play --- playedto enjoy --- enjoyedÂm cuối được phát âm là /id/ sau các âm /t/ cùng /d/to start --- startedto decide --- decidedto need --- needed

Complete the blanks in the passage. Use the correct simple present khung of the verbs in the box. (There are more verbs than needed và you will have to lớn use some verbs more than once.) (Điền vào các chỗ trống trong đoạn văn. Thực hiện động từ sinh hoạt thì lúc này đơn. (Có những động từ hơn mức quan trọng và bạn sẽ sử dụng một vài rượu cồn từ hơn một lần).)

be play take run

fish go say catch

worry give up lượt thích realise

Fishing (1) ______ my favorite sport. I often (2) ________ for hours without catching anything. But this does not (3) ______ me. Some fishermen (4) ________ unlucky. Instead of catching fish, they (5) ________ old boots and rubbish. I (6) _____ even less lucky. I never (7) ________ anything - not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always (8)_______home with an empty bag. "You must (9) ______ fishing!", my friends (10)_________ "It"s a waste of time". But they don"t (11) ______ that I (12) ________ not really interested in fishing. I"m only interested in sitting in a boat, doing nothing at all.

Guide lớn answer
1. Is2. Fish3. Worry4. Are5. Catch6. Am
7. Catch8. Go9. Give up10. Says11. Realise12. Am


Put each of these adverbs of frequency in its appropriate place in the sentences below. (Đặt các trạng từ tần suất vào vị trí thích hợp trong các câu bên dưới đây.)

always usually sometimes as a rule

never often normally occaionally

He gets up early.

She is late for school.

Lan practises speaking English.

Xem thêm: Chia Sẻ Giải Pháp Nokia 110 Không Hỗ Trợ Bộ Sạc, Bảo Hành 12 Tháng

Thao is a hard- working student.

Guide lớn answerHealways/ never/ usually/ often/ normally/ occasionallygets up early.Hesometimesgets up early.Sometimeshe gets up early.He gets up earlysometimes.As a rule, he gets up early.She isalways/ usually/ often/ normally/ occasionally/ neverlate for school.She issometimeslate for school.Sometimesshe is late for school.She is late for schoolsometimes.As a rule, she is late for school.Lanalways/ usually/ often/ normally/ occasionally/ neverpractices speaking English.Lansometimespractices speaking English.SometimesLan practices speaking English.Lan practices speaking Englishsometimes.As a rule, Lan practices speaking English.Thao isalways/ usually/ often/ normally/ occasionally/ nevera hard-working student.Thao issometimesa hard-working student.SometimesThao is a hard-working student.Thao is a hard-working studentsometimes.As a rule, Thao is a hard-working student.

Xem thêm: Cao Huyết Áp Là Gì Do Đâu Mà Có, Tăng Huyết Áp


Supply the correct past simple khung of the verbs in brackets. (Viết dạng đúng của các động từ trong ngoặc.)

*

Guide to answer

1. Was 2. Cooked 3. Were 4. Smelt 5. Told

6. Sang trọng 7. Began 8. Felt 9. Put out 10. Crept

11. Slept 12. Woke 13. Was 14. Leapt 15. Hurried

16. Found 17. Wound 18. Flowed


1. Trees................more quickly in summer than in winter. (grow)

2. "Shall I phone at 6:00?" `No, I...............................dinner at that time. (nor­mally/ cook)

3. We .....................at about 7:00. Couldn"t you come an hour later? (usu­ally/ get up)

4. In 1788, he............................his last great work in Vienna. (write)

5. She............................at Kennedy Airport at 2 o"clock this morning. (arrive)

6. My mother................. All the doors and windows before she goes to lớn bed. (lock)

7. I ....................away most of my old books when I moved house. (throw)

8. Scientists.........................some fundamental discoveries in the 18th century. (make)

9. Alice ...................... Her mother in London most weekends. (see)

10. At the start of his career, Cousteau..................the aqualung, opening the oceans to lớn explorers, scientists, & leisure divers. (invent)